Przetargi.pl
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego

Gmina Jawornik Polski ogłasza przetarg

 • Adres: 37-232 Jawornik Polski, Jawornik Polski
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 16 6514014 w. 26 , fax. 166 514 055
 • Data zamieszczenia: 2021-01-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Jawornik Polski
  Jawornik Polski 30
  37-232 Jawornik Polski, woj. podkarpackie
  tel. 16 6514014 w. 26, fax. 166 514 055
  REGON: 65090062500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.jawornikpolski.itl.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Opis przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 1 631 448,67 PLN (słownie: jeden milion sześćset trzydzieści jeden tysięcy czterysta czterdzieści osiem złotych 67/100) z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetu związanego ze spłatą kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych. 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo niewykorzystania kredytu w całości bez konieczności zapłaty z tego tytułu odsetek i innych obciążeń. Odsetki, prowizje oraz inne opłaty banku będą naliczane wyłącznie od wykorzystanej kwoty kredytu. 3. Kredyt będzie spłacany w latach 2021 - 2030, w ratach miesięcznych płatnych w ostatnim dniu kalendarzowym każdego miesiąca. 4. Dla celów przygotowania wyceny oferty, Wykonawcy uczestniczący w niniejszym postepowaniu przyjmą stawkę WIBOR 1M z dnia 04.11.2020r. w wysokości 0,20% Marża, prowizje oraz inne opłaty banku w całym okresie kredytowania nie mogą ulec zmianie. 5. Charakterystyka przedmiotu zamówienia: a) Waluta kredytu PLN b) Kwota kredytu: 1 631 448,67 zł c) Okres kredytowania: od dnia podpisania umowy do 31.12.2030r. d) Wpływ środków – kredyt zostanie uruchomiony w jednej transzy. Dokładny czas uruchomienia kredytu zostaną określone przez Zamawiającego w oparciu o pisemną dyspozycję o uruchomienie kredytu, która zostanie złożona Wykonawcy za pośrednictwem faksu lub drogą elektroniczną, na numer faksu lub adres e-mail wskazany w umowie w sprawie niniejszego zamówienia publicznego. Uruchomienie kredytu musi nastąpić nie później niż w ciągu czterech dni roboczych (o terminie decyduje kryterium – termin uruchomienia kredytu, jako punktacja oceny ofert) następujący po dniu, w którym zostanie złożona Wykonawcy pisemna dyspozycja Zamawiającego o uruchomienie kredytu. Poprzez uruchomienie kredytu rozumie się wpływ środków finansowych na rachunek bankowy Zamawiającego. e) Zamawiający wyłącznie w celu obliczenia kosztów udzielenia kredytu, ustala datę 15.12.2020r. jako hipotetyczną datę uruchomienia kredytu. Data ta nie jest wiążąca dla kredytobiorcy w rzeczywistym uruchomieniu kredytu i służy jedynie zachowaniu porównywalności składanych ofert. f) Okres karencji w spłacie kredytu: do dnia 31.12.2020r. g) Okres karencji w spłacie odsetek: do dnia 31.12.2020r. h) Kredyt spłacony będzie w równych ratach miesięcznych Wg harmonogramu zawartego w umowie. Płatność rat kapitałowych będzie następować do ostatniego dnia każdego miesiąca. i) Wysokość prowizji przygotowawczej (obejmującej koszt rozpatrzenia wniosku): 0% j) Wysokość prowizji od przedterminowo spłaconej kwoty kredytu lub jego raty: 0% k) Zabezpieczenie kredytu: weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową l) Zamawiający zastrzega sobie możliwość wcześniejszych (przed ustalonym terminem) spłat rat kredytu bez ponoszenia dodatkowych opłat i konieczności informowania Wykonawcy o tym fakcie. W takim przypadku odsetki liczone będą do dnia spłaty kredytu, a nie do końca okresu umowy. m) Zamawiający zastrzega sobie możliwość spłaty więcej niż jednej raty miesięcznie bez ponoszenia dodatkowych opłat i konieczności informowania Wykonawcy o tym fakcie n) Zamawiający zastrzega sobie możliwość przesunięcia terminu spłaty zaciągniętego kredytu na warunkach nie gorszych niż podane w ofercie Wykonawcy. o) Wszystkie opłaty manipulacyjne i inne towarzyszące operacjom i czynnościom związanym z realizacją umowy zostaną uwzględnione w niezmiennej stawce procentowej marży Wykonawcy. p) Zamawiający zastrzega sobie możliwość wykorzystania kredytu w transzach w zależności od potrzeb. q) W przypadku gdy termin spłaty kredytu przypadnie na dzień wolny od pracy Zamawiający ureguluje wymaganą ratę w pierwszy dzień roboczy następujący po wyznaczonej dacie spłaty. r) Przedstawiona w Ofercie marża nie może ulec zwiększeniu w trakcie trwania umowy kredytowej i nie może być wyższa niż 1,4%. s) Odsetki za okres od dnia uruchomienia kredytu do końca całego okresu kredytowania będą płatne w okresach miesięcznych, do ostatniego dnia każdego miesiąca, którego dotyczą. Do celów obliczenia oprocentowania przyjmuje się, że rok liczy 360 dni, a miesiąc 30 dni. t) Odsetki naliczane będą od wykorzystanej kwoty kredytu. u) Zamawiający zastrzega sobie prawo do prolongaty spłat rat kredytu i odsetek bez dodatkowych opłat. v) Kredyt oprocentowany będzie w skali roku, według zmiennej stopy procentowej, ustalonej jako stopa bazowa powiększona o stałą marżę banku: • stopa bazowa - zmienna stawka WIBOR 1M • stała dla całego okresu kredytowania marża banku w) Kredyt nie może być obciążony innymi opłatami niż wymienione w specyfikacji. x) Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany harmonogramu spłaty kredytu. 6. Zamawiający nie określa wymagań o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp. 7. Zamawiający zastrzega możliwość zmiany wymagań i obowiązków wprowadzonych w treści siwz. Może mieć to miejsce w przypadku, gdy przepisy obowiązujące w okresie prowadzenia postępowania czy realizacji umowy będą wprowadzały wyłączenia lub możliwość odstąpienia od podanych / obowiązujących wymagań.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66113000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach