Przetargi.pl
Remont wyznaczonych pomieszczeń Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu, wymiana okna i drzwi, wykonanie zabudowy wewnętrznej ze ścianki aluminiowej z wykorzystaniem elementów istniejącej ścianki, wymiana wykładzin oraz wykonanie podbitki dachu. Dokładny zakres robót wynika z „Opisu przedmiotu zamówienia” wraz z załącznikami stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ.

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu ogłasza przetarg

 • Adres: 58300 Wałbrzych, ul. Chrobrego
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 074 6646326, 6646311 , fax. 748 425 916
 • Data zamieszczenia: 2018-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu
  ul. Chrobrego 31
  58300 Wałbrzych, woj. dolnośląskie
  tel. 074 6646326, 6646311, fax. 748 425 916
  REGON: 29131600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.rckik.walbrzych.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont wyznaczonych pomieszczeń Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu, wymiana okna i drzwi, wykonanie zabudowy wewnętrznej ze ścianki aluminiowej z wykorzystaniem elementów istniejącej ścianki, wymiana wykładzin oraz wykonanie podbitki dachu. Dokładny zakres robót wynika z „Opisu przedmiotu zamówienia” wraz z załącznikami stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: 1. Zadanie nr 1 - Remont pomieszczeń na parterze w budynku przy ul. B. Chrobrego 31 w Wałbrzychu – wyznaczone pomieszczenia Działu Preparatyki i Ekspedycji. 2. Zadanie nr 2 - Wymiana wykładziny w wyznaczonych pomieszczeniach Działu Preparatyki i Ekspedycji oraz na korytarzach I, II, III piętra (powierzchnia zamknięta ściankami działowymi). 3. Zadanie nr 3 - Wymiana okna w Dziale Preparatyki i Ekspedycji – Ekspedycji Krwi, drzwi wejściowych dla pracowników oraz wykonanie zabudowy wewnętrznej ze ścianki aluminiowej z wykorzystaniem elementów istniejącej ścianki. 4. Zadanie nr 4 - Podbitka dachu łącznika i pawilonu dawców.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach