Przetargi.pl
Wymiana istniejących starych (suchych) pionów pożarowych na nowe nawodnione piony pożarowe w budynkach mieszkalnych, wysokich przy ul. Nowowiejskiej 5 i Chopina 17 w Kielcach.

Kielecka Spółdzielnia Mieszkaniowa ogłasza przetarg

 • Adres: 25-344 Kielce, Kujawska
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. +48(41)3416200 , +48(41)3415590 , fax. +48(41)3416300
 • Data zamieszczenia: 2020-02-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Kielecka Spółdzielnia Mieszkaniowa
  Kujawska 26
  25-344 Kielce, woj. świętokrzyskie
  tel. +48(41)3416200 , +48(41)3415590, fax. +48(41)3416300
  REGON: 000485084
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ksm.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Kielecka Spółdzielnia Mieszkaniowa - zamówienie nie podlegające PZP

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wymiana istniejących starych (suchych) pionów pożarowych na nowe nawodnione piony pożarowe w budynkach mieszkalnych, wysokich przy ul. Nowowiejskiej 5 i Chopina 17 w Kielcach.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakres rzeczowy robót obejmuje: - demontaż starych pionów pożarowych, - montaż nowych nawodnionych pionów pożarowych - połączenie wykonanej instalacji z instalacją ppoż. - wykonanie prób i badań instalacji pionów ppoż. - wykonanie dokumentacji powykonawczej
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45343000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: zadanie 1: - 7 000 zł. Zadanie 2: - 5 000 zł.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zgodnie z SIWZ
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zgodnie z SIWZ

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną