Przetargi.pl
Wykonanie rozbiórek obiektów na terenie gminy Choszczno.

Gmina Choszczno ogłasza przetarg

 • Adres: 73-200 Choszczno, Wolności 24
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 95 765 93 00
 • Data zamieszczenia: 2022-11-28
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Choszczno
  Wolności 24
  73-200 Choszczno, woj. zachodniopomorskie
  tel. 95 765 93 00
  REGON: 210967024
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.choszczno.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie rozbiórek obiektów na terenie gminy Choszczno.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie wszystkich niezbędnych prac i robót związanych z rozbiórką kompleksu garażowego przy ul. Stargardzkiej w Choszcznie oraz rozbiórką pawilonu plażowego przy ul. Bolesława Chrobrego w Choszcznie, w granicach i w zakresie określonym przez specyfikację warunków zamówienia (SWZ) oraz pomocnicze przedmiary robót i specyfikacje techniczne, a w tym między innymi:a) roboty przygotowawcze,b) roboty demontażowe obiektów,c) roboty rozbiórkowe,d) wywóz materiałów po rozbiórkowych,e) niwelacja terenu po pracach rozbiórkowych,oraz wykonanie wszelkich innych, niewymienionych w lit. a) – e) robót i prac niezbędnych dla osiągnięcia zamierzonego celu (rezultatu technicznego, funkcjonalnego i użytkowego).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45110000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu:1) Posiadają zdolność techniczną lub zawodową do wykonania przedmiotu zamówienia.Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca posiada lub dysponuje osobami zdolnymi do realizacji zamówienia, a w szczególności osobą pełniącą funkcję kierownika budowy posiadającego właściwe uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno - budowlanej, uprawniające do kierowania robotami budowlanymi objętymi zamówieniem.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-12-13

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach