Przetargi.pl
Modernizacja i wyposażenie pracowni dydaktycznych w Liceum Ogólnokształcącym przy Miejskim Zespole Szkól w Dusznikach - Zdroju

Gmina Miejska Duszniki Zdrój ogłasza przetarg

 • Adres: 57340 Duszniki-Zdrój, ul. Rynek
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 74 869 76 60 , fax. 74 866 90 25
 • Data zamieszczenia: 2018-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miejska Duszniki Zdrój
  ul. Rynek 6
  57340 Duszniki-Zdrój, woj. dolnośląskie
  tel. 74 869 76 60, fax. 74 866 90 25
  REGON: 89071790600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.duszniki.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Modernizacja i wyposażenie pracowni dydaktycznych w Liceum Ogólnokształcącym przy Miejskim Zespole Szkól w Dusznikach - Zdroju
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa i instalacja następujących urządzeń i oprogramowania do pracowni dydaktycznych dla Liceum Ogólnokształcącego w Dusznikach – Zdroju, ul. Wybickiego 2a: 1. Wielkoformatowy ekran dotykowy – 1 szt. 2. Drukarka 3D – 1 szt. 3. Wizualizer – 1 szt. 4. Kalkulator prosty kieszonkowy – 20 szt. 5. Kalkulator graficzny naukowy 15 szt. 6. Komputery przenośne dla uczniów – 15 szt. 7. Komputer przenośny dla nauczycieli – 2 szt. 8. Ekran projekcyjny – 1 szt 9. Projektor multimedialny – 1 szt. 10. Uchwyt sufitowy do projektora 1 szt 11. Kabel HDMI 12. Drukarka laserowa kolorowa 13. Access Point – 5 szt. 14. Przełącznik sieciowy SWITCH -1 szt. 15. 12 portowy, gigabitowy panel PoE – 1 szt. 16. Zasilacz buforowy impulsowy – 1 szt. 17. Akumulator – 2 szt. 18. Panel zaślepiający do szafy Rack 19 – 1 szt. 19. Kabel FTP LAN 305 m – 2 szt. 20. Złącza do światłowodów - 1 szt. 21. Kabel światłowodowy – 100m. – 1 szt. 22. Zakończenia światłowodowe – 2 szt. Wszystkie urządzenia będące przedmiotem zamówienia muszą spełniać minimalne wymagania zgodnie z opisem minimalnych wymagań technicznych - Załącznik nr 6 do SIWZ - Specyfikacja techniczna.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30213100-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 5.3.1. Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach