Przetargi.pl
ROBOTY BUDOWLANE: ROBOTY BUDOWLANE POLEGAJĄCE NA REMONCIE UL. SPACEROWEJ, DZ. NR EW. 249, 254 I UL. OGRODOWEJ, DZ. NR EW. 257, 256, 140/9 W MIEJSCOWOŚCI DOMASZCZYN, GM. DŁUGOŁĘKA

Gmina Długołęka ogłasza przetarg

 • Adres: 55095 Mirków, Długołęka, ul. Robotnicza
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 71 323 02 03 , fax. 71 323 02 04
 • Data zamieszczenia: 2018-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Długołęka
  Długołęka, ul. Robotnicza 12
  55095 Mirków, woj. dolnośląskie
  tel. 71 323 02 03, fax. 71 323 02 04
  REGON: 93193501700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://dlugoleka.bip.net.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  ROBOTY BUDOWLANE: ROBOTY BUDOWLANE POLEGAJĄCE NA REMONCIE UL. SPACEROWEJ, DZ. NR EW. 249, 254 I UL. OGRODOWEJ, DZ. NR EW. 257, 256, 140/9 W MIEJSCOWOŚCI DOMASZCZYN, GM. DŁUGOŁĘKA
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na remoncie ul. Spacerowej, dz. nr ew. 249, 254 i ul. Ogrodowej, dz. nr ew. 257, 256, 140/9 w miejscowości Domaszczyn, gm. Długołęka. 1.2. Przedmiotem zamówienia określonego w ust. 1.1 są: 1) roboty budowlane określone w ust. 1 wg poniższego zakresu: a) wykonanie robót pomiarowych, rozbiórkowych i ziemnych, b) wykonanie podbudowy, c) wykonanie nawierzchni z kostki betonowej o gr. 8 cm., d) wykonanie nawierzchni poboczy z kruszywa, e) wykonanie zjazdów i dojść do posesji z kostki betonowej, f) wykonanie regulacji naziemnych urządzeń obcych uzbrojenia podziemnego, g) wykonanie oznakowania drogowego pionowego (montaż i demontaż oznakowania zastępczego na czas prowadzonych robót), 2) Wykonanie projektu organizacji ruchu zastępczego oraz ruchu docelowego i uzgodnienie go z właściwymi instytucjami, UWAGA 1: 1. W czasie prowadzenia prac należy zwrócić szczególną uwagę na przebiegającą w drodze sieć wodociągową. Należy zabezpieczyć wszelkie urządzenia w/w infrastruktury w taki sposób, aby po położeniu nawierzchni zapewniony był do nich swobodny dostęp. Obecny podczas przekazania placu budowy pracownik ZUK Sp. z o. o. dokładnie określi przebieg w/w sieci w terenie. 2. W czasie prowadzenia prac należy zwrócić szczególną uwagę na przebiegające w drodze przewody drenarskie. Należy zabezpieczyć wszelkie urządzenia w/w infrastruktury w taki sposób, aby po położeniu nawierzchni nie było zakłócone ich prawidłowe funkcjonowanie. 1.3. Szczegółowy zakres i opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w dokumentacji projektowej/technicznej wykonanej przez firmę: DROGTIM Adam Pawłucki ul. Kątna 24e 55-093 Kiełczów. 1.4. Zakres i przedmiot zamówienia opisany jest w: 1) rozdziale 1 niniejszej SIWZ, 2) Dokumentacji projektowej/technicznej wykonanej przez: DROGTIM Adam Pawłucki ul. Kątna 24e 55-093 Kiełczów, w tym: a) projekty wykonawcze, b) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, c) przedmiary robót - będących załącznikami do siwz.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233120-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Każda oferta musi być zabezpieczona wadium. Wykonawca przystępujący do przetargu zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 10 000,00zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100). 2. Wadium może być wniesione w następujących formach: 1)w pieniądzu; 2)poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3)gwarancjach bankowych; 4)gwarancjach ubezpieczeniowych; 5)poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 110 ze zm.) 13.3. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 4. Wadium wnoszone w formie poręczeń i gwarancji należy złożyć w postaci oryginału dokumentu w kasie Urzędu Gminy Długołęka – w nieprzekraczalnym terminie (tj. dzień i godzina) wyznaczonym na składanie ofert. Kopię dokumentu, należy załączyć do oferty, za wyjątkiem ust. 13.5. 5. Jeśli Wykonawca prześle ofertę pocztą/przekaże za pośrednictwem kuriera lub innej osoby, kopię dowodu wniesienia wadium należy załączyć do oferty, natomiast oryginał umieścić w oznaczonej kopercie „oryginał dowodu wniesienia wadium”. 6. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy tj.: Bank Spółdzielczy w Oleśnicy, Oddział w Długołęce Nr rachunku: 11 9584 1021 2003 0300 0101 0004 tytułem: „Przetarg nieograniczony – Roboty budowlane polegające na remoncie ul. Spacerowej, dz. nr ew. 249, 254 i ul. Ogrodowej, dz. nr ew. 257, 256, 140/9 w miejscowości Domaszczyn, gm. Długołęka” tak by na dzień i godzinę wyznaczoną na składanie ofert, znajdowało się na rachunku bankowym Zamawiającego. Dowód potwierdzający złożenie wadium należy załączyć do oferty. Ze względu na ryzyko związane z czasem trwania okresu rozliczeń międzybankowych Zamawiający zaleca dokonanie przelewu ze stosownym wyprzedzeniem. 7.Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 8. Zwrot lub utratę wadium określa art. 46 ustawy Pzp.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Treść oferty stanowi wypełniony „Formularz oferty” oraz Kosztorys ofertowy sporządzony na podstawie przedmiaru robót. 2. Wraz z ofertą muszą być złożone: 1)Kosztorys ofertowy sporządzony na podstawie przedmiaru robót 2)Oświadczenia wymagane postanowieniami rozdz. 6 ust. 6.1 siwz 3)Oświadczenia dla podmiotów, na zdolnościach lub sytuacji których polega Wykonawca, wymagane postanowieniami rozdz. 7 ust. 7.7. siwz, jeżeli Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów 4)Zobowiązanie wymagane postanowieniami rozdz. 7 ust. 7.2. siwz, w przypadku gdy Wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu 5)Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy (wymagana forma oryginał lub notarialnie potwierdzona kopia). 6)Pełnomocnictwo (oryginał lub notarialnie potwierdzona kopia) do reprezentowania Wykonawcy – względnie do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą (jeśli ofertę wraz z załącznikami podpisuje Pełnomocnik). 7)Dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza) względnie do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą, chyba, że Zamawiający może je uzyskać w szczególności za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 roku o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tekst jednolity Dz.U. 2017r, poz. 570 ze zm.). 8)Zaleca się by do oferty zostało dołączone potwierdzenie wniesienia wadium. Kserokopię dowodu wpłaty wadium lub kserokopię gwarancji bankowej, ubezpieczeniowej należy wpiąć trwale do oferty. Kserokopia ta winna być poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach