Przetargi.pl
Wykonanie usługi polegającej na ubezpieczeniu studentów odbywajacych praktyki od następstw nieszczęśliwych wypadków dla Akademii im. Jana Długosza

Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie ogłasza przetarg

 • Adres: 42-200 Częstochowa, ul. Waszyngtona 4/8
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 034 3784100 , fax. 034 3784202
 • Data zamieszczenia: 2011-07-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie
  ul. Waszyngtona 4/8 4/8
  42-200 Częstochowa, woj. śląskie
  tel. 034 3784100, fax. 034 3784202
  REGON: 00000149400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ajd.czest.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie usługi polegającej na ubezpieczeniu studentów odbywajacych praktyki od następstw nieszczęśliwych wypadków dla Akademii im. Jana Długosza
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Wykonanie usługi polegającej na ubezpieczeniu studentów odbywajacych praktyki od następstw nieszczęśliwych wypadków dla Akademii im. Jana Długosza zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w siwz. Przedmiot i zakres ubezpieczenia w ramach jest następujący: -przedmiotem ubezpieczenia są następstwa nieszczęśliwych wypadków polegające na uszkodzeniu ciała lub rozstroju zdrowia, powodujące trwały uszczerbek na zdrowiu lub śmierć ubezpieczonego; -forma ubezpieczenia: bezimienna; -suma ubezpieczenia: 6 000,00 PLN -okres ubezpieczenia: 01.09.2011-31.08.2012 r.; -zakres ubezpieczenia obejmuje następstwa nieszczęśliwych wypadków na terenie całego kraju, 24 godziny na dobę; -zakres ubezpieczenia: świadczenie podstawowe- czas ochrony: praca + droga; -planowana liczba studentów: ok. 3000; -planowana liczba roboczodniówek: ok. 51 000; po upływie każdego miesiąca Uczelnia będzie przekazywała informację o faktycznej liczbie roboczodniówek; -Składka ubezpieczeniowa zostanie zapłacona w dwóch ratach; 50% we wrześniu 2011 r., 50% w terminie 21 dni po upływie terminu ważności polisy; -system świadczeń: 1.w przypadku śmierci w wyniku nieszczęśliwego wypadku, jeżeli nastąpiła w okresie2 lat od daty jego wystąpienia- 100% sumy ubezpieczenia; 2.w przypadku trwałego uszczerbku na zdrowiu- 100% sumy ubezpieczenia; 3.w przypadku częściowego uszczerbku na zdrowiu- procent sumy ubezpieczenia odpowiadający procentowi trwałego uszczerbku na zdrowiu; Zamawijacy wyłacza franszyzy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 665100008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawijacy nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ajd.czest.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach