Przetargi.pl
Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych na drogach powiatowych Powiatu Sławieńskiego w 2019 roku

Starostwo Powiatowe w Sławnie ogłasza przetarg

 • Adres: 76-100 Sławno, ul. Sempołowskiej
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 0-59 8106422, 8104904 , fax. 0-59 8104912
 • Data zamieszczenia: 2019-06-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Starostwo Powiatowe w Sławnie
  ul. Sempołowskiej
  76-100 Sławno, woj. zachodniopomorskie
  tel. 0-59 8106422, 8104904, fax. 0-59 8104912
  REGON: 77098310100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.powiatslawno.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych na drogach powiatowych Powiatu Sławieńskiego w 2019 roku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1) Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu cząstkowego nawierzchni asfaltowych na drogach powiatowych Powiatu Sławieńskiego w roku 2019, obejmujące swym zakresem kompleksowy remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych w technologiach: 1) masą mineralno – bitumiczną na gorąco z recyklera; 2) grys bazaltowy otoczony emulsją przy użyciu sprzętu typu „patcher”. Kompleksowy remont cząstkowy nawierzchni asfaltowych na drogach powiatowych Powiatu Sławieńskiego: Lp. Numer drogi Przebieg drogi 1 3723 Z ul. Bogusława X w Darłowie 3 3727 Z ul. Chopina w Darłowie 4 3735 Z ul. Kanałowa w Darłowie 5 3744 Z ul. Królowej Jadwigi w Darłowie 6 3756 Z ul. Szymanowskiego w Darłowie 7 3757 Z ul. Tkacka w Darłowie 8 3759 Z ul. Wyspiańskiego w Darłowie 9 3760 Z ul. Zwycięstwa w Darłowie 10 3761 Z ul. Żeromskiego w Darłowie 11 3732 Z Naćmierz-Grzybno 12 3738 Z Staniewice - Wrześnica 13 3739 Z Radosław-Sławsko 14 3740 Z Tokary-dr.pow.nr 0541 Z 15 3741 Z Postomino-Sławno 16 3745 Z Janiewice - Żukowo 17 3555 Z Tychowo-Słonowiczki 18 - ul. Władysława Jagiełły w Sławnie 19 - ul. Chopina 20 - ul. Gdańska 21 3729 Z Łącko-dr.pow. 0526 Z 22 3730 Z Naćmierz-Bylica 23 3734 Z Górsko-Postomino Szacunkowa ilość mieszanki asfaltowej (emulsyjno - grysowej) przewidziana do wbudowania wynosi maksymalnie 1.000 Mg. Szacunkowa ilość mieszanki mineralno - bitumicznej na gorąco na przewidziana do wbudowania wynosi maksymalnie 200 Mg. 3) Wykonawca ma prawo złożyć ofertę na każde z zadań. 4) W ciągu okresu trwania umowy, Zamawiający nie jest zobowiązany do wykorzystania całej szacunkowej ilości mieszanki emulsyjno - grysowej oraz mieszanki mineralno - bitumicznej na gorąco. 5) Rozpoczęcie robót winno nastąpić po podpisaniu umowy z chwilą ustania warunków zimowych na wezwanie telefoniczne lub pisemne przedstawiciela Wydziału Rozwoju i Infrastruktury Powiatu. 6) Kolejność oraz zakres wykonania remontów cząstkowych na poszczególnych odcinkach dróg powiatowych określa każdorazowo pracownik Wydziału Rozwoju i Infrastruktury Powiatu w formie pisemnej bądź telefonicznej. 7) Wyznaczone do remontu odcinki dróg mogą być korygowane przez pracownika Wydziału Rozwoju i Infrastruktury Powiatu i mogą ulegać zmianie. 8) Przed rozpoczęciem remontu cząstkowego na poszczególnych odcinkach dróg, Wykonawca zobowiązany jest do odbycia wizji lokalnej. Zamawiający przedstawia Wykonawcy szacunkową ilość wbudowanej mieszanki emulsyjno - grysowej oraz mieszanki mineralno - bitumicznej na gorąco. 9) Odbiory wykonanych prac będą odbywały się każdorazowo po zakończonym remoncie cząstkowym na wskazanym wcześniej przez pracownika Wydziału Rozwoju i Infrastruktury Powiatu odcinku drogi. 10) Roboty remontowe winny być wykonywane sukcesywnie w systemie ciągłym. Termin wykonania remontów na poszczególnych odcinkach wskazuje Zamawiający. 11) Za zwłokę w zakończeniu remontów wskazanych przez Zamawiającego do realizacji, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki, za dany remont cząstkowy nie wykonany w terminie. 12) Za zwłokę w rozpoczęciu realizacji przedmiotu umowy, jak również za zwłokę w rozpoczęciu remontów wskazanych przez Zamawiającego do realizacji Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki, za dany remont cząstkowy nie wykonany w terminie. 13) Miejsca uszkodzone oczyścić dokładnie z kurzu, zanieczyszczeń i niezwiązanych ziaren kruszywa oraz osuszyć naturalnie lub palnikiem. W szczególnych przypadkach (bardzo duże zanieczyszczenie) oczyszczenie nawierzchni można wykonać przez spłukanie wodą (z odpowiednim wyprzedzeniem dla wyschnięcia nawierzchni ). 14) Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy; 15) Ustalenia i decyzje dotyczące wykonania zamówienia uzgadniane będą przez Zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy; 16) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia. 17) Wszystkie opisane w SIWZ elementy przedmiotu zamówienia za pomocą znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, należy traktować jako rozwiązania "równoważne" opisywanym, których jakość i parametry techniczne nie będą gorsze od założonych. Wykonawca, powołując się na rozwiązania "równoważne" opisywanym przez Zamawiającego, obowiązany jest wykazać, że spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 18) Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 3 do SIWZ. 19) Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 20) Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 21) Zamawiający przewiduje możliwości udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych do tych udzielanych w ramach zamówienia podstawowego. 22) Zamawiający określa następujące wymagania odnośnie zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia na podstawie umowy o pracę: 1) Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji zamówienia (wymóg ten nie dotyczy czynności osobiście wykonywanych przez osoby prowadzące działalność gospodarczą). 2) Wykonawca lub Podwykonawca będzie dysponował osobami do wykonania czynności wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia przez cały okres realizacji zamówienia. W przypadku rozwiązania umowy o pracę przez którąkolwiek ze stron przed zakończeniem okresu realizacji umowy, Wykonawca lub Podwykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego zatrudnienia na to miejsce innej osoby. 3) W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w opisie przedmiotu zamówienia czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, c) przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 4) W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazany/e poniżej dowód/y w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących określone w opisie przedmiotu zamówienia czynności w trakcie realizacji zamówienia tj.: a) oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy, b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez imion, nazwisk, adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania, c) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy, d) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. 5) Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w opisie przedmiotu zamówienia czynności Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w § 9 wzoru umowy. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w opisie przedmiotu zamówienia czynności. 6) W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: zgodnie z siwz
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: zgodnie z siwz

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach