Przetargi.pl
Doposażenie w instalację centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej wody, nieruchomości mieszkalnej wielorodzinnej przy ul. Szwedzkiej 25 w Warszawie, wraz z adaptacją pomieszczenia na węzeł cieplny oraz wyposażeniem węzła cieplnego. Oznaczenie sprawy: DNZP.261.84.2020

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Północ m. st. Warszawy ogłasza przetarg

 • Adres: 03-719 Warszawa, Jagiellońska
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. +48228186741 , fax. +48228186741
 • Data zamieszczenia: 2020-09-17
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Północ m. st. Warszawy
  Jagiellońska 23
  03-719 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. +48228186741, fax. +48228186741
  REGON: 01151334300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zgn-praga-waw.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Doposażenie w instalację centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej wody, nieruchomości mieszkalnej wielorodzinnej przy ul. Szwedzkiej 25 w Warszawie, wraz z adaptacją pomieszczenia na węzeł cieplny oraz wyposażeniem węzła cieplnego. Oznaczenie sprawy: DNZP.261.84.2020
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia obejmuje doposażenie w instalację centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej wody, nieruchomości mieszkalnej wielorodzinnej przy ul. Szwedzkiej 25 w Warszawie, wraz z adaptacją pomieszczenia na węzeł cieplny oraz wyposażeniem węzła cieplnego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i sposób realizacji znajduje się w załącznikach stanowiących integralną część siwz tj. Projekcie budowlano-wykonawczym dot. doposażenia budynku w instalację centralnego ogrzewania - Załącznik Nr 11 do siwz, Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych – dot. doposażenia w instalację centralnego ogrzewania- Załącznik Nr 12 do siwz, Projekcie budowlano-wykonawczym dot. doposażenia budynku w instalację centralnej ciepłej wody- Załącznik Nr 13 do siwz, Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych – dot. doposażenia budynku w instalację centralnej ciepłej wody - Załącznik Nr 14 do siwz, Projekcie budowlano-wykonawczym – dot. doposażenia w dwufunkcyjny węzeł cieplny – branża sanitarna – Załącznik Nr 15 do siwz, Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót – instalacje sanitarne- Załącznik Nr 16 do siwz, Projekcie budowlano-wykonawczym – dot. doposażenia w dwufunkcyjny węzeł cieplny - branża elektryczna - Załącznik Nr 17 do siwz, Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót – branża elektryczna - Załącznik Nr 18 do siwz, Projekcie budowlano-wykonawczym dot. adaptacji pomieszczeń piwnicznych na potrzeby węzła – branża budowlana – Załącznik Nr 19 do siwz, Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót – branża budowlana- Załącznik Nr 20 do siwz, Przedmiarze – doposażenie w instalację centralnego ogrzewania– Załącznik Nr 4 do siwz, Przedmiarze – doposażenie w instalację centralnej ciepłej wody– Załącznik Nr 5 do siwz, Przedmiarze doposażenie w węzeł cieplny – branża: technologia i automatyka– Załącznik Nr 6 do siwz, Przedmiarze doposażenie w węzeł cieplny – branża: instalacja elektryczna – Załącznik Nr 7 do siwz, Przedmiarze doposażenie w węzeł cieplny – branża budowlana – Załącznik Nr 8 do siwz, Projekcie umowy wraz z załącznikami – załącznik Nr 9 do siwz oraz w siwz.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45331100-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wadium w kwocie 9 000,00 zł słownie: dziewięć tysięcy złotych. Szczegółowe informacje dotyczące wadium, zawarte są w Rozdziale VIII specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto w Banku - ZGN w Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy w Banku Citibank Handlowy ul. Senatorska 16 numer rachunku: 67 1030 1508 0000 0005 5087 2048.
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) wypełniony formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik Nr 1 do siwz; 2) Kosztorys ofertowy – doposażenie w instalację centralnego ogrzewania – Załącznik Nr 4 do oferty; 3) Kosztorys ofertowy – doposażenie w instalację centralnej ciepłej wody – Załącznik Nr 5 do oferty; 4) Kosztorys ofertowy - doposażenie w węzeł cieplny – branża sanitarna– Załącznik Nr 6 do oferty; 5) Kosztorys ofertowy- doposażenie w węzeł cieplny – branża elektryczna– Załącznik Nr 7 do oferty; 6) Kosztorys ofertowy - doposażenie w węzeł cieplny – branża budowlana – Załącznik Nr 8 do oferty; 7) W przypadku, gdy wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22 a pzp – tj. zaistnienia okoliczności o których mowa w Rozdziale V ust. 4 siwz składa zobowiązanie innych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, zawierające w szczególności elementy określone w Rozdziale V ust. 4 pkt. 2 siwz. 8) wadium wnoszone w poręczeniach lub gwarancjach należy dołączyć w oryginale do oferty, natomiast w przypadku wniesienia wadium w pieniądzu - Zamawiający zaleca dołączenie do oferty potwierdzenia dokonania przelewu wadium - zgodnie z postanowieniami Rozdziału VIII niniejszej siwz; 9) pełnomocnictwo –w przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie, które w swej treści jednoznacznie wskazuje czynności do których pełnomocnik jest umocowany. 10) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej, o której mowa w art. 86 ust. 5 pzp, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia– wg wzoru stanowiącego Załącznik Nr 10 do siwz.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach