Przetargi.pl
„Wykonanie systemu detekcji pożarowej na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych przy ul. Turskiego 4 w Ostrołęce”

Ostrołęckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 07-410 Ostrołęka, ul. Berka Joselewicza
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 29 765 05 00 , fax. 29 765 05 04
 • Data zamieszczenia: 2019-07-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Ostrołęckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.
  ul. Berka Joselewicza 1
  07-410 Ostrołęka, woj. mazowieckie
  tel. 29 765 05 00, fax. 29 765 05 04
  REGON: 55005581900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.otbs.com.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Podmiot ze 100% udziałem samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Wykonanie systemu detekcji pożarowej na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych przy ul. Turskiego 4 w Ostrołęce”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych dotyczących zadania inwestycyjnego p.n.: „Wykonanie systemu detekcji pożarowej na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych przy ul. Turskiego 4 w Ostrołęce” na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej budowlanej i wykonawczej oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót (STWiOR) obejmujących w szczególności: a) budowę kanalizacji teletechnicznej, b) budowę instalacji zasilania urządzeń systemu sygnalizacji pożaru, c) budowę systemu sygnalizacji pożaru, d) budowę instalacji sprężonego powietrza w układzie systemu sygnalizacji pożarowej, e) uruchomienie i testy systemu detekcji pożarowej, f) podłączenie obiektu do monitoringu pożarowego w KP PSP w Ostrołęce, g) przeszkolenie personelu ZUK w zakresie obsługi systemu detekcji pożarowej, h) przygotowanie dokumentacji powykonawczej i dokumentów koniecznych do przekazania instalacji do eksploatacji zgodnie z warunkami technicznymi UWAGA! Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie instalacji niskoprądowych na terenie funkcjonującego Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych przy ul. Turskiego 4 w Ostrołęce. Podczas wykonywania robót budowlanych Wykonawca jest zobowiązany do współpracy z Kierownikiem Zakładu. Zamawiający, w związku z ubieganiem się o dofinansowanie inwestycji ze środków ZUS i warunkiem, który musi spełnić wymaga od Wykonawcy, aby użyte urządzenia były „fabrycznie nowe” a rok produkcji lub wytworzenia nie może być wcześniejszy niż 2018 r. Wykonawca złoży Zamawiającemu oświadczenie, że przedmiot inwestycji albo urządzenie jest „fabrycznie nowe” a rok produkcji lub wytworzenia nie wcześniejszy niż 2018 r. (wzór oświadczenia – załącznik nr 7 do SIWZ. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został przedstawiony w Części III SIWZ, którą stanowią: dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiary robót.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: W przedmiotowym postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swoją ofertę w wadium w wysokości: 4 000,00 PLN (słownie: cztery tysiące złotych 00/100)
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający wymaga aby Wykonawca posiadał certyfikat wydany przez producenta sprzętu SSP upoważniający do instalacji sprzętu

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach