Przetargi.pl
Wykonanie wraz z dostawą do Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej w Warszawie materiałów promocyjnych (łącznie 5000 szt).

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej ogłasza przetarg

 • Adres: 02-002 Warszawa, Nowogrodzka
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 226 224 232, , fax. 226 224 732
 • Data zamieszczenia: 2020-09-17
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej
  Nowogrodzka 62 a
  02-002 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 226 224 232, , fax. 226 224 732
  REGON: 16122452000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mcps.com.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie wraz z dostawą do Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej w Warszawie materiałów promocyjnych (łącznie 5000 szt).
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie 10 rodzajów (łącznie 5000 sztuk) materiałów promocyjnych dla Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego tj. ul. Nowy Zjazd 1, 00-301 Warszawa – piętro IV, bądź innego pomieszczenia wskazanego przez Zamawiającego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39294100-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie wyznacza szczególnego warunku w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 3 ustawy Pzp przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach