Przetargi.pl
Wykonanie robót budowlanych z zakresu bieżących remontów i konserwacji dróg leśnych na terenie Nadleśnictwa Krucz w 2018 roku - II

Lasy Państwowe Nadleśnictwo Krucz ogłasza przetarg

 • Adres: 64720 Lubasz, Krucz
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 672 551 825 , fax. 672 551 878
 • Data zamieszczenia: 2018-09-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Lasy Państwowe Nadleśnictwo Krucz
  Krucz 28
  64720 Lubasz, woj. wielkopolskie
  tel. 672 551 825, fax. 672 551 878
  REGON: 57006441200000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Państwowa jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie robót budowlanych z zakresu bieżących remontów i konserwacji dróg leśnych na terenie Nadleśnictwa Krucz w 2018 roku - II
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych p.n.: „Wykonanie robót budowlanych z zakresu bieżących remontów i konserwacji dróg leśnych na terenie Nadleśnictwa Krucz w 2018 roku - II”. Zakres prac: 1.1 - Droga leśna, zakładowa, L./Tarnowiec, Długibród, nr inw. L3-2B87, oddz. 580, 579, 592 1.2 - Droga leśna, zakładowa, L/Kruczlas, nr inw. L3-1B55, oddz. 230, 269, 282, 283, 321 1.3 - Droga leśna, zakładowa, L/Klempicz, L3-1B60, oddz. 433, 432, 356, 355, 354 1.4 - Droga leśna, zakładowa, L/Gniewomierz, nr inw. L3-1A05P, oddz. 115, 136, 168 1.5 - Droga leśna, zakładowa, L/Smolary nr inw. L3-1A05P, oddz. 344, 345 1.6 - Droga leśna, zakładowa, L/Goraj, nr inw. L3-2B85, oddz. 15 omf 1.7 - Droga leśna, zakładowa, L/Ciszkowo, nr inw. L3-2B89, oddz. 49 1.8 - Parking leśny Bielawy, L/Smolary, nr inw. 291/352, oddz. 372 1.9 - Droga leśna, zakładowa, L./Tarnowiec, nr inw. L3-2A29P, oddz. 586 Lokalizacja: Teren Nadleśnictwa Krucz – wg. dokumentacji technicznej – Załącznik nr 5a, 5b i 5c do SIWZ. Zamówienie obejmuje wykonanie : • robót drogowych, remontowych, polegających na przeprofilowaniu równiarką i wykonaniu podbudowy i nawierzchni z pospółki gliniastej i mieszanki gruzobetonowej, • robót remontowych przepustów drogowych. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z uproszczoną dokumentacją projektową oraz wiedzą techniczną. Szczegółowy opis zakresu prac oraz technologia wykonywania robót określone zostały w załączniku do SIWZ i kosztorysach ofertowych (ślepych). W przypadku kolizji przedstawionych danych, pierwszeństwo posiada SIWZ, następnie kosztorysy ofertowe – przedmiar robót.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie: 5.000,00 PLN (słownie złotych: pięć tysięcy 00/100) 2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach zgodnie z art. 45 ust. 6 ustawy Pzp, tj.: a) pieniądzu; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada .2000 r. – o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 110 ze zmianami); 4. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu, wymaganą kwotę należy wpłacić na rachunek bankowy Zamawiającego: 5. Bank: PKO BP S.A. o/w Czarnkowie 6. Nr rachunku: 90 1020 3844 0000 1902 0007 1795 z dopiskiem: „Wadium – Wykonanie remontów i konserwacji dróg leśnych - II” w takim terminie, aby pieniądze znalazły się na koncie zamawiającego najpóźniej przed upływem terminu składania ofert. O uznaniu przez Zamawiającego, że wadium w pieniądzu wpłacono w wymaganym terminie decyduje data wpływu środków na rachunek Zamawiającego. 7. Wadium wnoszone w innej formie niż pieniądzu należy wnieść przez złożenie za pokwitowaniem oryginału dokumentu w kasie zamawiającego w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Zamawiającego, tak aby wadium znalazło się w siedzibie Zamawiającego przed upływem terminu do składania ofert. 8. Poręczenie lub gwarancja muszą być bezwarunkowe, płatne na pierwsze wezwanie Zamawiającego oraz zobowiązywać do zapłaty ustalonej kwoty wadium w sytuacji wystąpienia co najmniej jednego przypadku powodującego zatrzymanie wadium przez Zamawiającego określonego w ustawie, a także obejmować cały okres związania ofertą. 9. Zwrot wadium wniesionego w pieniądzu nastąpi na rachunek bankowy wskazany na piśmie przez wykonawcę w formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do SIWZ). 10. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy Pzp. 11. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 12. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 13. Jeżeli Wykonawca wnosi wadium w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 14. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium w wymaganym terminie zostanie odrzucona. 15. Zgodnie z art. 46 ust. 4a ustawy Pzp zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 82 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 16. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami w sytuacjach określonych w art. 46 ust. 5 ustawy Pzp.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania warunku udziału w postępowaniu w odniesieniu do warunku dot. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach