Przetargi.pl
Przebudowa łazienek dla pacjentów w budynku Szpitala

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ SZPITAL SPECJALISTYCZNY MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI W ZŁOCIEŃCU ogłasza przetarg

 • Adres: 78-520 Złocieniec, ul. Kańsko 1
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 94-36-71-222
 • Data zamieszczenia: 2022-11-30
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ SZPITAL SPECJALISTYCZNY MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI W ZŁOCIEŃCU
  ul. Kańsko 1
  78-520 Złocieniec, woj. zachodniopomorskie
  tel. 94-36-71-222
  REGON: 330086948
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.szpitalkansk.4bip.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa łazienek dla pacjentów w budynku Szpitala
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przebudowa łazienek dla pacjentów w budynku Szpitala;Przedmiot zamówienia realizowany jest w formule „zaprojektuj – wybuduj”W ramach realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do: 1. Wykonania dokumentacji projektowej przebudowy łazienek w zakresie projektu budowlanego, wykonawczego oraz Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót. 2. Wykonania robót budowlanych i instalacyjnych zgodnie z Programem Funkcjonalno-Użytkowym stanowiący załącznik do zaproszenia.3. Przeprowadzenia niezbędnych prób i testów potwierdzających sprawność instalacji oraz poprawności wykonania robót.4. Wykonanie dokumentacji technicznej powykonawczej.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45400000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach