Przetargi.pl
Wykonanie wyceny nieruchomości celem aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa

Starostwo Powiatowe ogłasza przetarg

  • Adres: 25-516 Kielce, Al. IX Wieków Kielc 3
  • Województwo: świętokrzyskie
  • Telefon/fax: tel. 041 3421307 , fax. 041 3421723
  • Data zamieszczenia: 2009-04-24
  • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

  • I.1. Nazwa i adres: Starostwo Powiatowe
    Al. IX Wieków Kielc 3 3
    25-516 Kielce, woj. świętokrzyskie
    tel. 041 3421307, fax. 041 3421723
    REGON: 29101975500000
  • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

  • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
  • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
    Wykonanie wyceny nieruchomości celem aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa
  • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
  • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
    Wykonanie wyceny nieruchomości celem aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa
  • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 700000001
  • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
  • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
  • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak
  • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 60 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

  • III.2. Warunki udziału
  • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy : 1. spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 Pzp, 2. nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Pzp, 3. posiadają uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości, nadane w trybie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami albo mają do dyspozycji co najmniej 1 pracownika z takimi uprawnieniami Zamawiający oceni spełnienie warunków wg kryterium spełnia lub nie spełnia.
  • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Na ofertę składają się następujące dokumenty i oświadczenia : a/ wypełniony formularz ofertowy z wykorzystaniem wzoru - zał. Nr 2 b/ oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 Pzp z wykorzystaniem wzoru - zał. Nr 3 c/ parafowany przez Wykonawcę wzór umowy - zał. Nr 4 d/ aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, e/ dokument, potwierdzający uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości,nadane w trybie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, umożliwiające wykonanie zamówienia. Wymagane dokumenty Wykonawca składa w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. W przypadku składania ofert przez podmioty występujące wspólnie, odrębnie dokumenty wymienione w pkt. VIII ppkt. 1b, 1d winny być złożone przez każdy podmiot. Pozostałe dokumenty podmioty występujące wspólnie składają przez pełnomocnika. Pełnomocnik składa wraz z ofertą dokument pełnomocnictwa złożony na piśmie z podpisami notarialnie poświadczonymi. Pełnomocnictwo winno określać zakres udzielonego upoważnienia

Sekcja IV - Procedura przetargowa

  • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
  • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
  • IV.2. Kryteria oceny ofert
  • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
  • IV.3. Informacje administracyjne
  • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.powiat.kielce.pl
  • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach