Przetargi.pl
Remont nawierzchni chodnika przy ul. Sienkiewicza - odcinek chodnika od ul. Wąskiej do ul. Słonecznej.

Gmina Piława Górna ogłasza przetarg

 • Adres: 58-240 Piława Górna, ul. Piastowska 29
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 074 8324934 , fax. 074 8371386
 • Data zamieszczenia: 2009-04-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Piława Górna
  ul. Piastowska 29 29
  58-240 Piława Górna, woj. dolnośląskie
  tel. 074 8324934, fax. 074 8371386
  REGON: 00052715000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pilawa.and.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont nawierzchni chodnika przy ul. Sienkiewicza - odcinek chodnika od ul. Wąskiej do ul. Słonecznej.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu nawierzchni chodnika przy ul. Sienkiewicza - odcinek od ul. Wąskiej do okolic ul. Słonecznej w Piławie Górnej, o orientacyjnej powierzchni 613 m2 . Z uwagi na ściśle określone środki finansowe zabezpieczone
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452331244
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający w niniejszym postępowaniu nie będzie żądał wadium
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy składający ważną i odpowiednią ofertę wraz z kosztorysem ofertowym sporządzonym na podstawie przedmiaru robót - zał. nr 6 do SIWZ oraz: 1.posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień 2.posiadają niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj.: - kierownika budowy posiadającego uprawnienia budowlane w zakresie robót drogowych, 3.znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, a także spełniają niżej wymienione warunki: a) wykonali w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres działalności jest krótszy w tym okresie min. 3 roboty drogowe zgodne z przedmiotem zamówienia tj.: remonty dróg i chodników b) wykonali ww. prace z należytą starannością i posiadają dokumenty potwierdzające, że wszystkie wykazane roboty zostały wykonane należycie i posiadają: - referencje lub inne równoważne dokumenty wykonania robót drogowych w ww zakresie 4. Wykonawca złoży oświadczenie, że: a)spełnia warunki określone w art. 22 PZP b)nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 PZP c)akceptuje warunki zawarte w niniejszej SIWZ wraz z załącznikami 5. Sprawdzenie ww warunków udziału w postępowaniu odbywać się będzie na podstawie przedłożonych przez Wykonawcę dokumentów i oświadczeń wg zasady spełnia, nie spełnia 6. Oferta składana przez podmioty występujące wspólnie tzw. konsorcjum, powinna spełniać łącznie minimalne warunki dotyczące wykonawców. 7. Odrębnie każdy z partnerów konsorcjum zobowiązany jest do udokumentowania: a)występowania w obrocie prawnym b)nie podleganie wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu zobowiązany jest do złożenia następujących dokumentów: 1.Wypełniony i podpisany formularz oferty - wg załącznika nr 1 do SIWZ wraz z kosztorysem ofertowym sporządzonym na podstawie przedmiaru robót - zał. nr 6 do SIWZ 2.Wypełniony i podpisany wykaz dokumentów załączonych do oferty - wg załącznika nr 5 do SIWZ 3.Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,( W przypadku składania oferty przez wykonawców występujących wspólnie, ww. dokument musi być złożony przez każdego wykonawcę.) 4.Wykaz kadry technicznej przeznaczonej do realizacji zamówienia wraz z dokumentami stwierdzającymi, że osoby, które będą wykonywać zamówienie, posiadają wymagane uprawnienia, - wg załącznika nr 4 do SIWZ -aktualne zaświadczenia ww osób o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego. W przypadku składania oferty przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, ww. warunek wykonawcy mogą spełniać łącznie lub co najmniej jeden wykonawca) 5. Wykazu wykonanych robót zg. z przedmiotem zamówienia, w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres działalności jest krótszy w tym okresie min. 3 roboty drogowe zgodne z przedmiotem zamówienia tj.: remonty dróg i chodników - wg zał. nr 3. 6. Załączą : a) referencje lub inne równoważne dokumenty wykonania robót drogowych w ww zakresie, od innych zamawiających 7.Oświadczenia Wykonawcy: -wg załącznika nr 2 do SIWZ. 8.Zaakceptowany projekt umowy - wg załącznika nr IV do SIWZ. 9.Zgodnie z art. 23 ust.1 PZP Wykonawcy mogą ubiegać się wspólnie o udzielenie zamówienia. W ww przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wykonawca ubiegający się wspólnie o zamówienia musi dołączyć do oferty odrębnie dokumenty zawarte w pkt 3 oraz pkt 7. 10.Jeżeli Wykonawca nie złoży wymaganych dokumentów i oświadczeń lub nie spełni jednego bądź więcej warunków, jego oferta zostanie odrzucona lub Wykonawca zostanie wykluczony z postępowania. Zgodnie z art. 24 ust. 4 , z zastrzeżeniem art.26 ust.3 ustawy PZP, ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 11. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składa dokumenty wystawione zgodnie z prawem tego kraju potwierdzające, że jest: - uprawniony do występowania w obrocie prawnym 12.Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się wyżej wymaganych dokumentów, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiedniego kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.piławagorna.bip.ornak.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach