Przetargi.pl
„Budowa terenu rekreacyjnego w miejscowości Chałupy”.

Gmina Świeszyno ogłasza przetarg

 • Adres: 76-024 Świeszyno, Świeszyno
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 94 31 60 120 , fax. 94 31 61 491
 • Data zamieszczenia: 2019-06-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Świeszyno
  Świeszyno 71
  76-024 Świeszyno, woj. zachodniopomorskie
  tel. 94 31 60 120, fax. 94 31 61 491
  REGON: 33092070700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://ug.swieszyno.ibip.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Budowa terenu rekreacyjnego w miejscowości Chałupy”.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  3.2 Przedmiotem zamówienia jest budowa terenu rekreacyjnego dla mieszkańców przy istniejącym placu zabaw dla dzieci w m. Chałupy, gmina Świeszyno, dz. nr 202/22, obr. Świeszyno. Teren rekreacyjny składać się będzie z dwóch stref: części sportowej oraz części rekreacyjnej z siłownią zewnętrzną. Dokumentacja projektowa przewiduje wykonanie części sportowej o wymiarach 19 00 x 28 000 cm, obejmującą boisko do siatkówki o wymiarach 900 x 1 800 cm. Na terenie boiska należy zastosować nawierzchnię piaszczystą. Teren przeznaczony pod boisko należy oddzielić obrzeżami trawnikowymi. Przedmiot zamówienia obejmuje również wyposażenie boiska w tuleje na słupki do siatkówki, pokrywa do tulei, słupki i siatkę Teren boiska należy ogrodzić piłkochwytami o wysokości 5,00 m. Ogrodzenie całego terenu rekreacyjnego zaprojektowano z paneli o wysokości 1,20 m. Istniejące ogrodzenie placu zabaw należy zdemontować. Część rekreacyjna obejmuje wykonanie: - dwóch wiat drewnianych, każda o powierzchni 16,17 m2, - dwóch zestawów piknikowych składających się z dwóch ław i stołu każdy, - paleniska o średnicy 2 m, - trzech ław z półbala bez oparcia wokół paleniska, - kosza na śmieci, - stojaka na rowery, - dwie ławki z ładowarką USB po dwa moduły każda, - orbitrek z ładowarką USB, - rowerek z ładowarką USB, Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie zjazdu z drogi gminnej oraz chodnika zgodnie z rysunkiem zagospodarowania terenu. Należy przewidzieć wysiew trawy na całym terenie obejmującym inwestycję. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik do niniejszej SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45200000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 5.1 Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 3 000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych i 00/100). 5.2 Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu, uiszczenie wadium uznaje się za skuteczne jeżeli znajdzie się na rachunku zamawiającego przed upływem terminu i godziny wyznaczonego do składania ofert. 5.3 Wadium może być wniesione w formach określonych w art. 45 ust. 6 uPZP. 5.4 Wadium w pieniądzu należy wnieść na konto Zamawiającego: Bałtycki Bank Spółdzielczy w Darłowie Nr 46 8566 0003 0001 0360 2000 0001 z opisem „Wadium na znak sprawy – ZP.271.130.2019”. Oryginalny dowód wniesienia wadium należy dołączyć do oferty 5.5 Wadium wniesione w innej formie niż pieniężna musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę, określone w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy. 5.6 Wykonawca, który nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium zgodnie z zapisami ustawy zostanie wykluczony z prowadzonego postępowania, a jego oferta zostanie odrzucona. 5.7 Zamawiający dokona zwrotu lub zatrzymania wadium zgodnie z art. 46 ustawy.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie precyzuje żadnych warunków w tym zakresie
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: INNE DOKUMENTY NIEWYMIENIONE W PKT A-C WYMAGANE OD WYKONAWCY(dotyczy wszystkich wykonawców składających oferty). 1. WYPEŁNIONY FORMULARZ OFERTOWY sporządzony na/wg Załącznika nr 2 do SIWZ; 2. Wykaz osób do oceny w kryterium: Doświadczenie kierownika budowy wyznaczonego do realizacji zamówienia publicznego, o którym mowa w pkt. 1 ppkt.1.3 lit. B i pkt. 11.2. C rozdz. II SIWZ wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami – sporządzony na/wg załącznika Nr 8A do SIWZ 3. Dowód wniesienia wadium – potwierdzenie wniesienia wadium należy załączyć do oferty. 4. Jeżeli oferta nie zostanie podpisana przez Wykonawcę do oferty należy dołączyć PEŁNOMOCNICTWO(A) do działania w imieniu Wykonawcy (podpisanie oferty, reprezentowanie Wykonawcy, ewentualnie inne działania np. podpisanie umowy) - o ile umocowanie(a) osoby(ób) występującej(cych) w imieniu Wykonawcy nie wynikają z innych złożonych dokumentów. 5. ZOBOWIĄZANIE PODMIOTU udostępniającego Wykonawcy swoje zasoby sporządzone na/wg Załącznika nr 6 do SIWZ (wypełniają tylko podmioty, które udostępniają Wykonawcy swoje zasoby) należy dołączyć do oferty (jeżeli występuje); 6. OŚWIADCZENIE WYKONAWCY sporządzone na/wg załącznika 5 do SIWZ o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Uwaga! Wykonawca – w terminie 3 dni od zamieszczenia przez zamawiającego na stronie internetowej informacji dotyczących: kwoty którą zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, ceny, terminu wykonania zamówienia i warunków płatności zawartych w ofertach, - przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub oświadczenie o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust 1 pkt. 23 Ustawy - na/według załącznika nr 5. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody (dokumenty lub informacje ) że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach