Przetargi.pl
Budowa odcinka sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dz. 337 i 131/14 obręb geodezyjny Stepnica-1

Gmina Stepnica ogłasza przetarg

 • Adres: 72-112 Stepnica, ul. Kościuszki
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 914 188 521 , fax. 914 188 580
 • Data zamieszczenia: 2019-06-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Stepnica
  ul. Kościuszki 4
  72-112 Stepnica, woj. zachodniopomorskie
  tel. 914 188 521, fax. 914 188 580
  REGON: 81168433800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.stepnica.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa odcinka sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dz. 337 i 131/14 obręb geodezyjny Stepnica-1
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Planowana inwestycja obejmuje: Budowę odcinka sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dz. 337 i 131/14 obręb geodezyjny Stepnica-1. 1. Budowę odcinka sieci wodociągowej ø160/110 budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej ø200 w Stepnicy, zlokalizowanych w pasie drogi wojewódzkiej nr 111, 2. budowę odcinka sieci wodociągowej z rur PE 100 RC 110 mm o długości 254,50 mb w raz z przyłączami z rur PE 100 RC 32 mm o łącznej długości 27,00 mb, 3. budowę odcinka sieci kanalizacji sanitarnej z rur PE 100 RC 90 mm o długości 248,80 mb w raz z przyłączami z rur PE 100 RC 50 mm o długości 32,00 mb, 4. budowę odcinka sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC 200 mm o długości 6,50 mb w raz z przyłączami z rur PVC 160 o długości 4,00 mb. Szczegółowy zakres robót określa: 1) Projekt budowlany, załącznik nr 1 do SIWZ, 2) decyzja pozwolenia na budowę nr 68/2019 z dnia 30.01.2019r. starosty goleniowskiego oraz 2/2019 z dnia 2.01.2019r. UW, stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ, 3) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót załącznik nr 3 do SIWZ, 4) przedmiar robót, stanowiący załącznik nr 4 do SIWZ, W/w załączniki stanowią integralną część SIWZ. Wykonawca zobowiązany jest wykonać w ramach przedmiotu zamówienia powykonawczą Inwentaryzację geodezyjną wraz z mapą zasadniczą. W przypadku konieczności uzyskania pozwolenia na użytkowanie lub zgłoszenia zakończenia inwestycji, Wykonawca zobowiązany uzyskać je we własnym zakresie. Wykonawca jest zobowiązany do poniesienia kosztów z wiązanych z zajęciem pasa drogowego oraz wszelkich opłat związanych z włączeniem sieci do istniejącej sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej. Prace projektowe oraz roboty budowlane i montażowe należy prowadzić we współpracy z operatorem sieci wod.-kan. na terenie Gminy Stepnica, czyli Wodociągami Zachodniopomorskimi Sp. z o.o. w Goleniowie. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia badań i sprawdzeń wody. Wynagrodzenie ma charakter ryczałtowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45231300-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie 3.200,00 słownie: trzy tysiące dwieście złotych. 2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu – przelewem na rachunek Zamawiającego – oznacza to, że w terminie składania ofert wniesione wadium musi znaleźć się na rachunku Zamawiającego; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej; z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1804). 3. Wadium musi być wniesione najpóźniej do wyznaczonego terminu składania ofert. 4. Wadium w formie pieniężnej należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w PKO O/SZCZECIN 65 1020 4812 0000 0502 0007 7420. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego. 5. Wykonawca, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium także na cały okres związania ofertą, zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą. 6. Wadium wnoszone w formie: poręczenia bankowego, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielanych przez Polska Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, należy złożyć w formie oryginału w siedzibie Zamawiającego. Należy załączać oryginał dokumentu wadialnego wraz z ofertą w odrębnej kopercie oznaczonej WADIUM i nazwa postępowania. Z treści gwarancji (poręczenia) musi jednoznacznie wynikać, jaki jest sposób reprezentacji Gwaranta. Gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela Gwaranta. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska). Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 Prawa Zamówień publicznych.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych szczegółowych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać. Ocena spełniania ww. warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana (tylko wobec Wykonawcy, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza) w oparciu o oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: oświadczenie grupa kapitałowa, formularz ofertowy Numer sekcji: III Punkt: 3,4,5,6,7 Dokumenty podmiotów zagranicznych. 1) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ogłoszeniu i pkt 1 lit. b SIWZ składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 2) Dokumenty, o których mowa w ogłoszeniu i pkt 1 SIWZ, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 3) Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ogłoszeniu i pkt. 1 SIWZ, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. 4) W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach