Przetargi.pl
Odbudowa dróg gminnych na terenie Gminy Jawornik Polski - część III

Gmina Jawornik Polski ogłasza przetarg

 • Adres: 37-232 Jawornik Polski, Jawornik Polski
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 16 6514014 w. 26 , fax. 166 514 055
 • Data zamieszczenia: 2021-01-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Jawornik Polski
  Jawornik Polski 30
  37-232 Jawornik Polski, woj. podkarpackie
  tel. 16 6514014 w. 26, fax. 166 514 055
  REGON: 65090062500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.jawornikpolski.itl.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Odbudowa dróg gminnych na terenie Gminy Jawornik Polski - część III
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: Odbudowa dróg gminnych na terenie Gminy Jawornik Polski - część III: 1) Odbudowa drogi gminnej na dz. nr ewid. 495 w m. Jawornik Polski w km 0+000 – 1+329 Podbudowa: - Oczyszczanie mechaniczne nawierzchni drogowych w km 0+000 - 1+329 - Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm w km 0+194 - 1+329 - Skropienie emulsją asfaltową podbudowy tłuczniowej w km 0+000 - 1+329 Nawierzchnia: - Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 3 cm (warstwa wiążąca) w km 0+194 - 1+329 - Skropienie emulsją asfaltową nawierzchni bitumicznej w km 0+194 - 1+329 - Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) w km 0+000 - 0+194 - Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 3 cm (warstwa ścieralna) w km 0+194 - 1+329 Pobocza: - Wyrównanie z uzupełnieniem poboczy w km 0+000 - 1+329 2) Odbudowa drogi gminnej na działce nr ewid. 1387 w m. Hucisko Jawornickie Podbudowa: - Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w km 0+000 - 0+636 - Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm w km 0+000 - 0+636 - Skropienie emulsją asfaltową podbudowy tłuczniowej w km 0+000 - 0+636 Nawierzchnia: - Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 3 cm (warstwa wiążąca) w km 0+000 - 0+636 - Skropienie emulsją asfaltową nawierzchni bitumicznej w km 0+000 - 0+636 - Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 3 cm (warstwa ścieralna) w km 0+000 - 0+636 Pobocza: - Wyrównanie z uzupełnieniem poboczy w km 0+000 – 0+636 3) Odbudowa drogi gminnej na działce nr ewid. 2008, 2009, 2042 w m. Manasterz Podbudowa: - Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w km 0+000 - 0+210 - Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm w km 0+000 - 0+210 - Skropienie emulsją asfaltową podbudowy tłuczniowej w km 0+000 - 0+210 Nawierzchnia: - Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 3 cm (warstwa wiążąca) w km 0+000 - 0+210 - Skropienie emulsją asfaltową nawierzchni bitumicznej w km 0+000 - 0+210 - Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 3 cm (warstwa ścieralna) w km 0+000 - 0+210 Pobocza: - Wyrównanie z uzupełnieniem poboczy w km 0+000 - 0+210 Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na terenie budowy oraz za wbudowane materiały i użyte urządzenia. Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robót zgodnie z umową, za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją przetargową, SIWZ wraz z załącznikami. Następstwa jakiegokolwiek błędu w pracach, spowodowanego przez wykonawcę, zostaną przez niego usunięte i poprawione na własny koszt bez dodatkowego wynagrodzenia. W trakcie wykonywania prac należy przestrzegać przepisów BHP i odpowiednio zabezpieczyć wykonywanie prac. 1. Wykonawca jest zobowiązany zrealizować przedmiot zamówienia, spełniając wymagania ustawy Prawo budowlane (t.j. Dz. U.2013.1409 z późn. zm.). 2. Na wykonawcy spoczywa obowiązek dokonania wszelkich niezbędnych czynności mających na celu właściwe skalkulowanie oferty oraz prawidłową realizację zamówienia. 3. Zamawiający dołożył wszelkich starań w celu zachowania warunków konkurencyjności. Jeżeli mimo to w tekście jakiegokolwiek rodzaju dokumentacji pojawiają się nazwy własne, oznaczenia lub parametry wskazujące na konkretny produkt należy zawsze traktować to, jako rozwiązanie przykładowe i można zastosować rozwiązanie równoważne na przyjętych w niniejszej siwz warunkach. 4. Szczegółowy zakres robót określony został w przedmiarach robót, kosztorysach ofertowych, a także Szczegółowej Specyfikacji Technicznej, które stanowią załączniki do niniejszej SIWZ. 5. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ. 6. Wynagrodzenie, jakie Wykonawca może uzyskać z tytułu realizacji przedmiotowego zamówienia jest wynagrodzeniem ryczałtowym w rozumieniu art. 632 Kodeksu cywilnego. 7. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia prac w sposób umożliwiający dostępność dla osób z niepełnosprawnościami w zakresie przejazdu/dojazdu do nieruchomości. 8. Zamawiający zaleca wykonanie wizji lokalnej terenu budowy w ramach przeprowadzonego postępowania. Koszty wizji lokalnej ponosi Wykonawca. 9. Zamawiający zastrzega możliwość zmiany wymagań i obowiązków wprowadzonych w treści siwz. Może mieć to miejsce w przypadku, gdy przepisy obowiązujące w okresie prowadzenia postępowania czy realizacji umowy będą wprowadzały wyłączenia lub możliwość odstąpienia od podanych / obowiązujących wymagań. Materiały i urządzenia równoważne: 1) Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia w niniejszym postępowaniu – także w dokumentacji projektowej służącej do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robót budowlanych, znajdują się jakiekolwiek znaki towarowe, patenty czy pochodzenie, źródła lub szczególne procesy, które charakteryzują produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne („lub równoważne” – art. 29 ust 3 ustawy pzp). Dotyczą one wszystkich elementów / składników opisu przedmiotu zamówienia w niniejszym postępowaniu, które są wymagane od wykonawcy. Zamawiający przygotowując opis przedmiotu zamówienia w niniejszym postępowaniu wskazał wszystkie znane mu przypadki i w każdym z nich podał zasady oceny rozwiązań równoważnych. Jeżeli wykonawca stwierdzi / zauważy, analizując opis przedmiotu zamówienia, że nie są to wszystkie przypadki, prosi się wykonawcę, aby niezwłocznie/przed terminem składania ofert przekazał zamawiającemu tą informację wskazując to w zapytaniu dotyczącym opisu przedmiotu zamówienia i zasad oceny rozwiązań równoważnych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233140-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach