Przetargi.pl
Dostawa wskaźników do kontroli procesu sterylizacji dla SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym” DZ/24/PN/2020

Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym ogłasza przetarg

 • Adres: 05-092 Łomianki, ul. Marii Konopnickiej
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 765 71 01; 765 71 21 , fax. 22 751 27 07
 • Data zamieszczenia: 2020-09-17
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym
  ul. Marii Konopnickiej 65
  05-092 Łomianki, woj. mazowieckie
  tel. 22 765 71 01; 765 71 21, fax. 22 751 27 07
  REGON: 00029121000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpitaldziekanow.pl;
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa wskaźników do kontroli procesu sterylizacji dla SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym” DZ/24/PN/2020
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia składa się z jednej części. Temat: Pakiet nr 1 - wskaźniki do kontroli procesu sterylizacji Opis: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 2 do SIWZ (Formularz asortymentowo - cenowy).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33140000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów; Warunek zostanie wstępnie spełniony jeżeli Wykonawca wraz z ofertą przedłoży podpisane oświadczenie – wg wzoru na załączniku nr 4 do SIWZ.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu wstępnego wykazania braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w art. 24 ustawy PZP, należy złożyć: a. Wypełnione oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – wg wzoru na załączniku nr 3 do SIWZ. W celu wstępnego wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, należy złożyć: a. Wypełnione oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – wg wzoru na załączniku nr 4 do SIWZ; Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza w przedmiotowym postępowaniu, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia, na wezwanie Zamawiającego, złoży następujące dokumenty: a. odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy 4. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, oraz że oferowane dostawy spełniają wymagania określone w SIWZ, Wykonawca, na wezwanie Zamawiającego, złoży następujące dokumenty: a) dokumenty dopuszczające do obrotu i użytkowania zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych jeżeli dotyczy ; b) koncesja/zezwolenie lub licencja na prowadzenie działalności; c) materiały producenta, foldery, karty techniczne, ulotki instrukcje w języku polskim i itp. dotyczące oferowanych produktów;

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach