Przetargi.pl
Remont Biura ds. Osób z Niepełnosprawnościami z pomieszczeniami przyległymi przy ul. Szczerbcowej 4” w ramach projektu „Akademia dostępności” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Politechnika Morska w Szczecinie ogłasza przetarg

 • Adres: 70-500 Szczecin, Wały Chrobrego 1-2
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-09-19
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Politechnika Morska w Szczecinie
  Wały Chrobrego 1-2
  70-500 Szczecin, woj. zachodniopomorskie
  REGON: 000145129
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pm.szczecin.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: publiczna uczelnia wyższa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont Biura ds. Osób z Niepełnosprawnościami z pomieszczeniami przyległymi przy ul. Szczerbcowej 4” w ramach projektu „Akademia dostępności” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1) Przedmiotem zamówienia jest „Remont Biura ds. Osób z Niepełnosprawnościami z pomieszczeniami przyległymi przy ul. Szczerbcowej 4” w ramach projektu „Akademia dostępności” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu Państwa:1.1) roboty budowlane – roboty rozbiórkowe i demontażowe, roboty murowe, prace polegające na rozbiórce okładzin posadzek, roboty tynkarskie, malarskie, okładziny posadzki z płytek podłogowych, izolacje przeciwwilgociowe, wykonanie nowych okładzin ściennych z płytek ceramicznych, wykonanie zabudów płytą g-k, instalowanie sufitów podwieszanych, montaż stolarki drzwiowej itd.,1.2) roboty sanitarne – roboty demontażowe, roboty w zakresie montażu instalacji wodnej, kanalizacyjnej, wentylacyjnej, montaż wyposażenia sanitarnego, prace odbiorowe - próby szczelności,1.3) roboty elektryczne – prace demontażowe, układanie przewodów w bruzdach, montaż włączników, opraw oświetleniowych, montaż gniazd, puszek, przewodów, pomiary, badania itd.1.4) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, opis wymagań zamawiającego w zakresie realizacji i odbioru określają:1.4.1 Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (Zał. nr 7.1 do 7.3 SWZ):a) Załącznik nr 7.1 do SWZ Specyfikacja techniczna robót budowlanych,b) Załącznik nr 7.2 do SWZ Specyfikacja techniczna robót sanitarnych,c) Załącznik nr 7.3 do SWZ Specyfikacja techniczna robót elektrycznych,Uwaga:Wykonawca zobowiązany będzie do przedłożenia Zamawiającemu na kartach zatwierdzenia wyrobu budowlanego szczegółowych informacji dotyczących materiałów planowanych do wbudowania wraz z podaniem źródła wytwarzania i odpowiednimi świadectwami badania, jakości, atestami, certyfikatami, deklaracjami właściwości użytkowych i innymi dokumentami dopuszczającymi wyrób do stosowania w budownictwie, w celu ich zatwierdzenia przez Zamawiającego, zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 9 do Umowy, najpóźniej na 7 dni przed planowanym zastosowaniem danego wyrobu za wyjątkiem kluczowych materiałów budowlanych to jest w szczególności: drzwi, farby, okładziny ścienne i podłogowe, lampy, włączniki, elementy wyposażenia łazienek-„biały montaż”, które należy przedłożyć Zamawiającemu w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy.1.4.2 Przedmiary Robót pomocniczo (Zał. nr 8.1 do 8.3 do SWZ), a) Załącznik nr 8.1 do SWZ – Przedmiar robót budowlanych,b) Załącznik nr 8.2 do SWZ – Przedmiar robót sanitarnych,c) Załącznik nr 8.3 do SWZ – Przedmiar robót elektrycznych,1.4.3 Projekt architektoniczno- budowlany (techniczno-wykonawczy) Zał. nr 9 do SWZ.1.4.4 Projektowane postanowienia umowy określone we wzorze umowy stanowiącym Zał. nr 6 do SWZ.2) Nomenklatura wg CPV3) Podane przez Zamawiającego ewentualne nazwy (znaki towarowe), mają charakter przykładowy, a ich wskazanie ma na celu określenie oczekiwanego standardu, przy czym Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych w zakresie sporządzonego opisu przedmiotu zamówienia.4) Przedmiot zamówienia określono poprzez wskazanie obiektywnych cech technicznych i jakościowych oraz standardów, dla których określenia dopuszcza się wskazanie przykładowych znaków towarowych. 5) Przedmiot zamówienia określono poprzez wskazanie obiektywnych cech technicznych i jakościowych oraz standardów, dla których określenia dopuszcza się wskazanie przykładowych znaków towarowych. Jeśli gdziekolwiek w dokumentach zamówienia tj.: w niniejszym Opisie przedmiotu zamówienia, w Dokumentacji projektowej bądź w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót, powołane są konkretne normy i przepisy, które spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, należy przyjąć, że będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów, zaś w przypadku gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie normy równoważne, zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy. Różnice pomiędzy powołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych. Przez równoważny należy rozumieć materiał, sprzęt, wyposażenie o parametrach, jakości wykonania, technologii wykonania lub odniesienia do norm nie gorszych niż określonych w Opisie przedmiotu zamówienia, Dokumentacji projektowej, STWiOR.Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego (w szczególności przedstawić parametry techniczne oferowanego produktu). Zamawiający informuje, że Wykonawca, który zaoferuje rozwiązania równoważne opisanym przez Zamawiającego jest obowiązany wykazać, że oferowany przez niego produkt spełnia wymagania określone przez Zamawiającego. Zaoferowany przedmiot zamówienia powinien spełniać minimalne wymagania Zamawiającego określone w Opisie przedmiotu zamówienia lub posiadać lepsze parametry. Jeżeli Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia wskazał w SWZ lub w dowolnych załącznikach do SWZ jakikolwiek znak towarowy, patent lub pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje materiały, produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, lub opisał przedmiot zamówienia poprzez odniesienie do norm polskich, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych – należy przyjąć, że wskazane patenty, znaki towarowe, pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje te produkty lub usługi, normy, europejskie oceny techniczne, aprobaty, specyfikacje techniczne i systemy referencji technicznych określają parametry techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, co oznacza, że Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w tej części przedmiotu zamówienia o równoważnych parametrach technicznych, eksploatacyjnych i użytkowych. Podane przez Zamawiającego parametry są parametrami minimalnymi. Oferenci mogą zaproponować urządzenia, materiały, produkty o wyższych wartościach z lepszymi funkcjami i możliwościami.6) Gwarancja i rękojmia- Wymagany minimalny okres gwarancji na wykonany przedmiot umowy – 36 miesięcy. - Wymagany minimalny okres rękojmi na wykonany przedmiot umowy –39 miesiące.2. Rozwiązania równoważne Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego rozwiązanie spełnia wymagania określone przez Zamawiającego. W takim przypadku, Wykonawca załącza do oferty wykaz rozwiązań równoważnych wraz z jego opisem lub normami.3. Wymagania w zakresie zatrudniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób na podstawie stosunku pracy1) Zamawiający stawia wymóg w zakresie zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących niżej wskazane czynności w zakresie realizacji zamówienia.Rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie stosunku pracy przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia:a) prace wykończeniowe (m.in. glazurnicze, szpachlarsko -malarskie).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45400000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1) Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w kwocie: 2 500,00 zł (słownie: dwa tysiące pięćset złotych).2) Wadium musi obejmować pełen okres związania ofertą.3) Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach wskazanych w art. 97 ust. 7 ustawy Pzp.4) Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: 16 1240 1864 1111 0000 2205 5615 z dopiskiem na przelewie: Wadium do przetargu nr AT/262-9/22 na remont BON ul. Szczerbcowa 4. Wadium musi wpłynąć na wskazany rachunek bankowy Zamawiającego najpóźniej przed upływem terminu składania ofert (decyduje data wpływu na rachunek bankowy Zamawiającego).5) Wadium wnoszone w poręczeniach lub gwarancjach należy załączyć do oferty w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wystawcę dokumentu i powinno zawierać następujące elementy:- nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (zamawiającego), gwaranta/poręczyciela oraz wskazanie ich siedzib. Beneficjentem wskazanym w gwarancji lub poręczeniu musi być Politechnika Morska w Szczecinie,- określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem,- kwotę gwarancji/poręczenia,- termin ważności gwarancji/poręczenia,- zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji/poręczenia bezwarunkowo, na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, w sytuacjach określonych w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.6) W przypadku, gdy Wykonawca nie wniósł wadium lub wniósł w sposób nieprawidłowy lub nie utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złożył wniosek o zwrot wadium, w przypadku o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, Zamawiający odrzuci ofertę na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 14 ustawy Pzp.7) Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w art. 98 ust. 1–5 ustawy Pzp.8) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami na podstawie art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Na podstawie art. 112 ustawy Pzp, zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu dotyczące: zdolności technicznej lub zawodowej. Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej jeżeli:1) wykaże wykonanie co najmniej 2 (dwóch) robót budowlanych o charakterze: remontowym, rozbudowy lub przebudowy o wartości nie niższej niż 150 000 zł brutto, nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie,*W przypadku, gdy jakakolwiek wartość dotycząca ww. warunku wyrażona będzie w walucie obcej, Zamawiający przeliczy tę wartość w oparciu o średni kurs walut NBP dla danej waluty z daty wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (za datę wszczęcia postępowania rozumie się datę ogłoszenia o zamówieniu). Jeżeli w tym dniu nie będzie opublikowany średni kurs NBP, zamawiający przyjmie kurs średni z ostatniej tabeli przed wszczęciem postępowania.**W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia mogą oni polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.2) będzie dysponował co najmniej po jednej osobie uprawnionej zgodnie z wymogami ustawy Prawo Budowlane (Dz.U. z 2021, poz. 2351 z późn zm.) do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie tj.:a) kierownika robót/budowy, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub równoważnej,b) kierownika robót/budowy, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub równoważnej,c) kierownika robót/budowy, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub równoważnej,posiadające minimum 2-lata doświadczenia zawodowego (liczonego od dnia uzyskania uprawnień) przy pełnieniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na stanowisku kierownika budowy lub robót dla danej specjalności, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia; wpisane są na listę członków właściwego samorządu zawodowego i posiadają obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej inżyniera;Zamawiający dopuszcza sprawowanie przez jedną osobę więcej niż jednej z ww. funkcji,*W przypadku posługiwania się przez wykonawcę cudzym potencjałem, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-10-05

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach