Przetargi.pl
Likwidację tam bobrowych na terenie Nadzoru Wodnego Żywiec i Nadzoru Wodnego Wadowice

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie ogłasza przetarg

 • Adres: 00-844 Warszawa, Grzybowska
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. +48 (12) 62 84 130 , fax. +48 (12) 42 32 153
 • Data zamieszczenia: 2019-07-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie
  Grzybowska 80/82
  00-844 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. +48 (12) 62 84 130, fax. +48 (12) 42 32 153
  REGON: 36830257500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wodypolskie.bip.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: państwowa osoba prawna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Likwidację tam bobrowych na terenie Nadzoru Wodnego Żywiec i Nadzoru Wodnego Wadowice
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na usunięciu tam bobrowych zlokalizowanych na potokach: 1) Łowiczanka w miejscowości Podolsze i miejscowości Przeciszów gm. Zator pow. oświęcimski, 2) Kleczanka w miejscowości Roków, gm. Wadowice, pow. wadowicki, 3) Wieśnik w km 2 + 180 w miejscowości Pietrzykowice, gm. Łodygowice, pow. żywiecki, 4) Żarnówka w km 0 + 540 w m. Żywiec, pow. żywiecki, 5) Moszczanica w km 2 +980 – 3 + 050 w m. Żywiec, pow. żywiecki będących w administracji PGW Wody Polskie, Nadzór Wodny Wadowice i Nadzór Wodny w Żywcu. Prace będą polegać na całkowitej rozbiórce tam w ilości 2 sztuk na potoku Łowiczanka, 1 szt. na potoku Kleczanka, 1 szt. na potoku Wieśnik, 1 szt. na potoku Żarnówka oraz w ilości 3 szt. na potoku Moszczanica, co musi spowodować całkowity spływ wód.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71311100-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wymagania ogólne: 1) Oferta musi obejmować całość przedmiotu zamówienia i być sporządzona zgodnie z postanowieniami SIWZ. Zamawiający zaleca przy sporządzaniu oferty korzystanie z wzorów formularzy stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ. 2) Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę na cały przedmiot zamówienia. Złożenie większej liczby ofert lub oferty wariantowej, spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę. 3) Ofertę należy sporządzić ściśle według wymagań niniejszej SIWZ. 4) Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, w sposób trwały na komputerze, maszynie do pisania lub odręcznie długopisem lub nieścieralnym atramentem w sposób gwarantujący jej odczytanie. 5) Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. 6) Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w SIWZ, w szczególności dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu lub braku podstaw do wykluczenia z postępowania lub spełniania przez oferowany przedmiot zamówienia wymagań określonych przez Zamawiającego należy składać w formie pisemnej. 7) Kopie dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w ppkt 6, należy składać w formie pisemnej poświadczonej za zgodność z oryginałem. 8) Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo Podwykonawca, w zakresie dokumentów lub oświadczeń, które każdego z nich dotyczą. 9) Dokumenty składające się na ofertę muszą być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy lub umocowane przez te osoby do reprezentowania Wykonawcy na podstawie odrębnego pełnomocnictwa. 10) Dokumenty lub oświadczenia sporządzone w języku obcym, należy składać wraz z tłumaczeniem na język polski. 11) Pełnomocnictwo, określające zakres umocowania, musi być złożone w oryginale i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania odpowiednio Wykonawcy, Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego albo kopii dokumentu poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. Wraz z pełnomocnictwem należy złożyć, w oryginale albo kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem, dokument lub dokumenty, z których wynika uprawnienie osób udzielających pełnomocnictwa do reprezentowania danego podmiotu. 12) Dokumenty potwierdzające uprawnienie do podpisania oferty oraz do podpisania lub poświadczenia za zgodność z oryginałem składanych oświadczeń lub dokumentów (inne niż pełnomocnictwo) muszą być złożone w oryginale albo kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. 13) Informacje składane w trakcie postępowania, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. – o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj. Dz.U. 2018., poz. 419 ze zm.), co do których wykonawca nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą być one udostępnione innym uczestnikom postępowania oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, muszą być oznaczone klauzulą: „DOKUMENT STANOWI TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA”. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. 2018, poz. 1986, ze zm.). 2. Na ofertę składają się: 1) Formularz Oferty zgodny w treści z Załącznikiem Nr 2 do SIWZ, 2) Kosztorys ofertowy zgodny z treścią Załącznika Nr 3 do SIWZ, 3) Oświadczenie Własne Wykonawcy zgodnie z treścią Załącznika Nr 5 do SIWZ; 4) Zobowiązanie podmiotu – o ile dotyczy 5) Pełnomocnictwo – o ile dotyczy. 3. Oferta wspólna: Zamawiający dopuszcza możliwość składania oferty przez dwóch lub więcej Wykonawców (w ramach oferty wspólnej w rozumieniu art. 23 ustawy) pod warunkiem, że taka oferta spełniać będzie następujące wymagania: a) Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. b) Każdy z Wykonawców występujących wspólnie obowiązany jest do wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Postanowienie pkt. 6 rozdziału VI SIWZ stosuje się odpowiednio. 4. Ofertę należy złożyć w zamkniętej i opieczętowanej kopercie lub opakowaniu z wyraźnym napisem: ,,Oferta na przetarg nieograniczony nr 923/ZZZ/2019 na: Likwidacja tam bobrowych na terenie Nadzoru Wodnego Żywiec i Nadzoru Wodnego Wadowice”. 5. Zaleca się, aby wszystkie kartki oferty były oznaczone kolejnym numerem i połączone ze sobą w sposób uniemożliwiający zdekompletowanie oferty. 6. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach