Przetargi.pl
Wykonanie usług w ramach odśnieżania i posypywania dróg gminnych na terenie Gminy Gorzyce podczas akcji zimowej.

Gmina Gorzyce ogłasza przetarg

 • Adres: 44-350 Gorzyce, ul. Kościelna 15
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 032 4513056 w.11
 • Data zamieszczenia: 2009-09-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Gorzyce
  ul. Kościelna 15 15
  44-350 Gorzyce, woj. śląskie
  tel. 032 4513056 w.11
  REGON: 00053465890927
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gorzyce.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie usług w ramach odśnieżania i posypywania dróg gminnych na terenie Gminy Gorzyce podczas akcji zimowej.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zamówienie obejmuje wykonanie usług w ramach odśnieżania i posypywania dróg gminnych na terenie Gminy Gorzyce podczas akcji zimowej. Zostało ono podzielone na 8 Zadań, na które należy składać oddzielnie oferty : Zadanie nr 1 - Odśnieżanie i posypywanie dróg gminnych na terenie sołectwa Turza Śl. Zadanie nr 2 - Odśnieżanie i posypywanie dróg gminnych na terenie sołectwa Bluszczów i Odra. Zadanie nr 3 - Odśnieżanie i posypywanie dróg gminnych na terenie sołectwa Gorzyczki. Zadanie nr 4 - Odśnieżanie i posypywanie dróg gminnych na terenie sołectwa Uchylsko, Olza. Zadanie nr 5 - Odśnieżanie i posypywanie dróg gminnych na terenie sołectwa Osiny i Bełsznica. Zadanie nr 6 - Odśnieżanie i posypywanie dróg gminnych na terenie sołectwa Czyżowice. Zadanie nr 7 - Odśnieżanie i posypywanie dróg gminnych na terenie sołectwa Rogów. Zadanie nr 8 - Odśnieżanie i posypywanie dróg gminnych na terenie sołectwa Gorzyce i Kolonia Fryderyk. Wykonawca będzie stosował materiały szorstkie do posypywania dróg gminnych spełniające normy określone w obowiązujących przepisach w tym zakresie, tj. - piasek o uziarnieniu do 1 mm, - żużel wielkopiecowy kawałkowy o uziarnieniu do 4mm, - żużel kotłowy paleniskowy o uziarnieniu do 4mm, zmieszane z solą. Materiał do posypywania nie powinien być zbyt łamliwy oraz nie może zawierać zanieczyszczeń. Żużel lub/i piasek zapewnia Wykonawca, sól zapewnia Zamawiający. Składowanie i magazynowanie soli należy do Wykonawcy. Proporcje w jakich należy mieszać w/w środki Zamawiający przekaże Wykonawcą po przetargu.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 902120006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Wykonawca składający ofertę na jedno zadanie winien wykazać się następującym sprzętem:2 ciągniki, 2 pługi, 1 rozsiewacz, 1 przyczepa, 1 spycharko-ładowarka, spycharka, równiarka lub inny sprzęt ciężki do usuwania śniegu z jezdni drogi w trakcie wystąpień trudnych warunków atmosferycznych. Sprzęt własny lub dzierżawiony. Jeżeli Wykonawca zamierza brać udział w więcej niż 1 zadaniu winien wykazać się odpowiednio większą ilość sprzętu dla każdego kolejnego zadania. Wykonawca winien zapewnić zastępczy sprzęt w przypadku awarii sprzętu przeznaczonego do Akcji ZIMA. Wykonawca winien zapewnić zastępstwo w przypadku niedyspozycji kierowcy.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: -Oświadczenie Wykonawcy w trybie Art. 22 ust. 1 ustawy. -Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, potwierdzający, iż wykonawca prowadzi działalność w zakresie wykonania prac objętych zamówieniem, wystawiony (lub z zapisem potwierdzającym aktualność wpisu przez organ wydający) nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert lub oświadczenie o podleganiu lub nie podleganiu ubezpieczeniu społecznemu w przypadku osób nie prowadzących działalności gospodarczej. -Wykaz posiadanego sprzętu. -Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu usługi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia niezbędnego do wykonywania usług (należy podać numer telefonu komórkowego osób wykonujących usługę).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.gorzyce.bip.info.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach