Przetargi.pl
Przedmiot Zamówienia: Wykonanie robót budowlanych na obiekcie „Biały Orzeł” w Sokołowsku: Zadanie 1 – Modernizacja elewacji i wymiana stolarki okiennej w „palmiarni”, w obiekcie Biały Orzeł. Zadanie 2 – Modernizacja elewacji i dachu oraz wymiana stolarki okiennej w „biurowcu”, w obiekcie Biały Orzeł. Zadanie 3 – wymiana stolarki okiennej z witrażami w „palmiarni”, w obiekcie Biały Orzeł. Zadanie 4 - wymiana stolarki okiennej z witrażami w „biurowcu”, w obiekcie Biały Orzeł.

Sanatoria Dolnośląskie sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 58351 Sokołowsko, ul. Parkowa
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 748 458 240 , fax. 748 458 237
 • Data zamieszczenia: 2018-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Sanatoria Dolnośląskie sp. z o.o.
  ul. Parkowa 3
  58351 Sokołowsko, woj. dolnośląskie
  tel. 748 458 240, fax. 748 458 237
  REGON: 89031444000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.sanatoria-dolnoslaskie.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przedmiot Zamówienia: Wykonanie robót budowlanych na obiekcie „Biały Orzeł” w Sokołowsku: Zadanie 1 – Modernizacja elewacji i wymiana stolarki okiennej w „palmiarni”, w obiekcie Biały Orzeł. Zadanie 2 – Modernizacja elewacji i dachu oraz wymiana stolarki okiennej w „biurowcu”, w obiekcie Biały Orzeł. Zadanie 3 – wymiana stolarki okiennej z witrażami w „palmiarni”, w obiekcie Biały Orzeł. Zadanie 4 - wymiana stolarki okiennej z witrażami w „biurowcu”, w obiekcie Biały Orzeł.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot Zamówienia: Wykonanie robót budowlanych na obiekcie „Biały Orzeł” w Sokołowsku: Zadanie 1 – Modernizacja elewacji i wymiana stolarki okiennej w „palmiarni”, w obiekcie Biały Orzeł. Zadanie 2 – Modernizacja elewacji i dachu oraz wymiana stolarki okiennej w „biurowcu”, w obiekcie Biały Orzeł. Zadanie 3 – wymiana stolarki okiennej z witrażami w „palmiarni”, w obiekcie Biały Orzeł. Zadanie 4 - wymiana stolarki okiennej z witrażami w „biurowcu”, w obiekcie Biały Orzeł.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: XII. Wymagania dotyczące wadium: 1. Wymagane wadium określono w stosunku do wartości zamówienia i wynosi: Zadanie 1: 6 000,00 zł (słownie: sześć tysięcy zł 00/100). Zadanie 2: 6 000,00 zł (słownie: sześć tysięcy zł 00/100). Zadanie 3: 1 000,00 zł (słownie 1jeden tysiąc zł 00/100) Zadanie 4: 1 000,00 zł (słownie 1jeden tysiąc zł 00/100) 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu na konto Zamawiającego: BZ WBK SA o/Głuszyca 50 1090 23140000 0001 0048 5026 z dopiskiem na przelewie: „Wadium sprawa zp 27/2018 zadanie …….”; b) poręczeń bankowych lub poręczeń spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancji bankowych; d) gwarancji ubezpieczeniowych; e) poręczeń udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2014 r. poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240). 3. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert, w szczególności wadium w formie pieniężnej winno wpłynąć na konto Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. 4. W przypadku wnoszenia wadium w innej formie niż pieniężna, Wykonawca dołącza do oferty oryginalny dokument wadialny. Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się Wykonawców, którzy nie wniosą wadium przed upływem terminu składania ofert. 5. Wadium wniesione w formie innej niż pieniężna winno obowiązywać od dnia składania ofert (a nie od dnia następnego) przez cały okres związania ofertą, zgodnie z art. 85 ustawy Pzp. 6. W przypadku, gdy Wykonawca wnosi wadium w formie gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej z treści tych gwarancji musi w szczególności jednoznacznie wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej kwoty wadium zawierające oświadczenie, że zapłaci całą kwotę wadium w przypadku zaistnienia okoliczności, o którym mowa w art. 46 ust 4a i 5 ustawy Pzp. 7. W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji, gwarancja musi być gwarancją nieodwołalną, bezwarunkową i płatną na każde pisemne żądanie Zamawiającego, sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać następujące elementy: 1. nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielającej gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib, 2. określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją, 3. kwotę gwarancji, 4. termin ważności gwarancji, 5. Z treści gwarancji powinno wynikać bezwarunkowe na każde pisemne żądanie zgłoszenie przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu kwoty wadium w okolicznościach określonych przepisami Art. 46 ust. 4a i 5 ustawy. 8. Wadium wnoszone w innych formach niż pieniądzu należy złożyć w formie oryginału w siedzibie Zamawiającego „SANATORIA DOLNOŚLĄSKIE Spółka z o.o. ul. Parkowa 3, 58 - 351 Sokołowsko, Sekretariat (godz. otwarcia 8.00-14.00, od Pn.- Pt.) najpóźniej do dnia i godziny składania ofert. Prosimy nie załączać oryginału dokumentu stanowiącego wadium przetargowe do oferty. W związku powyższym prosimy o załączenie do oferty kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem dokumentu stanowiącego wadium przetargowe. UWAGA. Istnieje możliwość zaliczenia wniesionego w pieniądzu wadium na poczet zabezpieczenia zgodnie z art.148 ust4 ustawy z dn. 29.01.2004r. „Prawo zamówień publicznych”
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: zamawiający nie wymaga osobnych dokumentów na potwierdzenie spełnienia tego warunku
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Do oferty należy dołączyć dokumenty wskazujące, że osoba podpisująca ofertę i inne dokumenty lub oświadczenia jest do tej czynności umocowana, chyba że umocowanie wynika z dokumentów dostępnych dla Zamawiającego w myśl art. 26 ust. 6 ustawy Pzp. W przypadku złożenia kopii pełnomocnictwa musi być ono potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osoby udzielające pełnomocnictwa lub notariusza. 6. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w rozdziale IX ust. 5 pkt 1 składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 7. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania. 8. Ponadto Wykonawcy obowiązani są dołączyć do oferty dokument pełnomocnictwa (zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy Pzp) w przypadku, gdy o udzielenie zamówienia ubiega się wspólnie kilku Wykonawców, o zakresie, co najmniej: do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 9. Wykonawca może dołączyć do oferty, umowę regulującą współpracę podmiotów występujących wspólnie (minimalna treść umowy wskazana jest w rozdziale XIII pkt 13 lit. c niniejszej siwz) lub przed zawarciem umowy, jeśli złożona oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą przez Zamawiającego. 10. Do oferty należy dołączyć dokumenty wskazujące, że osoba podpisująca ofertę i inne dokumenty lub oświadczenia jest do tej czynności umocowana, chyba że umocowanie wynika z dokumentów dostępnych dla Zamawiającego w myśl art. 26 ust. 6 ustawy Pzp. W przypadku złożenia kopii pełnomocnictwa musi być ono potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osoby udzielające pełnomocnictwa lub notariusza. 11. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia i podmiotów, o których mowa w rozdziale VIII ust. 5 siwz kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub te podmioty.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach