Przetargi.pl
Wykonanie robót remontowych instalacji elektrycznej w budynkach mieszkalnych Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej w trybie „Zaprojektuj i Wybuduj”

Kielecka Spółdzielnia Mieszkaniowa ogłasza przetarg

 • Adres: 25-344 Kielce, Kujawska
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. +48(41)3416200 , +48(41)3415590 , fax. +48(41)3416300
 • Data zamieszczenia: 2020-02-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Kielecka Spółdzielnia Mieszkaniowa
  Kujawska 26
  25-344 Kielce, woj. świętokrzyskie
  tel. +48(41)3416200 , +48(41)3415590, fax. +48(41)3416300
  REGON: 000485084
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Kielecka Spółdzielnia Mieszkaniowa - zamówienie nie podlegające PZP

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie robót remontowych instalacji elektrycznej w budynkach mieszkalnych Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej w trybie „Zaprojektuj i Wybuduj”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Wykonanie projektu 2. Remont instalacji elektrycznej w 6 budynkach zakłada przebieg nowych pionów elektrycznych i teletechnicznych w rurach sztywnych PVC przez klatkę schodową w nowej lokalizacji oraz wykonanie wewnętrznej linii zasilającej do mieszkań p/t i w listwach n/t w mieszkaniu gdzie będzie zainstalowana nowa tablica bezpiecznikowa. Nowe rozdzielnie główne i piętrowe należy wyposażyć w boksy dla TVK. 3. W ramach wykonania remontu instalacji elektrycznej Wykonawca zobowiązany jest do: a) zgłoszenia do PGE Dystrybucja S.A, Rejon Energetyczny Kielce ul. Sandomierska 105 rozplombowania i gotowości do zaplombowania liczników energii elektrycznej w ilości i lokalizacji niezbędnej do wykonania zlecenia, b) uregulowania opłat za plombowanie rozplombowanych przez Wykonawcę liczników energii elektrycznej w PGE Dystrybucja S.A, Rejon Energetyczny Kielce ul. Sandomierska 105 c) uzyskania protokołu z zaplombowania w/w liczników energii elektrycznej z PGE Dystrybucja S.A, Rejon Energetyczny Kielce ul. Sandomierska 105, d) wykonania dokumentacji powykonawczej, e) wykonania badań odbiorczych instalacji elektrycznych w budynku i przekazania zamawiającemu protokołów z pomiarów
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45310000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: zadanie 1- 4000 zł, zadanie 2 - 4000zł, zadanie 3 - 2000zł, zadanie 4 - 8000zł, zadanie 5 - 8000zł, zadanie 6 – 8000zł
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zgodnie z SIWZ
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zgodnie z SIWZ

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach