Przetargi.pl
Budowa altan - Przystani Izerskich na terenie Gminy Lwówek Śląski

Gmina Lwówek Śląski ogłasza przetarg

 • Adres: 59600 Lwówek Śląski, al. Wojska Polskiego
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 756 477 888 , fax. 756 477 889
 • Data zamieszczenia: 2018-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Lwówek Śląski
  al. Wojska Polskiego
  59600 Lwówek Śląski, woj. dolnośląskie
  tel. 756 477 888, fax. 756 477 889
  REGON: 53064300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.bip.lwowekslaski.pl/wiadomosci/6733/lista/zamowienia_publiczne

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa altan - Przystani Izerskich na terenie Gminy Lwówek Śląski
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Część I – Przystań Izerska w miejscowości Pieszków. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na Budowie altany – Przystani Izerskiej na terenie Gminy Lwówek Śląski w miejscowości Pieszków. Podstawowy zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: Budowę niepodpiwniczonego, parterowego obiektu: altany „Przystań Izerska” w miejscowości Pieszków na działce nr 106/2 przy drodze gminnej nr 86/1. Budowa w systemie tradycyjnym z kamienia piaskowca łamanego, niesortowanego na zaprawie cementowej z dachem dwuspadowym krytym dachówką ceramiczną, utwardzenie placu i drogi wewnętrznej o nawierzchni nieulepszonej oraz wymurowanie kamiennych ławek, a także montaż stojaka na rowery. Forma obiektu ma przypominać i wpisywać się w istniejącą zabudowę występującą w tym regionie, a co za tym idzie do otaczającego krajobrazu. Rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe: - Ławy żelbetowe, - Ściany fundamentowe murowane z bloczków betonowych, - Ściany nadziemia murowane z kamienia łamanego, - Dach dwuspadowy o konstrukcji drewnianej, - Pokrycie dachu z dachówki ceramicznej, - Wrota dwuskrzydłowe i drzwi jednoskrzydłowe oraz okiennice drewniane z drewna twardego, - Place i drogi nieulepszone na podbudowie. Wymiary Przystani: - wysokość: 5,90m, - długość: 8,36m, - szerokość 5,36m. Podstawowe dane: - kubatura: 194,00m3, - powierzchnia zabudowy: 44,81m2, - powierzchnia użytkowa: 34,96m2. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: Roboty ziemne: - usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu), - wykopy pod fundamenty, - zasypywanie wykopów, Fundamenty: - ławy fundamentowe betonowe i żelbetowe – ręczne układanie betonu, - fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowej, - zbrojenie konstrukcji żelbetowych, Mury nadziemia: - ściany z kamienia łamanego, niesortowanego, licowanie, spoinowanie, - belki i podciągi żelbetowe, - zbrojenie konstrukcji żelbetowych, - spalinowe i dymowe kanały z pustaków betonowych, - kominek wolnostojący z cegieł, - okładziny ścian i pilastrów, - ławki parkowe murowane z kamienia łamanego, Więźba dachu i konstrukcja: - murłaty z tarcicy nasyconej, - stropy drewniane, - krokwie zwykłe z tarcicy nasyconej, - kleszcze z tarcicy nasyconej, - ułożenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego z folii, - wewnętrzne poszycie dachu z desek, - deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyconej, - impregnacja, przycięcie i przybicie kontrłat i łat, - pokrycie dachu dachówką ceramiczną z przykręceniem wkrętami, Obróbki blacharskie (rynny i rury spustowe): - rynny dachowe z PCV, - rury spustowe z PCV, - montaż gąsiorów z przymocowaniem wkrętami do deski kalenicowej, Podkłady i posadzki: - podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym, - podkłady betonowe z transportem i układaniem ręcznym na podłożu gruntowym, - warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej, - posadzki płytkowe z kamieni sztucznych, płytki układane na klej metodą zwykła, Izolacja: - izolacje przeciwwilgotnościowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podsadzkowe, - izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe – wykonywane na zimno z past emulsyjnych asfaltowych gęstych, - izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho, Stolarka drzwiowa i okienna: - naświetla stałe fabrycznie wykończone, - okna drewniane zespolone dwuszybowe jednodzielne jednorzędowe budownictwa użyteczności publicznej jednokrotnie pomalowane i oszklone fabrycznie, - drzwi zewnętrzne drewniane pełne jednoskrzydłowe bez naświetli, - drzwi zewnętrzne płycinowe pełne dwuskrzydłowe, - okiennice pełne jednoskrzydłowe, - osadzenie podokienników prefabrykowanych, Wyposażenie pieca (grilla): - ruszt paleniskowy, Roboty zewnętrzne - place i drogi: - mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników, - nawierzchnia z tłucznia kamiennego – warstwa dolna z kamienia podkładowego, - warstwy odsączające z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i zagęszczenie ręczne, Stojak na rowery: - stojak stalowy ocynkowany pięciostanowiskowy. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa część IV SIWZ oraz dokumentacja projektowa. Część II – Przystań Izerska w miejscowości Ustronie. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na Budowie altany – Przystani Izerskiej na terenie Gminy Lwówek Śląski w miejscowości Ustronie. Podstawowy zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:Budowę niepodpiwniczonego, parterowego obiektu: altany „Przystań Izerska” w miejscowości Ustronie na działce nr 353 i 354/4 przy drodze nr 214/3. Budowa w systemie tradycyjnym z kamienia piaskowca łamanego, niesortowanego na zaprawie cementowej z dachem dwuspadowym krytym dachówką ceramiczną, utwardzenie placu i drogi wewnętrznej o nawierzchni nieulepszonej oraz wymurowanie kamiennych ławek, a także montaż stojaka na rowery. Forma obiektu ma przypominać i wpisywać się w istniejącą zabudowę występującą w tym regionie, a co za tym idzie do otaczającego krajobrazu. Rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe: - Ławy żelbetowe, - Ściany fundamentowe murowane z bloczków betonowych, - Ściany nadziemia murowane z kamienia łamanego, - Dach dwuspadowy o konstrukcji drewnianej, - Pokrycie dachu z dachówki ceramicznej, - Wrota dwuskrzydłowe i drzwi jednoskrzydłowe oraz okiennice drewniane z drewna twardego, - Place i drogi nieulepszone na podbudowie, Wymiary Przystani: - wysokość: 5,90m, - długość: 8,36m, - szerokość 5,36m, Podstawowe dane: - kubatura: 194,00m3, - powierzchnia zabudowy: 44,81m2, - powierzchnia użytkowa: 34,96m2. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: Roboty ziemne: - usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu), - wykopy pod fundamenty, - zasypywanie wykopów, Fundamenty: - ławy fundamentowe betonowe i żelbetowe – ręczne układanie betonu, - fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowej, - zbrojenie konstrukcji żelbetowych, Mury nadziemia: - ściany z kamienia łamanego, niesortowanego, licowanie, spoinowanie, - belki i podciągi żelbetowe, - zbrojenie konstrukcji żelbetowych, - spalinowe i dymowe kanały z pustaków betonowych, - kominek wolnostojący z cegieł, - okładziny ścian i pilastrów, - ławki parkowe murowane z kamienia łamanego, Więźba dachu i konstrukcja: - murłaty z tarcicy nasyconej, - stropy drewniane, - krokwie zwykłe z tarcicy nasyconej, - kleszcze z tarcicy nasyconej, - ułożenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego z folii, - wewnętrzne poszycie dachu z desek, - deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyconej, - impregnacja, przycięcie i przybicie kontrłat i łat, - pokrycie dachu dachówką ceramiczną z przykręceniem wkrętami, Obróbki blacharskie (rynny i rury spustowe): - rynny dachowe z PCV, - rury spustowe z PCV, - montaż gąsiorów z przymocowaniem wkrętami do deski kalenicowej, Podkłady i posadzki: - podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym, - podkłady betonowe z transportem i układaniem ręcznym na podłożu gruntowym, - warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej, - posadzki płytkowe z kamieni sztucznych, płytki układane na klej metodą zwykła, Izolacja: - izolacje przeciwwilgotnościowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podsadzkowe, - izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe – wykonywane na zimno z past emulsyjnych asfaltowych gęstych, - izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho, Stolarka drzwiowa i okienna: - naświetla stałe fabrycznie wykończone, - okna drewniane zespolone dwuszybowe jednodzielne jednorzędowe budownictwa użyteczności publicznej jednokrotnie pomalowane i oszklone fabrycznie, - drzwi zewnętrzne drewniane pełne jednoskrzydłowe bez naświetli, - drzwi zewnętrzne płycinowe pełne dwuskrzydłowe, - okiennice pełne jednoskrzydłowe, - osadzenie podokienników prefabrykowanych, Wyposażenie pieca (grilla): - ruszt paleniskowy, Roboty zewnętrzne - place i drogi: - mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników, - nawierzchnia z tłucznia kamiennego – warstwa dolna z kamienia podkładowego, - warstwy odsączające z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i zagęszczenie ręczne, Stojak na rowery: - stojak stalowy ocynkowany pięciostanowiskowy. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa część IV SIWZ oraz dokumentacja projektowa.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45211320-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium od Wykonawców ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego w wysokości: Część I: 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych), - Część II: 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych). Szczegółowe informacje dot. wadium zawarte są w pkt 13 SIWZ.
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Dowód wniesienia wadium wraz ze wskazaniem rachunku bankowego, na który Zamawiający winien zwrócić wadium (w przypadku wniesienia wadium w pieniądzu). 2.Pełnomocnictwo złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie. a) W przypadku podpisywania oferty przez osoby nie wymienione w odpisie z właściwego rejestru – pełnomocnictwo do podpisania oferty lub podpisania oferty i zawarcia umowy. b) W przypadku podmiotów występujących wspólnie pełnomocnictwo podpisane przez upoważnionych przedstawicieli każdego z podmiotów występujących wspólnie, do reprezentowania w postępowaniu (zgodnie z art. 23 ustawy Pzp). 3.Oświadczenie o korzystaniu przy wykonywaniu zamówienia z podwykonawców. 4. Zobowiązanie innego podmiotu, na zasobach którego polega Wykonawca, do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 5. Wykonawca w terminie trzech (3) dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji o których mowa w art.86 ust.5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu pisemne oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art.24.ust.1 23 ustawy Pzp.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach