Przetargi.pl
Wykonanie zabudowy pomieszczeń łazienek w lokalach mieszkalnych, wymiany opraw oświetleniowych i zasilania , remontu klatki schodowej i holu wejściowego , remontu stolarki schodowej i wymiany instalacji gazowej w budynku przy ul. Marii Konopnickiej 8 w Stargardzie ,

Stargardzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ogłasza przetarg

 • Adres: 73-110 Stargard, ul. Andrzeja Struga
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 915 784 750 , fax. 91 577 15 35
 • Data zamieszczenia: 2020-05-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Stargardzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
  ul. Andrzeja Struga 29
  73-110 Stargard, woj. zachodniopomorskie
  tel. 915 784 750, fax. 91 577 15 35
  REGON: 81119296000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.tbs.stargard.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: podmiot prawa handlowego - spółka ze 100 % udziałem Gminy-Miasta Stargard

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie zabudowy pomieszczeń łazienek w lokalach mieszkalnych, wymiany opraw oświetleniowych i zasilania , remontu klatki schodowej i holu wejściowego , remontu stolarki schodowej i wymiany instalacji gazowej w budynku przy ul. Marii Konopnickiej 8 w Stargardzie ,
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Wykonanie zabudowy pomieszczeń łazienek w lokalach mieszkalnych, wymiany opraw oświetleniowych i zasilania , remontu klatki schodowej i holu wejściowego , remontu stolarki schodowej i wymiany instalacji gazowej w budynku przy ul. Marii Konopnickiej 8 w Stargardzie Przedmiot zamówienia jest podzielony na zadania : • ZADANIE I – zabudowa pomieszczeń łazienek w lokalach mieszkalnych , • ZADANIE II –wymiana opraw oświetleniowych i zasilania , • ZADANIE III – remont klatki schodowej i holu wejściowego, • ZADANIE IV- wymiana instalacji gazowej, • ZADANIE V- remont stolarki schodowej, i obejmuje w przypadku zadań I, II, IV 1) roboty ujęte w przedmiarach robót, w ilościach rzeczywistych przekraczających ilości założone przedmiarami robót - są robotami mieszczącymi się w przedmiocie zamówienia podstawowego i nie wykraczającymi poza określenie przedmiotu zamówienia - o ile ich wykonanie niezbędne jest dla osiągnięcia zamierzonego dokumentacją projektową celu (rezultatu), 2) wszystkie roboty nie przewidziane w cenie oferty (a w tym roboty nie ujęte w przedmiarach robót) niezbędne do wykonania zamówienia, nie wykraczające poza określenie przedmiotu zamówienia są objęte przedmiotem zamówienia, a ich wykonanie odbywa się w ramach zamówienia podstawowego (w ramach umowy podstawowej), 3) dopuszcza się w szczególnie uzasadnionych, wyjątkowych przypadkach ograniczenie zakresu rzeczowego przedmiotu umowy, czyli rezygnacji z wykonywania wybranych robót lub ich części, które były pierwotnie przewidziane w przedmiarach robót lub w dokumentacji projektowej w sytuacji gdy wykonanie danych robót, zwanych dalej robotami zaniechanymi, będzie w sposób oczywisty zbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, a zbędność zaniechanych robót ujawniona została dopiero podczas realizacji zamówienia. 4) w przypadku zadania III i V – roboty wynikające z opisu przedmiotu zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45400000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: zamawiający nie opisuje tego warunku
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej z innymi wykonawcami, którzy złożyli oferty - zgodne ze wzorem załącznika 2c SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach