Przetargi.pl
WYDANIE MONOGRAFII NAUKOWEJ: INNOWACJE I ZARZĄDZANIE”

Uniwersytet Szczeciński ogłasza przetarg

 • Adres: 70-453 Szczecin, al. Jana Pawła II
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 91 4441151 , fax. 91 4441065
 • Data zamieszczenia: 2020-05-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersytet Szczeciński
  al. Jana Pawła II 31
  70-453 Szczecin, woj. zachodniopomorskie
  tel. 91 4441151, fax. 91 4441065
  REGON: 00120877700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://platformazakupowa.pl/pn/usz

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  WYDANIE MONOGRAFII NAUKOWEJ: INNOWACJE I ZARZĄDZANIE”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Parametry zamówienia: • objętość: ok. 7,5 arkusza wydawniczego • format: B5 170/240 mm • papier offset 80g/m • strony w kolorze: brak • okładka: miękka • nakład: 30 szt. Zakres usługi: • recenzja wydawnicza • korekta • skład i łamanie tekstów wraz z nanoszeniem poprawek • projekt i wykonanie okładki • udostępnienie wersji pdf (z możliwością wyszukiwania tekstu) monografii w celu udostępnienia na stronie internetowej • ISBN: nadaje wydawnictwo Książka zawiera 289109 znaki ze spacjami (w tym 20 tabel i 26 rysunków) Termin wydania i dostarczenia publikacji do uczelni: do 17.08. 2020 r. Wykonawca zobowiązany jest do wysłania wymaganej liczby egzemplarzy publikacji do należnych bibliotek z wykazu bibliotek uprawnionych do otrzymywania egzemplarza obowiązkowego 2 szt. Redakcja, skład, łamanie, korekta – rozumienie i uszczegółowienie działań Oczekiwania względem grafika: Grafik dokonuje złożenia i złamania tekstu,. czyli w odpowiednim programie – organizuje tekst, dobiera czcionki, tworzy spisy treści, nadaje najtrafniejszy graficzny wygląd przyszłej książce. Projekt okładki – uzgodnić z autorem publikacji. Oczekiwania względem korektora: Korektor wyłapuje ewentualne błędy (ortograficzne, gramatyczne, interpunkcyjne, literówki) i nanosi stosowne poprawki. Zajmuje się również odpowiednim rozlokowaniem tabel, wykresów i rysunków. Zwraca szczególną uwagę na dzielenie wyrazów, akapitów, na tzw. „wiszące literki” (jednoliterowe wyrazy na końcu linijki). I ogólnie zwraca uwagę na to, czy wszystko wygląda poprawnie pod względem typograficznym i edycyjnym. Wykonawca zobowiązany jest do wysłania wymaganej liczby egzemplarzy publikacji do należnych bibliotek z wykazu bibliotek uprawnionych do otrzymywania egzemplarza obowiązkowego. Wykonawca musi figurować na liście wydawnictw wymienionych w Komunikacie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie wykazu wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe – Zamawiający samodzielnie dokona weryfikacji, czy Wydawnictwo znajduje się na wymienionej liście. Brak Wydawnictwa na wymienionej liście będzie skutkował odrzuceniem oferty. Zgodnie z wykazem wydawnictw naukowych (Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie wykazu wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe) monografie naukowe będą otrzymywać punkty zgodnie z tym, w jakim wydawnictwie zostaną wydane: Poziom II – 36 wydawnictw na poziomie II (200 pkt). Poziom I – 677 wydawnictw polskich i zagranicznych na poziomie I (80 pkt)
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 22100000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a PZP w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a PZP, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający żąda dokumentów, które określają w szczególności zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 2. Pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile nie wynika ono z ustawy albo z innych dokumentów załączonych do oferty, lub dokumentów, o których mowa w art. 26 ust. 6 PZP. Dokument pełnomocnictwa winien zostać złożony w postaci elektronicznej, opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub elektronicznej kopii, poświadczonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez notariusza. 3. Formularz ofertowy (załącznik nr 1). 4. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Zamawiający zaleca złożenie oświadczenia zgodnie ze wzorem wskazanym w załączniku nr 3 do SIWZ; W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną lub upoważniony przez mocodawcę pełnomocnik.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach