Przetargi.pl
KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE GMINY NOWA DĘBA

Gmina Nowa Dęba ogłasza przetarg

 • Adres: 39-460 Nowa Dęba, ul. Rzeszowska
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 15 8462671 , fax. 15 8465137
 • Data zamieszczenia: 2021-01-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Nowa Dęba
  ul. Rzeszowska 3
  39-460 Nowa Dęba, woj. podkarpackie
  tel. 15 8462671, fax. 15 8465137
  REGON: 83040954800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.nowadeba.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE GMINY NOWA DĘBA
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA: Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk Ubezpieczenie maszyn i urządzeń od wszystkich ryzyk CZĘŚĆ II ZAMÓWIENIA: Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków Członków Ochotniczych Straży Pożarnych (wariant bezimienny) CZĘŚĆ III ZAMÓWIENIA: Ubezpieczenia komunikacyjne (OC, Autocasco, NNW, Assistance) UWAGA: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku Nr 1 do SIWZ – Program Ubezpieczenia
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66510000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach