Przetargi.pl
Budowa kompleksu sportowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 przy ul. Zgoda 31 w Kielcach

Gmina Kielce ogłasza przetarg

 • Adres: 25-303 Kielce, Rynek
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 41 3676146 , fax. 41 3676141
 • Data zamieszczenia: 2019-06-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Kielce
  Rynek 1
  25-303 Kielce, woj. świętokrzyskie
  tel. 41 3676146, fax. 41 3676141
  REGON: 29100934300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.um.kielce.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa kompleksu sportowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 przy ul. Zgoda 31 w Kielcach
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiot zamówienia obejmuje m.in. wykonanie I i III Etapu wskazanego w dokumentacji projektowej, tj. : 1) wykonanie robót rozbiórkowych; 2) budowę dwóch boisk wielofunkcyjnych pod potrzeby gry w koszykówkę, siatkówkę badmintona, piłkę ręczną i piłkę nożną polegającą między innymi na wymianie istniejących nawierzchni asfaltobetonowych na dwóch boiskach na nową poliuretanową wraz z wymianą podbudowy; 3) budowę strefy Street Workout; 4) wyposażenie boisk; 5) budowę piłkochwytów wysokości ok. 6m i 4m w miejscach niezbędnych do bezpiecznej gry; 6) demontaż i utylizację istniejących nawierzchni boisk; 7) wykonanie oświetlenia terenowego (energooszczędnego); 8) wykonanie monitoringu cyfrowego w obrębie projektowanego kompleksu (z odrębnym rejestratorem i komputerem); 9) wykonanie odwodnienia boisk (odwodnienie liniowe, drenaż, studnie kanalizacji deszczowej); 10) wykonanie odejścia w postaci trójnika za głównym zestawem wodomierzowym w budynku szkoły; 11) budowę ciągów komunikacyjnych dla potrzeb projektowanych boisk (chodniki, schody terenowe); 12) karczowanie/frezowanie pni drzew pozostałych po wycince drzew; 13) budowę fragmentu ogrodzenia. Mając na uwadze prowadzenie prac na czynnym obiekcie, Wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia organizacji robót budowlanych z Użytkownikiem obiektu, tj. Dyrektorem Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 w Kielcach. 2. Szczegółowy zakres robót i warunki realizacji przedmiotu zamówienia określają: a) dokumentacja projektowa pn.: „Budowa kompleksu sportowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 przy ul. Zgoda 31 w Kielcach, sporządzona przez jednostkę projektową: Pracownia Architektury AMAX, Przemysław Dziewierz, 25-900 Domaszowice 92 A – stanowiąca załącznik nr 4 do SIWZ, b) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – stanowiąca załącznik nr 5 do SIWZ, c) wzór umowy – stanowiący załącznik nr 6 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45212221-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany wnieść wadium w kwocie: 35 000,00 zł (słownie złotych: trzydzieści pięć tysięcy 00/100). 2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa niniejszego warunku udziału w postępowaniu.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. dowód wniesienia wadium – zgodnie z opisem w rozdz. XIV SIWZ; 2. dokumenty, z których wynika umocowanie osób do reprezentowania Wykonawcy, w szczególności: - odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji albo inny dokument potwierdzający uprawnienie do reprezentowania pomiotu przystępującego do postępowania, jeśli z dokumentów rejestrowych to uprawnienie nie wynika; - w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, a umocowanie do złożenia oferty nie wynika z odpisu z ww. dokumentów, należy załączyć pełnomocnictwo określające jego zakres; 3. zobowiązanie wymagane postanowieniami rozdz. X pkt 2 SIWZ, w przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu (o ile dotyczy); 4. pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Wykonawców występujących wspólnie w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia (o ile dotyczy). 5. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach