Przetargi.pl
Malowanie klatek schodowych w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

Kielecka Spółdzielnia Mieszkaniowa ogłasza przetarg

 • Adres: 25-344 Kielce, Kujawska
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. +48(41)3416200 , +48(41)3415590 , fax. +48(41)3416300
 • Data zamieszczenia: 2020-02-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Kielecka Spółdzielnia Mieszkaniowa
  Kujawska 26
  25-344 Kielce, woj. świętokrzyskie
  tel. +48(41)3416200 , +48(41)3415590, fax. +48(41)3416300
  REGON: 000485084
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ksm.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Kielecka Spółdzielnia Mieszkaniowa - zamówienie nie podlegające PZP

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Malowanie klatek schodowych w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Malowanie klatek schodowych : Osiedle „Zagórska – Północ” 1. ul. Zagórska 43 – malowanie 3 klatek schodowych w budynku 5 - kondygnacyjnym 2. ul. Zagórska 51 – malowanie 3 klatek schodowych w budynku 5 - kondygnacyjnym 3. ul. Św. St. Kostki 9 – malowanie 1 klatki schodowej w budynku 3 - kondygnacyjnym Osiedle „Zagórska Południe” 4. ul. Chopina 17 – malowanie 1 klatki schodowej w budynku 11 - kondygnacyjnym 5. ul. Karłowicza 3 – malowanie 3 klatek schodowych w budynku 5 - kondygnacyjnym Osiedle „Sady” 6. ul. Nowowiejska 5/V,VI kl. sch. – malowanie 2 klatek schodowych wraz z łącznikiem między klatkowym w budynku 11 - kondygnacyjnym 7. ul. Jarzębinowa 6 – malowanie 6 klatek schodowych w budynku 5 - kondygnacyjnym 8. ul. Wiosenna 2 – malowanie 6 klatek schodowych w budynku 5 - kondygnacyjnym.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45442110-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1.000, zł. za każde wyszczególnione zadanie
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zgodnie z SIWZ
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zgodnie z SIWZ

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach