Przetargi.pl
WYKONANIE UTWARDZENIA TERENU PRZY ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W RYNARZEWIE WRAZ Z ODWODNIENIEM

Gmina Szubin ogłasza przetarg

 • Adres: 89-200 Szubin, ul. Kcyńska 12
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 52 3910700 , fax. 52 384 80 71
 • Data zamieszczenia: 2015-07-17
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Szubin
  ul. Kcyńska 12 12
  89-200 Szubin, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 52 3910700, fax. 52 384 80 71
  REGON: 09235091000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.szubin.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  WYKONANIE UTWARDZENIA TERENU PRZY ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W RYNARZEWIE WRAZ Z ODWODNIENIEM
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie utwardzenia terenu przy świetlicy wiejskiej w Rynarzewie wraz z odwodnieniem, zgodnie z opracowaną dokumentacja projektową, którego zakres obejmuje: 1) roboty przygotowawcze: a) odtworzenie trasy i punktów wysokościowych, b) wycinka drzew i krzewów, c) rozbiórki, d) regulacja pionowa urządzeń podziemnych, e) roboty ziemne, 2) roboty budowlane (zakres częściowy zgodnie z załączonym przedmiarem robót): a) utwardzenie terenu - wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm o powierzchni 177,00 m2 b) chodniki - wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm o powierzchni 49,00 m2 c) wykonanie krawężników na podsypce cementowo - piaskowej (wystające o wymiarach 15x30 cm - dł. 26,00m, wtopione o wymiarach 12x25 cm - dł. 24,50 m) oraz obrzeży betonowych (na ławach betonowych C12/15) o wymiarach 8x30 cm - dł. 20,50 m 3) kanalizacja deszczowa (w pełnym zakresie): a) roboty ziemne, b) roboty montażowe, c) rozbiórki i odtworzenie nawierzchni, 4) zapewnienie obsługi geodezyjnej tj. wytyczenie i powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna, 2. Przedmiot zamówienia szczegółowo określa: 1) Projekt wykonawczy, 2) Przedmiar robót, 3) Szczegółowa specyfikacja techniczna
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 451000008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin gwarancji na roboty
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.szubin.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach