Przetargi.pl
Wykonanie robót budowlanych związanych z wykonaniem miejsc piknikowych oraz placu zabaw, budową oświetlenia, montażem obiektów małej architektury, wykonaniem nasadzeń drzew i krzewów ozdobnych, w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Wykonanie miejsc piknikowych przy Skwerze Seniora i Juniora wzdłuż ul. Kopernika” w Dzierżoniowie.

Gmina Miejska Dzierżoniów ogłasza przetarg

 • Adres: 58-200 Dzierżoniów, Rynek
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. +48746450800 , fax. +48746450801
 • Data zamieszczenia: 2019-07-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miejska Dzierżoniów
  Rynek 1
  58-200 Dzierżoniów, woj. dolnośląskie
  tel. +48746450800, fax. +48746450801
  REGON: 89071783000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.um.dzierzoniow.pl/Article/id,1348.html

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie robót budowlanych związanych z wykonaniem miejsc piknikowych oraz placu zabaw, budową oświetlenia, montażem obiektów małej architektury, wykonaniem nasadzeń drzew i krzewów ozdobnych, w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Wykonanie miejsc piknikowych przy Skwerze Seniora i Juniora wzdłuż ul. Kopernika” w Dzierżoniowie.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z wykonaniem miejsc piknikowych oraz placu zabaw, budową oświetlenia, montażem obiektów małej architektury, wykonaniem nasadzeń drzew i krzewów ozdobnych, w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Wykonanie miejsc piknikowych przy Skwerze Seniora i Juniora wzdłuż ul. Kopernika” w Dzierżoniowie. 2. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności: 1) wykonanie 4 miejsc piknikowych oraz paleniska, 2) budowę ogrodzonego placu zabaw o nawierzchni z piasku atestowanego z urządzeniami zabawowymi, 3) wykonanie toru do gry w kapsle na istniejącej nawierzchni z kostki betonowej, 4) zakup dostawa i montaż obiektów małej architektury (ławki, kosze na śmieci, stojaki na rowery, tablica informacyjna oraz regulaminowa), 5) wykonanie utwardzenia terenu pod ustawienie toalet przenośnych (zgodnie z załącznikiem nr 1 do projektu umowy (załącznik nr 8 do SIWZ), rysunek nr 13, przekrój D-D) 6) wykonanie ciągów pieszych o nawierzchni z miału kamiennego (zgodnie z załącznikiem nr 1 do projektu umowy (załącznik nr 8 do SIWZ), rysunek nr 13, przekrój A-A), 7) budowa oświetlenia, 8) wykonanie monitoringu, 9) wykonanie nasadzeń ozdobnych, 10) wykonanie przyłącza wodociągowego wraz z montażem kurtyny wodnej na nawierzchni elastycznej. 3. Roboty budowlane należy wykonać zgodnie ze złożoną ofertą, specyfikacją istotnych warunków zamówienia, dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych (z wyłączeniem przekroju A-A oraz D-D wskazanych na rys. nr 3 i 4 projektu budowlanego i rys. nr 4 i 5 projektu wykonawczego, które należy wykonać zgodnie z załącznikiem nr 1 do projektu umowy (załącznik nr 8 do SIWZ) – rys. nr 13 „Przekrój A-A i D-D”) oraz zgodnie ze sztuką budowlaną z uwzględnieniem likwidacji barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych oraz pozwoleniem na budowę nr 649/2019 z dnia 05.07.2019r. Starosty Dzierżoniowskiego oraz decyzji nr 812/2019 z dnia 01.07.2019r. Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków we Wrocławiu. 4. Szczegółowy zakres robót określają: a. Projekt budowlany pn. „Wykonanie miejsc piknikowych przy Skwerze Seniora i Juniora wzdłuż ul. Kopernika” - Dzierżoniowski Budżet Obywatelski – specjalność: architektura, instalacje elektryczne, instalacje sanitarne - Pracownia Projektowa PN-PROJEKT Piotr Namysło, (z wyłączeniem przekroju A-A oraz D-D wskazanych na rys. nr 3 i 4 projektu budowlanego, które należy wykonać zgodnie z załącznikiem nr 1 do projektu umowy (załącznik nr 8 do SIWZ) – rys. nr 13 „Przekrój A-A i D-D”) b. Projekt wykonawczy pn. „Wykonanie miejsc piknikowych przy Skwerze Seniora i Juniora wzdłuż ul. Kopernika” - Dzierżoniowski Budżet Obywatelski – specjalność: architektura, instalacje elektryczne, instalacje sanitarne – Pracownia Projektowa PN-PROJEKT Piotr Namysło, (z wyłączeniem przekroju A-A oraz D-D wskazanych na rys. nr 4 i 5 projektu wykonawczego, które należy wykonać zgodnie z załącznikiem nr 1 do projektu umowy (załącznik nr 8 do SIWZ) – rys. nr 13 „Przekrój A-A i D-D”) c. załącznik nr 1 do projektu umowy (załącznik nr 8 do SIWZ), rysunek nr 13, przekrój A-A warstwy ciągu pieszego i D-D warstwy utwardzenia terenu pod przenośne toalety, d. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót - „Wykonanie miejsc piknikowych przy Skwerze Seniora i Juniora wzdłuż ul. Kopernika” - Dzierżoniowski Budżet Obywatelski – specjalność: architektura, instalacje elektryczne, instalacje sanitarne - Pracownia Projektowa PN-PROJEKT Piotr Namysło. Projekt budowlany i wykonawczy jest określony w formie opisu technicznego lub na rysunkach lub równocześnie w opisie i na rysunkach. Zarówno opis techniczny jak i rysunki (część graficzna) projektów są równoważne i opisują przedmiot zamówienia. 5. W przypadku, gdy w projektach budowlanych i wykonawczych oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) Zamawiający dopuszcza przy wykonywaniu robót budowlanych wykorzystanie technologii, materiałów i sprzętu innego niż określone w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych pod warunkiem, że ich parametry techniczne i funkcjonalne będą nie gorsze niż określone w powyższych dokumentach. Oferowane materiały i urządzenia równoważne muszą zagwarantować realizację robót w zgodzie z Prawem budowlanym i odpowiednimi normami, zapewnić uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w w/w dokumentacji oraz zostaną one wcześniej zaakceptowane przez Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza możliwość wykonania przedmiotu zamówienia z innymi materiałami i urządzeniami równoważnymi, a za ofertę równoważną Zamawiający uzna przyjęcie parametrów technicznych pod warunkiem, że materiały i urządzenia oferowane przez Wykonawcę jako równoważne spełnią wymagania określone przez Zamawiającego w SIWZ, projektach budowlanych i wykonawczych oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych. Zamawiający informuje, że podane w projektach budowlanych konkretne propozycje materiałów i urządzeń mają na celu wyłącznie określenie standardu wykonania lub przyjętego rozwiązania i mogą być zastąpione rozwiązaniami równoważnymi nie powodującymi zmiany i ilości i jakości wyspecyfikowanych urządzeń i materiałów. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne, ale na podstawie art. 30 ust. 5 ustawy to na Wykonawcy spoczywa obowiązek wykazania na etapie składania ofert, że oferowane przez niego materiały i urządzenia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 6. Wykonawca zobowiązuje się do: 1) protokolarnego przejęcia terenu budowy, jego zabezpieczenia i należytego utrzymania, 2) organizacji zaplecza budowy oraz pomieszczeń socjalno-sanitarnych dla pracowników i miejsca składowania materiałów. Zabrania się składowania materiałów na ciągu komunikacyjnym, 3) czyszczenia na bieżąco nawierzchni przyległej drogi w przypadku nawożenia błota z terenu budowy na kołach maszyn, samochodów i innych urządzeń technicznych, 4) wystąpienia do gestorów sieci o protokolarne przekazanie urządzeń na czas prowadzenia robót,a po zakończeniu prac protokolarne przekazanie ich właścicielom, 5) zapewnienia dostawy niezbędnych mediów do realizacji robót i opłatę za ich dostawę. Wykonawca we własnym zakresie zapewnia niezbędne media warunkujące prawidłowe wykonawstwo robót, 6) poniesienia wszelkich kosztów związanych z realizacją, nadzorem i wypełnieniem wszystkich zobowiązań wynikających z decyzji, uzgodnień i opinii oraz tych, które Wykonawca zobowiązany jest uzyskać w trakcie realizacji robót budowlanych, 7) przekazania Zamawiającemu oświadczenia o podjęciu obowiązków przez kierownika budowy, w dniu podpisania umowy, 8) uporządkowania terenu budowy i terenu przyległego po zakończeniu robót, 9) wywozu materiału z rozbiórki na składowisko odpadów - odległość ok. 12 km i poniesienia kosztów ich składowania, 10) obsługi geodezyjnej w trakcie realizacji robót budowlanych, jak i do wykonania pomiaru geodezyjnego powykonawczego wraz ze stroną tytułową i dołączoną legendą, dostarczonego również w formie elektronicznej na płycie CD (skan sekcji mapy rozdzielczej 300DPJ w formacie TIF), 11) przedłożenia Zamawiającemu przed podpisaniem umowy dokumentów wynikających ze specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 12) dostarczenia Zamawiającemu oświadczenia kierownika budowy o przeszkoleniu w zakresie BHP na stanowisku pracy pracowników zatrudnionych przy wykonywaniu robót związanych z realizacją przedmiotowego zamówienia w dniu podpisania umowy, 13) wykonania Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia, 14) uczestnictwa kierownika budowy i kierowników robót w cotygodniowych radach budowy, 15) wykonania badań i pomiarów w czasie wykonywania robót budowlanych oraz badań odbiorowych zgodnie ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, 16) przedłożenia Zamawiającemu w terminie 7 dni roboczych od dnia przekazania placu budowy oświadczenia, że zatrudnieni pracownicy, o których mowa w §3 ust.1 projektu umowy (załącznik nr 8 do SIWZ) świadczą pracę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy (t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 1040) art. 22 §1. 7. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia: organizacja i realizacja robót budowlanych – bezpośrednie wykonywanie robót budowlanych w zakresie wszystkich branż przewidzianych w dokumentacji projektowej - wszyscy pracownicy fizyczni wykonujący roboty budowlane na budowie, kadra techniczna budowy za wyjątkiem kierownika budowy i kierowników robót. 7.1. Wykonawca zobowiązuje się do przedłożenia Zamawiającemu przed podpisaniem umowy oświadczenia, że pracownicy realizujący przedmiot umowy, o którym mowa powyżej będą w okresie realizacji umowy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26.06.1974r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 1040). 7.2. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełnienia przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane powyżej czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: 1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, 2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, 3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 7.3. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę osób wykonujących wskazane powyżej czynności w trakcie realizacji zamówienia: 1) oświadczenie Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy; 2) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. oraz przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000 z póź. zm.) w szczególności l bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; 3) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; 4) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. oraz przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000 z późn. zm.). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Nadmienia się, że z tytułu niespełnienia przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wskazane w § 3 ust. 1 projektu umowy (załącznik nr 8 do SIWZ), Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w § 12 ust. 1 pkt. 1 lit „h” projektu umowy (załącznik nr 8 do SIWZ). Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w § 3 ust. 1 projektu umowy (załącznik nr 8 do SIWZ) czynności; 5) W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45212000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Załącznik nr 1 do SIWZ – prawidłowo wypełniony i podpisany formularz „Oferta Wykonawcy”, 2) Załącznik nr 2 do SIWZ – oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i o braku podstaw do wykluczenia z postępowania określonych w niniejszej SIWZ. W przypadku wystąpienia okoliczności określonych w art. 24 ust. 1 pkt 19 ustawy Wykonawca zobowiązany jest do udowodnienia, że jego udział w przygotowaniu postępowania nie zakłócił konkurencji. 3) Jeżeli Wykonawca powołuje się na zasoby innych podmiotów wówczas zobowiązany jest złożyć: a) w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu: zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu zawartym we wzorze znajdującym się w załączniku nr 2 do SIWZ lit. A i B , b) pisemne zobowiązanie (w formie oryginału) podmiotu udostępniającego zasoby - dokument wypełniony i podpisany przez osobę/osoby upełnomocnione do reprezentowania podmiotu udostępniającego swoje zasoby - załącznik nr 4 do SIWZ. Zamiast niniejszego formularza można przedstawić inne dokumenty stanowiące dowód, że Wykonawca realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami podmiotów w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami będzie gwarantował rzeczywisty dostęp do ich zasobów, określające w szczególności: a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego, c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego, d) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 4) Jeżeli Wykonawca ma zamiar korzystać z podwykonawcy niebędącego podmiotem, na którego zasoby powołuje się, składa oświadczenie zgodnie ze wzorem zawartym w załączniku nr 2 do SIWZ lit. C, o tym, że nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia oraz składa wypełniony i podpisany załącznik nr 3 do SIWZ. 5) Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy, o ile ofertę składa pełnomocnik. 6) Jeżeli wybór oferty prowadzić będzie do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego wykonawca składając ofertę zobowiązany jest do poinformowania Zamawiającego oraz wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania oraz wskazać ich wartość bez kwoty podatku.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach