Przetargi.pl
„Rewaloryzacja Parku Centralnego w Świdnicy” - budowa trzech mostów etap II: Kładki dla pieszych na terenie Parku Centralnego w Świdnicy nad potokiem Witoszówka i kanałem Młynówka

Prezydent Miasta Świdnicy ogłasza przetarg

 • Adres: 58100 Świdnica, ul. Armii Krajowej
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 748 562 850 , fax. 748 523 110
 • Data zamieszczenia: 2018-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Prezydent Miasta Świdnicy
  ul. Armii Krajowej 49
  58100 Świdnica, woj. dolnośląskie
  tel. 748 562 850, fax. 748 523 110
  REGON: 57958900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.swidnica.bip-gov.info.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Rewaloryzacja Parku Centralnego w Świdnicy” - budowa trzech mostów etap II: Kładki dla pieszych na terenie Parku Centralnego w Świdnicy nad potokiem Witoszówka i kanałem Młynówka
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 4.1 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA : 1. Przedmiotem zamówienia jest budowa trzech mostów na terenie Parku Centralnego – etap II: Kładki dla pieszych na terenie Parku Centralnego w Świdnicy nad potokiem Witoszówka i kanałem Młynówka, zgodnie z odpowiednimi przepisami i normami. Przedsięwzięcie realizowane będzie w ramach inwestycji pn. „Rewaloryzacja Parku Centralnego w Świdnicy”. 2. Zadanie wykonywane jest przez Gminę Miasto Świdnica z budżetu gminy. 3. Zadanie, o którym mowa wyżej obejmuje wykonanie robót budowlanych objętych DECYZJĄ Nr 456/2018 z dnia 10 kwietnia 2018r. o zmianie pozwolenia na budowę: Nr 1144/2017 z dnia 01.08.2017r. znak WB6740.644.2017.5AS 4. Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w dokumentacji projektowej t.j w projekcie budowlanym i projekcie wykonawczym pn. „Kładki dla pieszych na terenie Parku Centralnego w Świdnicy nad potokiem Witoszówka i kanałem Młynówka” wykonanej przez firmę „PONTAR” Paweł Rokicki, ul. Daszyńskiego 25/6, 58-500 Jelenia Góra. 5. Dokumentacja projektowa dla przedmiotu zamówienia obejmuje: 1) Projekt budowlany, 2) Projekt wykonawczy, 3) Przedmiary robót. 6. Dokumentacja projektowa, o której mowa w ust. 5, stanowiąca Załącznik nr 9 do SIWZ znajduje się na stronie internetowej Zamawiającego www.swidnica.bip-gov.info.pl w katalogu zamówienia publiczne. Dokumentacja projektowa w wersji papierowej jest do wglądu w siedzibie Zamawiającego – Urząd Miejski w Świdnicy, ul. Armii Krajowej nr 49, Referat Infrastruktury Miejskiej – pok. 316. Uwaga! Załączony przedmiar robót należy traktować jako element dodatkowy, niesłużący do obliczania ceny oferty. Przedmiar robót jest materiałem pomocniczym i poglądowym, nie stanowi samodzielnego opisu przedmiotu zamówienia i nie należy mu przypisywać roli funkcji, o których mowa w § 4 ust.1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. nr 202, poz. 2072). Przedmiar robót załączony jest w celu ułatwienia dokonania wyceny oferty przez Wykonawcę. Przedmiarów nie należy wypełniać ani załączać do oferty. 7. Przedmiot zamówienia będzie realizowany w oparciu o: 1) dokumentację projektową, o której mowa w ust. 5-6 powyżej, 2) dokumentację przetargową, tj. dokumentację sporządzoną i udostępnioną Wykonawcom przez Zamawiającego na potrzeby przeprowadzenia niniejszego postępowania przetargowego, obejmującą w szczególności SIWZ wraz z załącznikami do niej oraz wszelkimi zmianami i dodatkowymi ustaleniami wynikłymi w trakcie procedury przetargowej stanowiącymi integralną część SIWZ, wyszczególnionymi we wszystkich przesłanych i umieszczonych na stronie internetowej Zamawiającego pismach. 8. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania robót rozbiórkowych i budowlanych, które nie zostały wyszczególnione w przedmiarze robót, a są konieczne do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z projektem budowlanym, projektem wykonawczym, oraz szczegółowymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót. Uwaga! Jeżeli dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych wskazywałyby w odniesieniu do niektórych materiałów lub urządzeń znaki towarowe, patenty lub pochodzenie - zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Pzp, dopuszcza oferowanie materiałów lub urządzeń równoważnych. Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych producentów określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać materiały lub urządzenia oferowane przez wykonawcę, aby zostały spełnione wymagania stawiane przez zamawiającego. Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych producentów stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Pod pojęciem „minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe” Zamawiający rozumie wymagania dotyczące materiałów lub urządzeń zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Posługiwanie się nazwami producentów/produktów ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający, wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt przy opisie przedmiotu zamówienia, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych lub lepszych parametrach. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te materiały lub urządzenia na etapie oceny i badania ofert. Zamawiający zastrzega sobie prawo wystąpienia na etapie badania i oceny ofert do autora dokumentacji projektowej o opinię na temat oferowanych materiałów lub urządzeń. Opinia ta może stanowić podstawę do podjęcia przez Zamawiającego decyzji o przyjęciu materiałów lub urządzeń równoważnych. 9. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do: 1) zorganizowania placu budowy ((zaplecze, pobór energii, wody, dozorowanie itd.), 2) obsługi geodezyjnej budowy a w szczególności wykonywania inwentaryzacji w stanie odkrytym oraz wykonania dokumentacji geodezyjnej powykonawczej dla prac zrealizowanych w ramach przedmiotu zamówienia, której oryginał należy zgłosić do Powiatowego Biura Geodezji i Katastru w Świdnicy, a kopię do Zamawiającego, 3) bieżącego wywozu gruntu i materiałów nieużytecznych z terenu budowy na składowisko odpadów oraz i ich unieszkodliwienie zgodnie z przepisami o ile będzie to konieczne (do 10 km), 4) utrzymania w czystości dróg publicznych, po których będzie odbywał się ruch pojazdów budowy i transportujących materiały, wykonania inwentaryzacji i przeglądu stanu zerowego dróg przeznaczonych do transportu oraz ustalenia z odpowiednimi zarządcami sposobu korzystania z uzgodnionych dróg. W przypadku ewentualnych roszczeń odszkodowawczych administratorów i zarządców za zniszczenie dróg i ulic przez transport budowy Wykonawca jest zobowiązany do ich naprawy na własny koszt, który nie będzie podlegał odrębnej zapłacie i jest wliczony w cenę kontraktową. 5) wykonania inwentaryzacji i przeglądu nieruchomości w sąsiedztwie wykonywanych robót. W przypadku ewentualnych roszczeń odszkodowawczych właścicieli nieruchomości Wykonawca jest zobowiązany do ich naprawy na własny koszt, który nie będzie podlegał odrębnej zapłacie i jest wliczony w cenę kontraktową. 6) uporządkowanie i doprowadzenie do stanu pierwotnego terenu sąsiadującego z placem budowy po zakończeniu wszystkich robót objętych zamówieniem, 7) niezwłocznego zawiadamiania Zamawiającego o wszelkich zagrożeniach lub nowych okolicznościach wynikłych w trakcie prowadzenia robót, 8) sporządzenia planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 9) zawarcia na własny koszt odpowiednich umów ubezpieczenia z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej na czas realizacji roboty objętej umową, przy czym ubezpieczeniu podlegać mają w szczególności: a) roboty objęte umową, urządzenia oraz wszelkie mienie ruchome związane bezpośrednio z wykonawstwem robót b) odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczące pracowników i osób trzecich a powstałe w związku z prowadzonymi robotami, w tym także ruchem pojazdów mechanicznych. 10) wykonywania wszelkich, innych czynności wynikających ze specyfiki danych robót. 4.2 LOKALIZACJA Przedmiot zamówienia zlokalizowany jest na działkach nr: 2529, 3017/1, 3017/2, 3017/7, 3017/8, 3036, 3038/1, 3038/2, 3039/1, 3039/2, 3040, 3041, 3042, 3050, 3051, 3052 Obręb: 0004 Śródmieście; j. ew. 021901 m. Świdnica. 4.3 WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH CPV: 44212100-0 - Konstrukcje mostowe, 45111200-0 - Przygotowanie terenu pod budowę i roboty ziemne, 45000000-7 - Roboty budowlane. 4.4 CHARAKTERYSTYKA ROBÓT Zakres zamówienia obejmuje: 1) wykonanie oczepów żelbetowych na palach CFA wykonanych w etapie I inwestycji, 2) wykonanie konstrukcji nośnych obiektów mostowych, 3) wykonanie izolacji powierzchni betonowych i stref przejściowych za przyczółkami, 4) wykonanie izolacji płyt pomostów, 5) wykonanie nawierzchni na obiektach, 6) wykonanie balustrad na kładkach oraz przy obiektach, 7) montaż i przyłączenie oświetlenia obiektów, 8) wykonanie i dostosowanie nawierzchni na dojściach do obiektów, 9) wykonanie powierzchniowego umocnienia skarp oraz częściowe odtworzenie istniejącego umocnienia pod obiektami. UWAGA! Wszystkie roboty: ziemne, betonowe i żelbetowe, oraz transportowe, wymagające poruszania się po terenie budowy ciężkiego sprzętu, ze względu na prowadzenie w rejonie realizowanego zadania robót: budowlanych, drogowych oraz robót w zakresie urządzania terenów zieleni, należy wykonywać w uzgodnieniu z kierownikiem budowy oraz w koordynacji z innymi wykonawcami realizującymi zadania na terenie Parku Centralnego w Świdnicy. 3. Szczegółowy zakres robót został opisany w projekcie wykonawczym i przedmiarach robót. 4. Prace budowlane będą prowadzone na całym obszarze objętym przedmiotem zamówienia w sposób pozwalający na utrzymanie ruchu obsługującego przyległe tereny. 5. Wszelkie prace w pobliżu istniejącego uzbrojenia terenu (kable teletechniczne, energetyczne, przewody kanalizacyjne, wodociągowe, gazowe) należy prowadzić ręcznie, pod nadzorem przedstawiciela, wskazanego przez właściciela sieci. Przed rozpoczęciem robót przebiegających w pobliżu istniejącego uzbrojenia terenu, należy próbnymi przekopami ustalić położenie tych sieci. 4.5 INNE POSTANOWIENIA 1. Użyte w dokumentacji przetargowej nazwy własne urządzeń i materiałów określają jedynie minimalne oczekiwane parametry jakościowe oraz wymagany standard i wygląd. Mogą być zastąpione przez inne równoważne, z tym, że obowiązek udowodnienia równoważności należy do Wykonawcy. 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 4. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp, na kwotę nie większą niż 10.000,00 zł. Ewentualny zakres robót budowlanych zamówienia to między innymi: roboty ziemne – ilość robót i wywóz urobku, profilowanie, zagęszczenie i wzmocnienie podłoża. 5. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia (art. 29 ust. 3a ustawy PZP): 1) przygotowanie terenu pod budowę, 2) roboty ziemne, 3) roboty w zakresie konstrukcji mostowych, 4) roboty betonowe i żelbetowe, 5) roboty transportowe. 6. Wykonawca zobowiązuje się, że pracownicy wykonujący czynności w zakresie jak w ust. 5, będą zatrudnieni na umowę o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 2014 r., poz. 1502 z późn. zm.). 7. Wykonawca będzie zobowiązany do przedłożenia najpóźniej w dniu podpisania umowy złącznika zawierającego skład osobowy tychże pracowników; załącznik musi być aktualizowany na bieżąco tj. za każdym razem, gdy dojdzie do zmiany personalnej na budowie. Wymaganie powyższe zawiera również „Wzór umowy” - Załącznik nr 8 do SIWZ 8. Wykonawca zobowiązuje się, że pracownicy wykonujący czynności w zakresie jak w ust. 9, będą zatrudnieni na umowę o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2018r., poz. 108 t.j. z późn. zm.). W dniu podpisania umowy Wykonawca przedstawi wykaz tych osób. 9. Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli zatrudnienia w/w osób przez cały okres realizacji wykonywanych przez niego czynności, w szczególności poprzez: 9.1. przedstawienie przez Wykonawcę kopii zanonimizowanych umów w zakresie danych osobowych (nie podlega anonimizacji imię i nazwisko osób, które będą świadczyć czynności na rzecz Zamawiającego, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę, wymiar etatu ) zawartych przez Wykonawcę z pracownikami wykonującymi czynności, o których mowa powyżej w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie dłuższym niż 7 dni roboczych, 9.2. okazanie dokumentów potwierdzających opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o prace (wraz informacją o liczbie odprowadzanych składek), które będzie mogło przyjąć postać zaświadczenia właściwego oddziału ZUS lub zanonimizowanych, z wyjątkiem imienia i nazwiska, dowodów potwierdzających zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie dłuższym niż 7 dni roboczych, 9.3.sprawdzenie czy roboty budowlane będą wykonywane przez osoby wymienione w Załączniku nr 4 do umowy stanowiącej załącznik nr 8 do SIWZ, które zostały wskazane przez Wykonawcę. 10. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w ust. 9 pkt. 9.1. i 9.2. będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia pracowników na podstawie umowy o pracę oraz będzie skutkować naliczeniem kar umownych w wysokości określonej w § 13 i wzorze umowy załączonym do SIWZ, a także zawiadomieniem Państwowej Inspekcji Pracy o podejrzeniu zastąpienia umowy o pracę z osobami wykonującymi pracę na warunkach określonych w art. 22 § 1 ustawy Kodeks Pracy, umową cywilnoprawną. 11. Kontrola, o której mowa w ust. 9 może być przeprowadzona bez wcześniejszego uprzedzenia Wykonawcy. V. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA Zamawiający wymaga realizacji zamówienia w terminie do dnia 31 sierpnia 2018 r.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 44212100-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 5.000,00 PLN (słownie: pięć tysięcy złotych) przed upływem terminu składania ofert. 2. Wadium może być wniesione w: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych, lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 r. poz. 359). 3. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto w Banku PeKaO. S.A. I Oddział w Świdnicy nr rachunku 96 1240 1978 1111 0010 0166 5724, z dopiskiem na przelewie: Wadium w postępowaniu nr P-57/VI/18 na roboty budowlane związane z realizacją zadania pn.”Rewaloryzacja Parku Centralego w Świdnicy” - kładki dla pieszych na terenie Parku Centralnego w Świdnicy nad potokiem Witoszówka i kanałem Młynówka. 4. W przypadku korzystania przez Wykonawcę z systemu umożliwiającego dokonywanie natychmiastowych przelewów między kontami w różnych bankach, Wykonawca zobowiązany jest tak opisać tytuł przelewu aby wynikało z niego kto wpłaca wadium i jakiego przetargu dotyczy wpłata. 5. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego, o którym mowa w rozdz. X. 3 niniejszej SIWZ, przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert). 6. Zamawiający: 1) zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie pieniężnej - dokument potwierdzający dokonanie przelewu wadium został załączony do oferty; 2) wymaga, aby w przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz – dokument potwierdzający wniesienie wadium został dołączony w oryginale do oferty. 7. Z treści gwarancji/poręczenia winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy PZP. 8. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona. 9. Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego zaliczenia na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa ustawa PZP.
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Ponadto każdy Wykonawca musi do oferty dołączyć: 1) pełnomocnictwo złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie. a) w przypadku podpisywania oferty przez osoby nie wymienione w odpisie z właściwego rejestru – pełnomocnictwo do podpisania oferty lub podpisania oferty i zawarcia umowy. b) w przypadku podmiotów występujących wspólnie pełnomocnictwo podpisane przez upoważnionych przedstawicieli każdego z podmiotów występujących wspólnie, do reprezentowania w postępowaniu (zgodnie z art. 23 ustawy Pzp). 2) pisemne zobowiązanie innego podmiotu, na zasobach którego polega Wykonawca, do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – Załącznik nr 5 do SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach