Przetargi.pl
"Przebudowa dworca" w systemie "zaprojektuj i wybuduj" w ramach projektu "Wsparcie multimodalnej mobilności na terenie Gminy Pińczów".

Gmina Pińczów ogłasza przetarg

 • Adres: 28-400 Pińczów, ul. 3 Maja
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 41 3573871 do 75 , fax. 413 572 645
 • Data zamieszczenia: 2020-02-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Pińczów
  ul. 3 Maja 10
  28-400 Pińczów, woj. świętokrzyskie
  tel. 41 3573871 do 75, fax. 413 572 645
  REGON: 29100984000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pinczow.com.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  "Przebudowa dworca" w systemie "zaprojektuj i wybuduj" w ramach projektu "Wsparcie multimodalnej mobilności na terenie Gminy Pińczów".
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  3.1 Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, uzyskanie wymaganych prawem niezbędnych decyzji, uzgodnień i zezwoleń na realizację inwestycji dla ww. zadania i wykonanie niezbędnych przyłączy, instalacji i robót budowlanych oraz zagospodarowanie terenu dworca autobusowego z zachowaniem jego ogólnego przeznaczenia oraz zmianą przeznaczenia części pomieszczeń. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączonych PFU. W PFU zaplanowano wykonanie zadaszenia przed budynkiem z paneli fotowoltaicznych. Zamawiający dopuszcza montaż paneli fotowoltaicznych na dachu budynku dworca, jeżeli po wykonaniu obliczenia wytrzymałości stropu będzie taka możliwość. Jeżeli panele zostaną posadowione na budynku dworca należy zaprojektować i wykonać zadaszenie przed budynkiem z tradycyjnych materiałów (np. poliwęglan).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45210000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 17. Wymagania dotyczące wniesienia wadium 17.1 Wadium w wysokości 10 000,00 PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100) należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. 17.2 Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 17.2.1. pieniądzu, 17.2.2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 17.2.3. gwarancjach bankowych; 17.2.4. gwarancjach ubezpieczeniowych; 17.2.5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240). 17.3. Dowód wniesienia wadium w oryginale należy załączyć do oferty jeżeli wadium zostało wniesione w formie nie pieniężnej. 17.4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy: Nr rachunku 65 1020 2629 0000 9502 0365 9810 z dopiskiem „Wadium „Przebudowa dworca ” w systemie „zaprojektuj i wybuduj” w ramach projektu „Wsparcie multimodalnej mobilności na terenie Gminy Pińczów”. i znak sprawy: PZP.271.16.2020.R.G. 17.5. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający w tym zakresie nie stawia żadnych wymagań wystarczającym jest złożone wraz z ofertą oświadczenie zgodnie z założeniami w pkt. 9.3.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach