Przetargi.pl
„Wykonanie wymiany kotła wodnego, niskotemperaturowego Triobloc TE 46 o mocy 46 kW z wbudowanym palnikiem atmosferycznym do spalania gazu GZ-50 firmy Broetje, poprzedzonej obliczeniami doboru kotła do istniejącej instalacji co i cwu, z uwzględnieniem montażu dodatkowych grzejników, na kocioł o parametrach co najmniej takich samych jak kocioł istniejący lub o parametrach wyższych, posiadający regulator pogodowy, w klasie energetycznej co najmniej A, w budynku administracji Wrocławskiego Zespołu Żłobków przy ul. Fabrycznej 15 we Wrocławiu” Znak postępowania: ZP-18/WZŻ/2018

Wrocławski Zespół Żłobków ogłasza przetarg

 • Adres: 53-609 Wrocław, ul. Fabryczna
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. +4871 365 03 46 , fax. +4871 365 03 47
 • Data zamieszczenia: 2018-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wrocławski Zespół Żłobków
  ul. Fabryczna 15
  53-609 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. +4871 365 03 46, fax. +4871 365 03 47
  REGON: 021545051
 • Adres strony internetowej zamawiającego: (http://www.bip.wzz.wroc.pl)

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Wykonanie wymiany kotła wodnego, niskotemperaturowego Triobloc TE 46 o mocy 46 kW z wbudowanym palnikiem atmosferycznym do spalania gazu GZ-50 firmy Broetje, poprzedzonej obliczeniami doboru kotła do istniejącej instalacji co i cwu, z uwzględnieniem montażu dodatkowych grzejników, na kocioł o parametrach co najmniej takich samych jak kocioł istniejący lub o parametrach wyższych, posiadający regulator pogodowy, w klasie energetycznej co najmniej A, w budynku administracji Wrocławskiego Zespołu Żłobków przy ul. Fabrycznej 15 we Wrocławiu” Znak postępowania: ZP-18/WZŻ/2018
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Wykonanie wymiany kotła wodnego, niskotemperaturowego Triobloc TE 46 o mocy 46 kW z wbudowanym palnikiem atmosferycznym do spalania gazu GZ-50 firmy Broetje, poprzedzonej obliczeniami doboru kotła do istniejącej instalacji co i cwu, z uwzględnieniem montażu dodatkowych grzejników, na kocioł o parametrach co najmniej takich samych jak kocioł istniejący lub o parametrach wyższych, posiadający regulator pogodowy, w klasie energetycznej co najmniej A, w budynku administracji Wrocławskiego Zespołu Żłobków przy ul. Fabrycznej 15 we Wrocławiu Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera specyfikacja istotnych warunków zamówienia. Szczegółowy Opis przedmiotu zamówienia został zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego wraz z niżej wymienionymi załącznikami: 1.12.1 Załącznik nr 1 do opisu przedmiotu zamówienia – Schemat kotłowni, 1.12.2. Załącznik nr 2 do opisu przedmiotu zamówienia – Wykaz urządzeń kotłowni, 1.12.3. Załącznik nr 3 do opisu przedmiotu zamówienia – Zestawienie grzejników w pomieszczeniach Budynku Administracji Wrocławskiego Zespołu Żłobków, 1.12.4. Załącznik nr 4 do opisu przedmiotu zamówienia – Grzejniki płytowe Compact typ 22, 1.12.5. Załącznik nr 5 do opisu przedmiotu zamówienia – Wzór protokołu odbioru robót 1.12.6. Załącznik nr 6 do opisu przedmiotu zamówienia – Warunki techniczne przyłącza gazowego średniego ciśnienia wydane przez Dolnośląski Okręgowy Zakład Gazownictwa we Wrocławiu
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50720000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 11.4. Ofertę stanowi wypełniony „Formularz oferty” oraz niżej wymienione wypełnione dokumenty: Zestawienie cenowe – wg załącznika do SIWZ; 11.5. Wraz z ofertą powinny być złożone: 1) Oświadczenia wymagane postanowieniami pkt 6.1. SIWZ; 2) Zobowiązania wymagane postanowieniami pkt 7.2. SIWZ, w przypadku gdy Wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu; 3) Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo winno być załączone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii; 4) Dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza), względnie do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą, chyba, że Zamawiający może je uzyskać w szczególności za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne tj. z dnia 24 lutego 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 570), a Wykonawca wskazał to wraz ze złożeniem oferty, o ile prawo do ich podpisania nie wynika z dokumentów złożonych wraz z ofertą; Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust 5 ustawy Pzp, zobowiązany jest złożyć Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp – wg załącznika do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach