Przetargi.pl
wykonanie systemu oddymiającego klatkę schodową w Przedszkolu nr 1 przy ul. kilińskiego 9 w Olwśnicy.

Zakład Budynków Komunalnych w Oleśnicy ogłasza przetarg

 • Adres: 56-400 Oleśnica, ul. Wojska Polskiego 13
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 071 3980911 , fax. 071 3980912
 • Data zamieszczenia: 2009-04-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Budynków Komunalnych w Oleśnicy
  ul. Wojska Polskiego 13 13
  56-400 Oleśnica, woj. dolnośląskie
  tel. 071 3980911, fax. 071 3980912
  REGON: 93102216200000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Jednostka Samorzadowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  wykonanie systemu oddymiającego klatkę schodową w Przedszkolu nr 1 przy ul. kilińskiego 9 w Olwśnicy.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Wykonanie systemu oddymiającego klatkę schodową w Przedszkolu nr 1 przy ul. Kilińskiego 9 w Oleśnicy. - montaż i wdrożenie do eksploatacji systemu oddymiania, - montaż systemu wykrywania dymu, - roboty budowlano- wykończeniowe.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 454500006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 31 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: cena ofertowa 100% brutto
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 8.1. Wypełniona oferta - załącznik nr 1 do specyfikacji . 8.1.1 Dane Wykonawcy tj. pełną nazwę , adres, telefon, fax, nr NIP-u ( lub REGON), informacje o podleganiu opodatkowaniem VAT. 8.1.2. Cenę ofertową netto i brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia. 8.2. Oświadczenie ( zgodnie z art. 22 ust. 1 Ustawy), że Wykonawca : a) posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, b) posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, c) znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, d) nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 8.3. Kosztorys ofertowy. 8.4. Oryginał lub kserokopia, poświadczona przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem, aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 8.5. W przypadku złożenia oferty wspólnej przez kilka podmiotów, oświadczenie podpisują wszystkie osoby uprawnione do reprezentowania każdego z Wykonawców, przy czym zależność lub dominacja w rozumieniu ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. - Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (Dz. U. z 2002 r. Nr 49 , poz. 447 ) nie dotyczy wzajemnych stosunków pomiędzy podmiotami składającymi wspólnie ofertę. 8.6. Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.zbk.olesnica.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach