Przetargi.pl
Modernizacja placu zabaw w m. Czerna w ramach projektu pn. „ Budowa Odrzańskiej Strefy Aktywności w m. Czerna, gmina Żukowice".

Gmina Żukowice ogłasza przetarg

 • Adres: 67231 Żukowice, Żukowice
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 76 831 42 41 , fax. 76 831 41 49
 • Data zamieszczenia: 2018-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Żukowice
  Żukowice 148
  67231 Żukowice, woj. dolnośląskie
  tel. 76 831 42 41, fax. 76 831 41 49
  REGON: 39064738600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.zukowice.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Modernizacja placu zabaw w m. Czerna w ramach projektu pn. „ Budowa Odrzańskiej Strefy Aktywności w m. Czerna, gmina Żukowice".
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem niniejszego zamówienia jest „Modernizacja placu zabaw w m. Czerna w ramach projektu pn. „Budowa Odrzańskiej Strefy Aktywności w m. Czerna, gmina Żukowice” na działce nr 147/3 obręb ewid. Czerna. W ramach zadania planuje się budowę placu zabaw, siłowni zewnętrznej wraz z elementami małej architektury towarzyszącej. Na potrzeby niniejszego zamówienia powyższe zadanie podzielone zostało na n/w części: Część I W ramach zadania jest wykonanie robót budowalnych związanych z oczyszczeniem i przygotowaniem terenu pod plac zabaw i siłownię zewnętrzną. Zakres robót budowlanych obejmuje: 1)Rozbiórkę i odtworzenie istniejącej wiaty turystycznej; 2)Rozbiórkę istniejącego placu zabaw; 3)Roboty ziemne; 4)Wykonanie betonowych fundamentów pod urządzenia zabawowe i małą architekturę; 5)Rozbiórka i wykonanie ogrodzenia terenu. W/w zakres robót obejmuje następujące pozycje z przedmiarów robót: - przedmiar robót „Przebudowa placu zabaw w miejscowości Czerna”: poz. 1d.1.1.1 – 28d.1.2.2; 30d.1.2.3 – 35d.1.2.3 Część II Zakres zadania obejmuje dostawę i montaż następujących urządzeń i elementów małej architektury: 1)Plac zabaw: a)Zestaw zabawowy – szt. 1; b)Piaskownica sześciokątna – szt. 1; c)Huśtawka podwójna – szt. 1; d)Huśtawka wagowa – szt. 1; e)Bujak rybka – szt.1; f)Ławka – szt. 2; g)Tablica regulaminowa – szt. 1; h)Kosz na śmieci – szt.2; 2)Siłownia zewnętrzna: a)orbitrek – szt. 1; b)prasa nożna – szt. 1; c)atlas jednostanowiskowy do wyciskania – szt. 1; d)gra terenowa - puzzle „Ryby doliny Odry” – szt. 1 z pełnokolorowym nadrukiem dwustronnym (awers/rewers). Wykonawca jest zobowiązany do uzgodnienia zakresu tematycznego wykonania gry terenowej z Zamawiającym; e)gra terenowa – „Odrzańskie zagadki” – szt. 1 z pełnokolorowym nadrukiem dwustronnym (awers/rewers). Wykonawca jest zobowiązany do uzgodnienia zakresu tematycznego wykonania gry terenowej z Zamawiającym. W/w zakres robót obejmuje następujące pozycje z przedmiarów robót: - przedmiar robót „Przebudowa placu zabaw w miejscowości Czerna –doposażenie (siłownia +tablice)”: poz. 1d.1.1 – 4d.1.1 - przedmiar robót „Przebudowa placu zabaw w miejscowości Czerna”: poz. 29d.1.2.2 UWAGA: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja techniczna oraz przedmiar robót specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wykonawca przed złożeniem oferty zobowiązany jest do zapoznania się z zakresem robót na miejscu ich wykonania. Wszystkie urządzenia placów zabaw muszą posiadać certyfikaty zgodności z normami serii PN EN 1176 – wyposażenia placów zabaw i nawierzchnie, wydane przez akredytowaną jednostkę certyfikującą. Certyfikaty muszą dotyczyć poszczególnych urządzeń rekreacyjno-zabawowych, nie mogą dotyczyć systemu urządzeń. Wszystkie urządzenia siłowni muszą posiadać certyfikaty zgodności z normami serii PN EN 16630 - wyposażenie siłowni plenerowych zainstalowane na stałe. Wykonawca jest zobowiązany w cenie ofertowej uwzględnić wszystkie koszty niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia. Załączone przedmiary robót służą wyłącznie celom informacyjnym. Wykonawca zobowiązany jest do dokładnego sprawdzenia przedmiaru robót z projektem budowlanymi oraz projektem techniczno-wykonawczym. Ewentualny brak w przedmiarze robót koniecznych do wykonania na podstawie projektu budowlanego i techniczno-wykonawczego nie zwalnia wykonawcy od obowiązku ich wykonania w ramach wynagrodzenia umownego. W przypadku rozbieżności pomiędzy projektem budowlanym i projektem techniczno-wykonawczym, a przedmiarem robót należy przyjąć zakres robót i ich ilość wynikającą z projektu budowlanego, projektu techniczno-wykonawczego. W przypadku rozbieżności pomiędzy projektem budowlanym i projektem techniczno-wykonawczym i przedmiarem robót należy wystąpić do zamawiającego o wyjaśnienie. W przypadku, gdy dokumentacja projektowa nie podają w sposób szczegółowy technologii wykonywania robót lub wykonania określonego elementu przedmiotu zamówieni, bądź też nie precyzują dostatecznie rodzaju i standardu materiałów, wykonawca zobowiązany jest wystąpić do zamawiającego o wyjaśnienie. Zamawiający informuje, że przedmiot zamówienia jest opisany w SIWZ przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny” lub za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, o których mowa w art. 30 ust. 1 i 3 ustawy, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Oferta równoważna to taka, która przedstawia przedmiot zamówienia o właściwościach funkcjonalnych i jakościowych takich samych lub zbliżonych do tych, które zostały określone w SIWZ, lecz oznaczonych innym znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem, gwarantująca wykonanie robót w zgodzie z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych oraz zapewniająca uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych niż określone w dokumentacji projektowej. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia gwarancji i rękojmi na przedmiot zamówienia na okres 36 miesięcy od daty odbioru końcowego. Jeżeli na poszczególne materiały lub urządzenia udzielona jest gwarancja producenta na okres dłuższy niż 36 miesiące, okres gwarancji udzielonej przez Wykonawcę odpowiada okresowi gwarancji udzielonej przez producenta.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 37535200-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek dotyczący posiadania kompetencji i uprawnień niezbędnych do wykonania: - I części - brak wymagań. - II części - Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek dotyczący posiadania kompetencji i uprawnień niezbędnych do wykonania przedmiotowego zamówienia wówczas, gdy wykażą się doświadczeniem polegającym na wykonaniu w okresie ostatnich trzech lat, a jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym okresie, 2 wykonanych dostaw polegających na dostawie urządzeń zabawowych wraz z montażem o łącznej wartości min. 50 000,00 zł. brutto.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach