Przetargi.pl
Dowóz i odwóz uczniów do szkół podstawowych, przedszkoli w Gminie Pyrzyce oraz do OREW w Nowielinie od 2 września 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku, w oparciu o komunikację regularną na podstawie biletów miesięcznych oraz dowozów uczniów ze szkół podstawowych i przedszkoli w Gminie Pyrzyce w celu realizacji zadań statutowych w tych jednostkach.

Gmina Pyrzyce ogłasza przetarg

 • Adres: 74-200 Pyrzyce, Plac Ratuszowy
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 91 39 70 320 , fax. 91 39 70 314
 • Data zamieszczenia: 2019-06-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Pyrzyce
  Plac Ratuszowy 1
  74-200 Pyrzyce, woj. zachodniopomorskie
  tel. 91 39 70 320, fax. 91 39 70 314
  REGON: 81116857110000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pyrzyce.um.gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dowóz i odwóz uczniów do szkół podstawowych, przedszkoli w Gminie Pyrzyce oraz do OREW w Nowielinie od 2 września 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku, w oparciu o komunikację regularną na podstawie biletów miesięcznych oraz dowozów uczniów ze szkół podstawowych i przedszkoli w Gminie Pyrzyce w celu realizacji zadań statutowych w tych jednostkach.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dowóz i odwóz uczniów do szkół podstawowych, przedszkoli w Gminie Pyrzyce oraz do OREW w Nowielinie od 2 września 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku, w oparciu o komunikację regularną na podstawie biletów miesięcznych oraz dowozów uczniów ze szkół podstawowych i przedszkoli w Gminie Pyrzyce w celu realizacji zadań statutowych w tych jednostkach, w tym z miejsca zamieszkania uczniów do: a) Szkół Podstawowych w: Pyrzycach, Mielęcinie, Okunicy, Brzesku, Żabowie b) Przedszkola Publicznego w Brzezinie, c) Niepublicznego Przedszkola Specjalnego „Puchatek” i OREW w Nowielinie, i ich odwiezienie do miejsca zamieszkania, oraz dowozów uczniów ze szkół podstawowych i przedszkoli w Gminie Pyrzyce w wymiarze minimum 1000 kilometrów w celu realizacji zadań statutowych w tych jednostkach. Przewozy dotyczą dni w roku szkolnym, w których odbywają się zajęcia lekcyjne zgodnie z kalendarzem roku szkolnego 2019/2020 codziennie za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od zajęć, w szczególności ferii, wakacji i dni świątecznych. Dowóz realizowany będzie na podstawie biletów miesięcznych. 2. Wykonawca zobowiązany będzie do świadczenia usługi zgodnie z harmonogramem i wykazem tras ustalonym z Zamawiającym w ramach utworzonych przez Wykonawcę linii regularnych z pierwszeństwem przejazdu dzieci i młodzieży, o których mowa w rozdziale III pkt. 21, na podstawie imiennych biletów miesięcznych. 3. Wykonawca może odpłatnie przewozić również inne osoby pod warunkiem dysponowania wolnymi miejscami w autobusie i co jednocześnie zostanie przez niego uwzględnione przy kalkulacji ceny za świadczoną usługę dla Zamawiającego. 4. Uczniowie objęci dowozem (z miejsc ustalonych przez Zamawiającego) zamieszkują w następujących miejscowościach lub ich częściach: Pyrzyce (z ul. Czerwonomłyńska, ul. Lipiańska, ul. Rycerza Przybora, ul. Mickiewicza, ul. Równa), Obromino, Mechowo, Letnin „Górny”, Letnin, Nowielin, Rzepnowo, Rzepnowo „Kolonia”, Obojno, Turze, Turze „Dolne”, Giżyn „I”, Giżyn „II”, Młyny, Ryszewko, Ryszewko „Lipki”, Nieborowo, Pstrowice, Mielęcin, Mielęcin ul. Zagórska, Mielęcin ul. Batowska, Wołczyn, Mielęcinek, Krzemlin, Derczewko, Derczewo, Sitno, Czernice, Okunica „Centrum”, Okunica „Fabryka”, Stróżewo, Stróżewo „Kolonia”, Ryszewo, Brzezin „Przedszkole”. Szczegółowy rozkład jazdy ustala Wykonawca w porozumieniu z Zamawiającym. 5. Szczegółowy opis potrzeb Zamawiającego, zawierający imienne wykazy uczniów dowożonych z poszczególnych miejscowości, terminy oraz godziny dowozu i odwozu uczniów do i z poszczególnych szkół i przedszkoli Zamawiający w roku szkolnym 2019/2020 dostarczy Wykonawcy w terminie do 7 dni od zawarcia umowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60100000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. W przedmiotowym postępowaniu jest wymagane wadium. Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100) w terminie do dnia 19.06.2019r, do godz. 11:00. 2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach przewidzianych art. 45 ust 6 Ustawy, tj.: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości tj. (Dz. U. z 2019 r. poz. 310 z późn. zm.). Wadium w formie pieniężnej należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: w BNP PARIBAS nr 07 2030 0045 1110 0000 0112 5470 z adnotacją na blankiecie przelewu: „Wadium-Dowóz i odwóz uczniów do szkół, przedszkoli w Gminie Pyrzyce oraz do OREW w Nowielinie od 2 września 2019 r.”. 3. Wadium wnoszone w formie poręczenia bankowego, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielonych przez podmiot, o którym mowa w art. 6b ust 5 pkt. 2 ustawy z dnia 2 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, należy w formie nienaruszonego oryginału razem z ofertą w osobnej kopercie. 4. Z treści wadium wnoszonego w formie: poręczenia bankowego, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, powinno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie przez Zamawiającego w terminie związanym ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty zamawiającemu pełnej kwoty wadium, w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 Ustawy. Jeśli treść wnoszonego wadium będzie ograniczać w jakikolwiek sposób bezwarunkowy i na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego wypłatę wadium Zamawiający uzna, że wadium zostało nieskutecznie wniesione. 5. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja ma być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać następujące elementy: a) nazwę Wykonawcy, beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (bank lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazania ich siedziby, b) oznaczenie postępowania, c) określenie przedmiotu postępowania, d) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją, e) kwotę gwarancji, f) termin ważności gwarancji. W przypadku wadium wnoszonego przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, jako zobowiązanego należy oznaczyć wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 6. Wadium takie powinno obejmować cały okres związania ofertą, poczynając od daty składania ofert. 7. Zgodnie z art. 45 ust. 3 ustawy wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert. 8. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie zostanie zaliczone na rachunek bankowy Zamawiającego. 9. Wykonawca, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium w zaznaczonym terminie, zostanie wykluczony z postępowania a jego oferta zostanie odrzucona. 10. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium według zasad określonych w art. 46 Ustawy. 11. Zgodnie z art. 46 ust 4a Ustawy, Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złoży oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust 1, oświadczenia, o których mowa w art. 25a ust 1, pełnomocnictw, należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, lub informacji o tym, że nie należało do grupy kapitałowej, lub nie wyraziło zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 12. Zgodnie z art. 46 ust 5 Ustawy, utracić wadium na rzecz Zamawiającego może Wykonawca, którego oferta została wybrana, jeżeli: a) odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c) zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 13. Pozostałe zasady dotyczące wadium określa art. 45 i 46 Ustawy.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Warunek będzie spełniony jeżeli Wykonawca dysponuje ważną licencją na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o transporcie drogowym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2200, z późn. zm.).
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1.Oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające,że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu (W TERMINIE TRZECH DNI OD DNIA ZAMIESZCZENIA NA STRONIE INTERNETOWEJ ZAMAWIAJĄCEGO INFORMACJI Z OTWARCIA OFERT). 2.Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia (do oferty jeśli dotyczy). 3.Formularz Ofertowy. 4. Pełnomocnictwa wraz z dokumentem potwierdzającym umocowanie do udzielania pełnomocnictw. Pełnomocnictwo należy załączyć w oryginale lub w postaci kopii poświadczonej przez notariusza.5. Dowód wniesienia wadium. 6. Oświadczenie Wykonawcy składane w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach