Przetargi.pl
Wykonanie rozbiórki budynku użytkowego oraz budynku garażu przy ul. Dąbrowskiego 14B, w Szczecinie

Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych ogłasza przetarg

 • Adres: 70-546 Szczecin, Mariacka
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 91 4886333, 91 4886301, , fax. 91 4893831, 91 4893832
 • Data zamieszczenia: 2019-06-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych
  Mariacka 25
  70-546 Szczecin, woj. zachodniopomorskie
  tel. 91 4886333, 91 4886301, , fax. 91 4893831, 91 4893832
  REGON: 32124347000000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Jednostka Budżetowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie rozbiórki budynku użytkowego oraz budynku garażu przy ul. Dąbrowskiego 14B, w Szczecinie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie rozbiórki budynku użytkowego oraz budynku użytkowego oraz budynku garażu przy ul. Dąbrowskiego 14B, w Szczecinie wraz z robotami towarzyszącymi, zgodnie ze sztuką budowlaną, polskimi i branżowymi normami oraz przez pracowników o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych. 2. Podstawę wykonania przedmiotu zamówienia stanowi: 1) Projekt budowlany pn. „Wykonanie rozbiórki budynku przy ulicy Dąbrowskiego Nr 14B” 2) Projekt wykonawczy pn. „Wykonanie rozbiórki budynku przy ulicy Dąbrowskiego Nr 14B” 3) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót pn. „Wykonanie rozbiórki budynku przy ulicy Dąbrowskiego Nr 14B” opracowane przez Tomasza Świątka Inżynierska Obsługa Inwestycji, Al. Wyzwolenia 8/7, 70-552 Szczecin 4) Decyzja Nr 1814/18 3. Charakterystyka budynków do rozbiórki: 1) Budynek użytkowy: Dane liczbowe: - Powierzchnia zabudowy – 211, 031m2 - Długość – 30,40m - Szerokość – 6,50 m i 7,55m - Wysokość budynku – 6,47m i 7,52m - Kubatura – 1 476,16m3 2) Garaż: Dane liczbowe: - Powierzchnia – 35,51m2 - Długość – 8,99m - Szerokość – 3,60m i 4,30m - Wysokość budynku – 3,07 m - Kubatura – 109,10 m3
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45110000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) formularz oferty zgodnie z Rozdziałem I ust. 2 siwz; W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden wspólny formularz. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale. 2) oświadczenie, zgodnie z Rozdziałem V ust. 3 pkt 1) siwz; W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale. 3) oświadczenie, zgodnie z Rozdziałem V ust. 3 pkt 2) siwz; W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden wspólny formularz. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale. 4) zobowiązanie podmiotu trzeciego, zgodnie z Rozdziałem V ust. 4 pkt 2) siwz, jeżeli wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, zamierza polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów; Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale lub kopii notarialnie poświadczonej. 5) odpowiednie pełnomocnictwa tylko w sytuacjach określonych w Rozdziale I ust. 4 zdanie 2 siwz lub w przypadku składania oferty wspólnej (Rozdział III ust. 1 siwz); Ww. pełnomocnictwa należy złożyć w oryginale lub kopii notarialnie poświadczonej. 6) oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do siwz wskazujące cześć zamówienia, której wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcom oraz firmy podwykonawców (jeżeli wykonawca przewiduje udział podwykonawców); W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jedno wspólne oświadczenie. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach