Przetargi.pl
Wykonanie remontu pokrycia dachowego na budynku komunalnym w Czerwionce-Leszczynach wpisanym do rejestru zabytków

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej ogłasza przetarg

 • Adres: 44-238 Czerwionka-Leszczyny, ul. Ligonia 5c
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 0-32 4311440 , fax. 0-32 4311593
 • Data zamieszczenia: 2009-09-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
  ul. Ligonia 5c 5c
  44-238 Czerwionka-Leszczyny, woj. śląskie
  tel. 0-32 4311440, fax. 0-32 4311593
  REGON: 24078583100000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie remontu pokrycia dachowego na budynku komunalnym w Czerwionce-Leszczynach wpisanym do rejestru zabytków
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu pokrycia dachowego, kominów ponad dachem wraz z instalacją odgromową na budynku komunalnym położonym w Czerwionce-Leszczynach przy ul. Słowackiego 8 , wpisanym do rejestru zabytków pod nr A/1550/95 w dniu 10.11.1995r. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią kosztorys ślepy, przedmiar - załączniki nr 1 do siwz.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452610004
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga złożenia wadium w wysokości 1500 zł
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki: a) udokumentują wykonanie w ciągu ostatnich pięciu lat co najmniej trzech robót budowlanych na obiektach wpisanych do rejestru zabytków o zakresie i charakterze porównywalnym z niniejszym zamówieniem o wartości ok. 130 000 zł każda, czyli roboty obejmujące: remont pokrycia dachowego z dachówki karpiówki wraz z wymianą elementów konstrukcyjnych dachu o powierzchni min. 300m2 remont i wymianę instalacji odgromowej b) posiadają uprawnienia niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia czyli - osoby kierujące robotami powinieny posiadać uprawniwnia budowlane i elektryczne oraz odpowiednie kwalifikacje do kierowania i nadzorowania robotami budowlanymi przy zabytkach nieruchomych c) posiadają ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej OC; d) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; e) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; f) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia; g) wniosą wadium spełniające wymagania niniejszej siwz; h) złożą oświadczenie potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu załącznik nr 5 do siwz. j) zaakceptują poniższy harmonogram płatności. WARUNKOWY TERMIN PŁATNOŚCI I rata do 40% wartości zamówienia do 15.01.2009r. II rata do 30% wartości zamówienia do 15.02.2009r. III rata do 30% wartości zamówienia do 15.03.2009r.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: - Dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunku, o którym mowa w punkcie a) muszą być: wykaz zawierający następujące dane: nazwę i adres zamawiającego, nazwę i adres budowy, podstawowe dane charakteryzujące budynek (w tym kubaturę budynku), opis wykonanych robót, termin rozpoczęcia i zakończenia realizacji robót, wartość zrealizowanych robót, referencje określające, że robota ta została wykonana z należytą starannością. - Dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunku, o którym mowa w punkcie b) muszą być: kserokopia, potwierdzona przez wykonawcę za zgodność z oryginałem, uprawnień w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia oraz zaświadczenie z właściwego oddziału Izby Inżynierów Budownictwa potwierdzająca przynależność wykonawcy do tej izby na dzień składania ofert. - Dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunku, o którym mowa w punkcie c) muszą być: kserokopia, potwierdzona przez wykonawcę za zgodność z oryginałem, aktualnej na okres wykonania przedmiotu umowy polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej - dokumenty wyszczególnione w załączniku nr 4 do niniejszej specyfikacji, - wypełniony druk Oferta, stanowiący załącznik nr 3 do niniejszej specyfikacji. - podpisane oświadczenie stanowiące załącznik nr 5 do siwz

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.czerwionka-leszczyny.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach