Przetargi.pl
Przebudowa klatek schodowych znajdujących się w budynku Ratusza w Kątach Wrocławskich

Gmina Kąty Wrocławskie ogłasza przetarg

 • Adres: 55-080 Kąty Wrocławskie, ul. Rynek Ratusz 1
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 071 3907219 , fax. 071 3907219
 • Data zamieszczenia: 2015-11-05
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Kąty Wrocławskie
  ul. Rynek Ratusz 1 1
  55-080 Kąty Wrocławskie, woj. dolnośląskie
  tel. 071 3907219, fax. 071 3907219
  REGON: 93193505200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.katywroclawskie.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa klatek schodowych znajdujących się w budynku Ratusza w Kątach Wrocławskich
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: Szczegółowy zakres prac obejmuje: Wykonanie robot kamieniarskich zgodnie z dokumentacją projektową. Wykonanie robót budowlanych oraz renowacyjnych polegających na obłożeniu schodów granitowymi zgodnie z dokumentacją projektową. Prawidłowe zabezpieczenie istniejącego systemu Sygnalizacji Alarmu Pożaru (SAP) - poprzez wykonanie usługi serwisowej polegającej na demontażu czujników przeciwpożarowych w pomieszczeniach narażonych na zabrudzenie - korytarze Urzędu oraz inne pomieszczenia - oraz ponownym montażu na koszt Wykonawcy przez wskazaną przez Zamawiającego firmę zajmującą się serwisem systemów - oraz prawidłowego zabezpieczenia elementów istniejącego Systemu Antywłamaniowego. W przypadku ich zniszczenia lub zanieczyszczenia przez Wykonawcę konserwacją i naprawą poszczególnych elementów - przywrócenie ich do stanu używalności - Zamawiający obciąży kosztami Wykonawcę poprzez wykonanie usługi serwisowej przez wskazanie przez Zamawiającego firmy zajmującą się serwisem systemów. wykonanie niezbędnych pomiarów i sprawdzeń w zakresie bezpieczeństwa korzystania ze schodów. Zamawiający wskazując granit Aurora - champane dopuszcza rozwiązania równoważne. Przez równoważność Zamawiający rozumie właściwości fizykochemiczne kamienia granitowego na poziomie: Ciężar właściwy: nie więcej niż 2,63g na cm 3 Wytrzymałość na zginanie: nie mniej niż 12,5 Mpa i nie więcej niż 13,0 Mpa Wytrzymałość na ściskanie: nie mniej niż 162 Mpa i nie więcej niż 170 Mpa Wytrzymałość na ścieranie: nie mniej niż 19,5 mm, Antypoślizgowość pasków na stopnicach antypoślizgowość: nie mniej niż R9. Roboty określone w opisie przedmiotu umowy powinny być wykonane zgodnie z posiadaną dokumentacją techniczną, przedmiarami robót, przepisami prawa budowlanego, normami polskimi i sztuką budowlaną. Przy sporządzeniu wyceny w pierwszej kolejności należy brać pod uwagę opis przedmiotu umowy a następnie dokumentację projektową jednocześnie informujemy, iż załączony przedmiar robót ma tylko charakter poglądowy i nie podlega wycenie. Przedmiot zamówienia nie obejmuje części dotyczącej klatki schodowej parter - piwnica. Zamawiający przewiduje w pierwszej kolejności dokonanie przebudowy zabiegowych schodów parter - piętro oraz połowy klatki schodowej schodów wejściowych wewnątrz Urzędu. Mechaniczne skłucie stopnic istniejących schodów zostanie wykonane po godzinach pracy Urzędu. Przed przystąpieniem do robót budowlanych Wykonawca musi przedstawić sposób oznakowania terenu budowy oraz propozycję organizacji ruchu zastępczego do zaakceptowania przez Zamawiającego. Zamawiający zaleca Wykonawcy przeprowadzenie wizji terenowej. Zamawiający nie przewiduje wykonywania robót w dni wolne od pracy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 454500006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 90 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: okres gwarancji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.katywroclawskie.pl/zamowienia
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach