Przetargi.pl
WYKONANIE ROBÓT REMONTOWO – BUDOWLANYCH – BUDOWA CENTRUM URAZOWEGO DLA DZIECI W WSZZ W KIELCACH PRZY UL. GRUNWALDZKIEJ 45

Wojewódzki Szpital Zespolony ogłasza przetarg

 • Adres: 25-736 Kielce, ul. Grunwaldzka
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. +48413671339 , fax. +413660014
 • Data zamieszczenia: 2019-06-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzki Szpital Zespolony
  ul. Grunwaldzka 45
  25-736 Kielce, woj. świętokrzyskie
  tel. +48413671339, fax. +413660014
  REGON: 00028978500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: bip.wszzkielce.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: SPZOZ

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  WYKONANIE ROBÓT REMONTOWO – BUDOWLANYCH – BUDOWA CENTRUM URAZOWEGO DLA DZIECI W WSZZ W KIELCACH PRZY UL. GRUNWALDZKIEJ 45
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie wszelkich prac i robót w celu wykonania zadania inwestycyjnego polegającego na przebudowie i rozbudowie budynku Świętokrzyskiego Centrum Pediatrii o Centrum Urazowe dla dzieci z łącznikiem pomiędzy budynkami oraz zagospodarowaniem terenu WSzZ w Kielcach na działce nr 389/10, 389/11, 389/12, 389/13,część działki 390/13 obręb 0015 przy ul Grunwaldzkiej 45 w Kielcach, budynek o powierzchni zabudowy 1044,6 m2 składający się z jednej kondygnacji użytkowej oraz łącznika między budynkiem pediatrii poziom pierwszy a budynkiem kardiologii poziom drugi przez co zostanie zapewniony dostęp z pomieszczeniami budynku głównego, o kubaturze ok. 4690 m3 (dalej: przedmiot zamówienia) w szczególności wykonanie robót budowlanych w zakresie: • robót budowlanych ziemnych • roboty ogólnobudowlane wznoszenie kompletnych obiektów budowlanych, • robót budowlanych instalacyjnych instalacje C.O., oraz instalacje wodno - kanalizacyjne • robót budowlanych instalacyjnych instalacje gazów medycznych • robót budowlanych instalacyjnych instalacje wentylacji i klimatyzacji, • robót budowlanych instalacyjnych instalacje elektryczne, elektrotechniczne, instalacje sieci komputerowej, • robót budowlanych drogowych, zgodnie z projektem budowlanym, STWiOR i przedmiarami stanowiącymi załączniki nr 4, 5, 6, 7 do SIWZ oraz dokumentacją formalno-prawną stanowiącą załączniki nr 8 do SIWZ. Informacje w zakresie zasad realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji oraz wynagrodzenia zawiera Załącznik nr 2 do SIWZ - wzór umowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45215140-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca przystępujący do udziału w postępowaniu zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: 50.000,00 zł. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert (w przypadku wnoszenia wadium w formie pieniężnej wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego i skuteczności wniesienia decyduje data uznania rachunku bankowego Zamawiającego).
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) pozostałe oświadczenia i dokumenty jakie muszą być załączone do oferty: • wypełniony i podpisany formularz ofertowy (zgodny ze wzorem, stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ) zawierający w szczególności: wskazanie oferowanego przedmiotu zamówienia, łączną cenę ryczałtową brutto, wartość podatku VAT, zobowiązanie dotyczące terminu realizacji zamówienia, zobowiązanie dotyczące okresu dodatkowej gwarancji, wysokość stawek oraz narzutów które Wykonawca użył do kalkulacji ceny ofertowej, a w szczególności stawki roboczogodziny netto, wysokości kosztów pośrednich, poziomu zysku oraz oświadczenie o okresie związania ofertą i akceptacji wszystkich postanowień wzoru umowy bez zastrzeżeń, a także informację którą część zamówienia Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy, • dowód wniesienia wadium. • w przypadku gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik – pełnomocnictwo określające zakres umocowania pełnomocnika, • w przypadku oferty składanej przez wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia (w szczególności członków konsorcjum oraz wspólników spółki cywilnej) (art. 23 ust. 1 i ust. 2 u.p.z.p.) – aktualny dokument potwierdzający ustanowienie pełnomocnika do reprezentowania w/w wykonawców w postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy lub umowę regulującą współpracę i zasady reprezentacji podmiotów występujących wspólnie w szczególności umowę spółki cywilnej. Dokument pełnomocnictwa musi zawierać minimum następujące postanowienia:  wskazanie imienia i nazwiska (firmy), adresu zamieszkania (siedziby), każdego z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Wskazane jest również ujawnienie w pełnomocnictwie numeru NIP wykonawców, w szczególności w przypadku spółki cywilnej numeru NIP spółki oraz wszystkich wspólników.  określenie zakresu pełnomocnictwa,  podpisy osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawców. 2) jeżeli wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a u.p.z.p. w celu oceny, czy Wykonawca będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów Wykonawca składa zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach