Przetargi.pl
PRZYGOTOWANIE, DOSTARCZENIE I PRZEKAZYWANIE NA ODDZIAŁY SZPITALNE ( DO KUCHENEK ODDZIAŁOWYCH) POSIŁKÓW ORAZ ODBIÓR ODPADÓW POKONSUMPCYJNYCH BEZPOŚREDNIO PO POSIŁKACH

Powiatowy Zespół Szpitali w Oleśnicy ogłasza przetarg

 • Adres: 56400 Oleśnica, ul. Armii Krajowej
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 71 77 67 427 , fax. 71 77 67 307
 • Data zamieszczenia: 2018-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiatowy Zespół Szpitali w Oleśnicy
  ul. Armii Krajowej 1
  56400 Oleśnica, woj. dolnośląskie
  tel. 71 77 67 427, fax. 71 77 67 307
  REGON: 93296654000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pzsolesnica.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: SPZOZ

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  PRZYGOTOWANIE, DOSTARCZENIE I PRZEKAZYWANIE NA ODDZIAŁY SZPITALNE ( DO KUCHENEK ODDZIAŁOWYCH) POSIŁKÓW ORAZ ODBIÓR ODPADÓW POKONSUMPCYJNYCH BEZPOŚREDNIO PO POSIŁKACH
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi gastronomicznej w zakresie przygotowywania, dostarczania i przekazywania na oddziały szpitalne ( do kuchenek oddziałowych) posiłków oraz odbiór odpadów pokonsumpcyjnych bezpośrednio po posiłkach Całodzienne wyżywienia dla pacjentów szpitala w Sycowie Całodzienne wyżywienie dla pacjentów szpitala w Oleśnicy Wspólny słownik zamówień publicznych: CPV: 55.32.00.00-6 ( usługi przygotowywania posiłków) Przedmioty dodatkowe: 55.52.00.00.-1 ( usługi dostarczania posiłków) Średnia ilość pacjentów : 170 osób ( +/- 10%) Wskazana powyżej ilość posiłków ma charakter wyłącznie szacunkowy, a rzeczywista ilość w ramach zamówienia wynikać będzie z bieżących potrzeb szpitali. ( łączna liczba łóżek 263, w tym: szpital w Sycowie- 107, Szpital w Oleśnicy – 159) Posiłki zamawiane będą w następujący sposób:- tego samego dnia o 8:30, korekta do 10:30, Dla pacjentów Zakładu Opiekuńczo- leczniczego : - II śniadanie ( jogurt) - podwieczorek ( budyń, kisiel) Dla matek karmiących - podwieczorek wysokomleczny ( jogurt, budyń…) Oddziały szpitalne: Szpital w Sycowie: 1) Oddział rehabilitacji ( I i III piętro) 2) Oddział Medycyny Paliatywnej ( II piętro) 3) Zakład Pielęgnacyjno- Opiekuńczy ( IV piętro) Szpital w Oleśnicy: 1) Oddział pediatryczny ( parter) 2) Oddział wewnętrzny ( I Piętro) 3) Oddział chirurgiczny ( II piętro) 4) Oddział ginekologiczno- położniczy ( III piętro) Jeden osobodzień żywienia składa się ze śniadania, obiadu i kolacji. Posiłki należy dostarczać punktualnie! 1. Śniadanie - 7:30 ( Syców); - 8:15 ( Oleśnica); 2. Obiad - 12:30 ( Syców); - 13:15 ( Oleśnica); 3. Kolacja - 17:00 ( Syców); - 17:45 ( Oleśnica); Racje pokarmowe, ich wartość kaloryczną i zawartość składników odżywczych określają aktualne wytyczne Instytutu Żywności i Żywienia. W sporządzaniu posiłków należy uwzględnić powszechnie stosowane diety w szpitalach z uwzględnianiem przede wszystkim. W sporządzaniu posiłków należy uwzględnić powszechnie stosowane diety w szpitalach z uwzględnieniem przede wszystkim: 1. Dieta podstawowa 2. Dieta łatwostrawna 3. Dieta cukrzycowa 4. Dieta wrzodowo, trzustkowo, wątrobowa 5. Dieta popas KAŻDA DIETA POWINNA MIEĆ MOŻLIWOŚĆ PODANIA W POSTACI PAPKI Do obowiązków wykonawcy zależeć będzie: 1. Sporządzanie posiłków w ilościach wynikających z liczby hospitalizowanych pacjentów z uwzględnieniem zaleceń dietetycznych. 2. Dostarczanie posiłków we wszystkie dni tygodnia, zgodnie z ustalonym harmonogramem. 3. Do śniadania i kolacji dostarczanie każdorazowo gorącej herbaty, zarówno słodkiej jak i gorzkiej w ilości niezbędnej do zaspokojenia potrzeb pacjentów Zamawiającego, niezależnie od napojów przewidzianych jadłospisem. 4. Dostarczanie posiłków do kuchenek oddziałowych Zamawiającego. 5. Odbiór wszelkich odpadów pokonsumpcyjnych i ich zagospodarowanie we własnym zakresie. 6. Sporządzanie jadłospisów dekadowych i przedstawianie ich do akceptacji Zamawiającego z 7 dniowym wyprzedzeniem 7. Zmiany w jadłospisie będą wymagane w okresie: a) Świąt Bożego Narodzenia i Wielkanocy – wówczas Wykonawca ma obowiązek przygotować posiłki o charakterze świątecznym z zachowaniem tradycyjnych potraw ( po wcześniejszym ustaleniu z Zamawiającym) b) Zmiany pór roku – Wówczas Wykonawca uwzględnia w jadłospisie warzywa i owoce sezonowe ( po ustaleniu z Zamawiającym) 8. W przypadku, kiedy Inspekcja Sanitarna podczas czynności kontrolnych stwierdzi błędy w jadłospisach, wówczas Wykonawca wspólnie z Zamawiającym ponownie zweryfikują jadłospisy i dostosują je do zaleceń pokontrolnych 9. Każda zmiana w Jadłospisie będzie wymagała obustronnych uzgodnień zatwierdzenia przez Zamawiającego. 10. W jadłospisach zaznaczone muszą być alergeny pokarmowe Wykonawca zobowiązany będzie do: 1. Używania naczyń do transportu posiłków, w których pakowana będzie żywność, czystych, bez uszkodzeń mechanicznych, mogących przyczynić się do zagrożenia epidemiologicznego; 2. Stosowania pojemników i termosów zamykanych szczelnie, tak by podczas transportu posiłki w formie płynnej nie uległy rozlaniu. 3. Przygotowania posiłków z naturalnych produktów metodą tradycyjną bez używania produktów typu instant oraz gotowych produktów ( np. pierogi mrożone, klopsy, gołąbki, kluski, czy puree itp.) 4. Stosowania do smarowania pieczywa produktów zawierający minimum 82% tłuszczu, przy czym tłuszcz palmowy jest wykluczony. 5. Produkty smażone muszą być przygotowanie na wysokiej jakości oleju w wysokiej temperaturze dymienia ( olej rzepakowy o obniżonej zawartości kwasu erukowego). 6. Stosowania się do zaleceń zawartych w jadłospisach ( przyprawianie, gotowanie, duszenie, itd.) 7. Zabielanie potrwa jogurtem naturalnym 2% tłuszczu, 8. Podawanie do obiadów świeżych warzyw w sezonów, poza sezonem mogą być produkty konserwowe i mrożone. 9. Podawanie co najmniej raz w tygodniu potraw z ryb. 10. Zapewnienia sosu do drugiego dania dla pacjentów ZPO – każdorazowo. 11. Podawania w okresie świąt Wielkanocy, Bożego Narodzenia posiłków o tradycyjnym charakterze. 12. Dostarczanie posiłków, które powinny posiadać temperatury: 1) Gorące zupy minimum 75 °C, 2) Gorące drugie dania i inne gorące posiłki minimum 60°C, 3) Gorące napoje minimum 80°C, 4) Surówki i sałatki maksimum 15°C. 13. Pracownik/ pracownicy/ kierowca Wykonawcy zajmujący się realizacją usługi w PZS muszą posiadać ubrania ochronne, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz aktualne badania sanitarno- epidemiologiczne, dopuszczające do kontaktu z żywnością. 14. Wykonawca przez okres trwania umowy gwarantuje wykonanie przedmiotu zamówienia przez wystarczającą ilość osób posiadających niezbędna kwalifikacje w tym, przynajmniej jednej osoby posiadającej kwalifikacje dietetyka. 15. Wykonawca zobowiązuje się na koszt własny dostarczyć naczynia jednorazowe dla pacjentów izolowanych. Przewidywana ilość osób izolowanych w roku to od 10 – 20 osób przebywających w szpitalu około 5 dni. 16. Zapewnienia pojemników zamykanych, służących do transportu odpadów pokonsumpcyjnych, w ilości zgodnej z rzeczywistymi potrzebami, przy czym utrzymanie ich w czystości i we właściwym stanie technicznym spoczywać będzie na Wykonawcy. 17. Odbiór brudnych termosów i pojemników po posiłkach i utrzymanie ich w należytej czystości we własnym zakresie. 18. Nadzór nad pozostawionymi pojemnikami we własnym zakresie 19. Przygotowywanie posiłków zgodnie z obowiązującymi normami żywieniowymi wg Instytutu Żywienia i Żywności, jak również przepisami prawa w zakresie higieny żywienia oraz z uwzględnieniem potrzeb Zamawiającego. 20. Przechowywania próbek żywności zgodnie z obowiązującymi przepisami. 21. Poddawania się kontroli organów Inspekcji Sanitarnej. 22. Dowożenia przygotowanych posiłków co najmniej 2 razy dziennie ( śniadanie, obiad wraz z kolacją), w oznakowanych pojemnikach, opisanych nazwą oddziału, nazwą diety oraz liczbą porcji, odrębnie dla każdego oddziału) 23. Obowiązkowego depozytu w szpitalu w Sycowie oraz na dwóch oddziałach w szpitalu w Oleśnicy. Dopuszcza się możliwość pozostawienia w depozytach gotowych posiłków, oryginalnie zapakowanych z widoczną datą ważności ( masło, chleb, dżem, słoik z pulpetami, parówki, itp. Obowiązkowo kleik i sucharki, kaszka ) oraz uzupełnianie depozytów i wymiana produktów na świeże. 24. Dostarczanie nieodpłatnie dodatkowej porcji posiłku dla upoważnionego pracownika Zamawiającego w celu oceny gramatury, temperatury i walorów organoleptycznych posiłku
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 55321000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości: 7 000,00 zł
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: warunkiem udziału w postępowaniu jest posiadania aktualnego zezwolenia/decyzji Inspektora Sanitarnego w przedmiocie spełnienia przez wykonawcę wymagań higieniczno - sanitarnych do prowadzenia żywienia zbiorowego
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. formularz ofertowy – wg wzoru- załącznik nr 1 do SIWZ, podpisany przez osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy; 2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, zobowiązani są do dołączenia do oferty dokumentu, ustanawiającego pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenia zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego; 3. W przypadku gdy ofertę w imieniu wykonawcy podpisuje pełnomocnik, do oferty należy załączyć pełnomocnictwo określające jego zakres, podpisane prze osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy; 4. W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji , dotyczącej: 1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, 2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, 3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach, Wykonawcy będą zobowiązani do złożenia oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej – wg załącznika nr 7 do SIWZ

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach