Przetargi.pl
Remont budynku wiaty magazynowej na terenie bazy Gminnego Zakładu Usługowo Inwestycyjnego w Brzeziu gm. Pawłów.

Gmina Pawłów ogłasza przetarg

 • Adres: 27-225 Pawłów, Pawłów 56a
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 041 2721670 , fax. 041 2721679
 • Data zamieszczenia: 2009-04-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Pawłów
  Pawłów 56a
  27-225 Pawłów, woj. świętokrzyskie
  tel. 041 2721670, fax. 041 2721679
  REGON: 29101058200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gmina-pawlow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont budynku wiaty magazynowej na terenie bazy Gminnego Zakładu Usługowo Inwestycyjnego w Brzeziu gm. Pawłów.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Remont budynku wiaty magazynowej na terenie bazy Gminnego Zakładu Usługowo Inwestycyjnego w Brzeziu gm. Pawłów. Zakres zamówienia obejmuje: 1. Rozebranie istniejącego pokrycia dachowego 2. Montaż rynien dachowych 3. Montaż rur spustowych 4. Wykona
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452626904
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: zamawiający nie wymaga wnoszenia wdium
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. spełniają warunki określone w art. 22 ust.1 Pzp, 2. nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust.1 i 2 Pzp, 3. dysponują w rozumieniu art. 22 ust 1 pkt 2 ustawy p.z.p. osobami posiadającymi uprawnienia budowlane do kierowania robotami kategoriach: a. konstrukcyjno inżynieryjnej w zakresie specjalności budowlanej - min 1 osoba 4. posiadają doświadczenie zawodowe rozumiane jako należyte wykonanie w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 2 zamówień polegających na budowie lub remontach budynków o wartości co najmniej 50.000,00 (słownie pięćdziesiąt tysięcy zł) zł brutto każde.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 Pzp wg wzoru określonego w załączniku do niniejszej siwz, b) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, c) wykaz osób przewidzianych do kierowania robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych z załączeniem uprawnień budowlanych zgodnie z opisem w pkt VIII ppkt 3 siwz, wg wzoru określonego w załączniku do niniejszej siwz, oraz aktualnych zaświadczeń o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego (ważne na dzień otwarcia ofert), d) wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zgodnie z opisem w pkt VIII ppkt 4, wg wzoru określonego w załączniku do niniejszej siwz wraz z załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.gmina-pawlow.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach