Przetargi.pl
Wykonanie usług porządkowych w zakresie kompleksowego utrzymania czystości w obiektach: sportowo-rekreacyjnym, administracyjnym, pływalni krytej i odkrytej dla MOSiR w Stalowej Woli oraz odśnieżania i usuwania oblodzeni wokół wejść do tych obiektów

STALOWOWOLSKIE CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH ogłasza przetarg

 • Adres: 37-450 Stalowa Wola, Al. Jana Pawła II
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. +48508082032, +48506656760
 • Data zamieszczenia: 2021-01-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: STALOWOWOLSKIE CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
  Al. Jana Pawła II 25A
  37-450 Stalowa Wola, woj. podkarpackie
  tel. +48508082032, +48506656760
  REGON: 384503002
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.stalowawola.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1657

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie usług porządkowych w zakresie kompleksowego utrzymania czystości w obiektach: sportowo-rekreacyjnym, administracyjnym, pływalni krytej i odkrytej dla MOSiR w Stalowej Woli oraz odśnieżania i usuwania oblodzeni wokół wejść do tych obiektów
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia są usługi porządkowe w zakresie kompleksowego utrzymania czystości w obiektach: sportowo-rekreacyjnym, administracyjnym, pływalni krytej i odkrytej dla MOSiR w Stalowej Woli oraz odśnieżania i usuwania oblodzeni wokół wejść do tych obiektów 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załącznikach do zaproszenia. 3. Wykonawca zobowiązany będzie do: 1.) Zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących podczas realizacji zamówienia następujące czynności: Wykonawca lub podwykonawcy będą zobowiązani zatrudniać na umowę o pracę osoby odpowiedzialne za bezpośrednie wykonywanie czynności porządkowych (ekipa sprzątająca)  Zamawiający wymaga aby osoby wykonujące czynności o których mowa powyżej w ramach łączącego je z pracodawcą stosunku pracy świadczyły ją osobiście, w miejscu i czasie wskazanym przez pracodawcę, pod jego kierownictwem z podporządkowaniem służbowym, za wynagrodzeniem, z prawem do urlopu. 2.) Przekazania zamawiającemu w dniu rozpoczęcia realizacji zamówienia listy osób, które będą wykonywać czynności, o których mowa w ppkt 1) w trakcie realizacji zamówienia. Lista ta w przypadku zmiany osoby/osób wykonujących czynności, o których mowa w ppkt 1) winna być każdorazowo niezwłocznie aktualizowana. 3.) W przypadku powierzenia przez wykonawcę części zamówienia obejmującej wykonanie czynności o których mowa w ppkt 1) na rzecz podwykonawcy, obowiązek zatrudnienia na umowę o pracę osób wykonujących te czynności dotyczyć będzie także podwykonawcy. 4.) Podczas realizacji zamówienia wykonawca (podwykonawca) na wezwanie zamawiającego winny będzie przedstawić dowody potwierdzające zatrudnianie na umowę o pracę osób, o których mowa w pkt. 8 ppkt 1-3. 5.) W przypadku nie wywiązania się przez wykonawcę (podwykonawcę) z obowiązków o których mowa w pkt. 8 ppkt 1-3, zamawiający przewiduje sankcje zgodnie z załączonym do SIWZ wzorem umowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90600000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach