Przetargi.pl
„Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Barnim, gmina Warnice "

Gmina Warnice ogłasza przetarg

 • Adres: 74-201 Warnice, Warnice 66
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 91 561 28 90 , fax. 91 561 28 90
 • Data zamieszczenia: 2022-09-19
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Warnice
  Warnice 66
  74-201 Warnice, woj. zachodniopomorskie
  tel. 91 561 28 90, fax. 91 561 28 90
  REGON: 811685705
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Barnim, gmina Warnice "
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w zakresie „Budowy oczyszczalni ścieków w miejscowości Barnim, gmina Warnice”.2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie robót budowlanych w zakresie budowy oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą techniczną i budową obiektów budowlanych, na terenie istniejącej oczyszczalni ścieków wraz z rozbiórką części obiektów istniejących w miejscowości Barnim w gminie Warnice na działkach nr 92/36, 131, 141 w obrębie Barnim.3. Celem inwestycji jest budowa oczyszczalni ścieków która umożliwi oczyszczanie ścieków z obecnie działających trzech oczyszczalni zlokalizowanych w miejscowościach Barnim (proj. Qśrd = 200m³/d), Wójcin (proj. Qśrd = 55m³/d) oraz Reńsko (Qśrd = 40m³/d).4. Parametry projektowanej oczyszczalni ścieków:- Qśrd = 300 m³/d- Qmaxd = 525 m³/d- Qmaxh = 45,20 m³/h5. Planowana inwestycja będzie zlokalizowana na działce w kształcie nieregularnym zabudowanej budynkiem socjalnym, budynkiem magazynowym (warsztatowym), reaktorem biologicznym, budynkiem przepompowni, poletkiem piasku oraz komorą dawnego Imhoffa.6. Projekt obejmuje kompletną oczyszczalnię z uwzględnieniem docelowej ilości ścieków. Efekt oczyszczania umożliwi odprowadzenie oczyszczonych ścieków do odbiornika.7. Dokładny opis dotyczący całego przedmiotu zamówienia znajduje się w Projekcie Budowlano-Wykonawczym, Projekcie technicznym, Projekcie umowy , Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót, Przedmiarach robót), opracowanych przez Biuro Inżynierskie BUDZISZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45232421-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach