Przetargi.pl
Bieżące utrzymanie i pielęgnacja istniejących, wydzielonych terenów zieleni miejskiej w Dębicy na rok 2021

Gmina Miasta Dębicy ogłasza przetarg

 • Adres: 39-200 Dębica, Ratuszowa
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 146 838 100 , fax. 146 838 161
 • Data zamieszczenia: 2021-01-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miasta Dębicy
  Ratuszowa 2
  39-200 Dębica, woj. podkarpackie
  tel. 146 838 100, fax. 146 838 161
  REGON: 8722230742
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.debica.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Bieżące utrzymanie i pielęgnacja istniejących, wydzielonych terenów zieleni miejskiej w Dębicy na rok 2021
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zamówienie obejmuje: 1) Wykonanie nasadzeń według projektu wykonawczego; Ulegną zmianie nasadzenia przy Ratuszu tj. nie planuje się nasadzeń na rabatach według planszy B6W oraz B6J; 2) Wymiana gruntu w rabatkach – użyźnienie torfem lub kompostem; 3) Uzupełnienie braków kory oraz włókniny w istniejących obsadzeniach trwałych zieleni miejskiej; 4) Utrzymanie i pielęgnacja wszystkich projektowanych nasadzeń oraz istniejących obsadzeń trwałych na wskazanych terenach zieleni miejskiej; 5) Koszenie traw wokół wydzielonych terenów zieleni miejskiej minimum 6 razy w ciągu roku (z grabieniem i wywiezieniem) oraz ich utrzymanie -powierzchnia około 15225 m2. Nie wlicza się Parku Jordanowskiego oraz terenu przy nowych nasadzeniach ul. Żeromskiego;
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 77310000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach