Przetargi.pl
Wykonanie docieplenia elewacji budynku wraz z wymianą stolarki w budynku mieszkalnym przy ul. Skibińskiego 12 w Kielcach

Miejski Zarząd Budynków w Kielcach ogłasza przetarg

 • Adres: 25-004 Kielce, ul. Paderewskiego 20
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 041 3442139 w. 37 , fax. 041 3446647
 • Data zamieszczenia: 2009-04-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejski Zarząd Budynków w Kielcach
  ul. Paderewskiego 20 20
  25-004 Kielce, woj. świętokrzyskie
  tel. 041 3442139 w. 37, fax. 041 3446647
  REGON: 26026928400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mzb.kielce.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Podmiot prawa publicznego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie docieplenia elewacji budynku wraz z wymianą stolarki w budynku mieszkalnym przy ul. Skibińskiego 12 w Kielcach
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Wykonanie przedmiotu zamówienia obejmuje:- montaż rusztowania, - demontaż obróbek blacharskich, podokienników zewnętrznych, rynien i rur spustowych, demontaż fragmentu wykonanego ocieplenia, demontaż i ponowny montaż instalacji odgromowej, wykucie otworu
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 454530007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wadium:4 000,00 PLN (słownie: cztery tysiące złotych)
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy: 1. Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r, Pzp; 2. Spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp oraz SIWZ; 3. W celu potwierdzenia warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Pzp, Wykonawca powinien spełniać następujące wymagania: 3.1. Posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia, tj.: a) wykazać wykonaną (zakończoną) w ciągu ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzieleniu zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 1 robotę remontową elewacji budynków odpowiadającą przedmiotowi zamówienia, o wartości brutto nie mniejszej niż 200 000,00 PLN, z opisem, podaniem jej wartości, daty i miejsca wykonania, oraz załączyć dokumenty (np. referencje) potwierdzające, że robota została wykonana z należytą starannością, b) dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawić pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia tj.: wykazać co najmniej 1 osobę przewidzianą przy realizacji zamówienia, posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych o specjalności konstrukcyjno- budowlanej, wraz z informacją o stażu pracy, z załączeniem kopii uprawnień oraz zaświadczenia o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, wydanego przez tę izbę (ważne na dzień składania ofert), c) Znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, tj.: przedstawić polisę lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności do wartości nie mniejszej niż 200 000,00 PLN. Zamawiający oceni spełnienie warunków wg kryteriów: spełnia lub nie spełnia
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1.Wypełniony formularz oferty, 2.Oświadczenie Wykonawcy potwierdzające spełnienie art.22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, 3.Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku spółek cywilnych należy załączyć wpis do ewidencji działalności każdego z udziałowców oraz umowę regulującą współpracę podmiotów występujących wspólnie. 4.Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu podatkowego, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, 5. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, 6. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważne zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 - 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Pzp, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w przypadku podmiotów zbiorowych, aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 7. Wykaz wykonanych (zakończonych) w ciągu ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzieleniu zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 1 roboty remontowej elewacji budynków odpowiadającej przedmiotowi zamówienia, o wartości brutto nie mniejszej niż 200 000,00 PLN, z opisem, podaniem jej wartości, daty i miejsca wykonania, oraz załączyć dokumenty (np. referencje) potwierdzające, że robota została wykonana z należytą starannością, 8. Wykaz kadry technicznej przewidzianej do kierowania robotami przy realizacji zamówienia lub przedstawić pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia - należy wykazać co najmniej 1 osobę przewidzianą przy realizacji zamówienia, posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych o specjalności konstrukcyjno-budowlanej, wraz z informacją o stażu pracy, z załączeniem kopii uprawnień oraz zaświadczenia o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, wydanego przez tę izbę (ważne na dzień składania ofert), 9. Polisę lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności do wartości nie mniejszej niż 200000,00 PLN, 10. Oświadczenie Wykonawcy z art.36 ust.4 Pzp o zakresie zamówienia powierzonego podwykonawcy, 11. Kopię dowodu wniesienia wadium, 12. Oświadczenie o dokonaniu wizji lokalnej, 13. Pełnomocnictwo określające jego zakres w przypadku, gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, 14. Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego wykonawców występujących wspólnie w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia. 15. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 3; 4; 5 ; 6 , Wykonawca składa dokumenty, których treść odpowiada SIWZ

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mzb.kielce.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach