Przetargi.pl
„Modernizacja parkingu przy ul. Golęcińskiej w Poznaniu”

Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu ogłasza przetarg

 • Adres: 61-623 Poznań, Wilczak
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 616 477 200 , fax. 618 201 709
 • Data zamieszczenia: 2018-09-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu
  Wilczak 17
  61-623 Poznań, woj. wielkopolskie
  tel. 616 477 200, fax. 618 201 709
  REGON: 16252400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdm.poznan.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Modernizacja parkingu przy ul. Golęcińskiej w Poznaniu”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na budowie parkingu przy ul. Golęcińskiej w Poznaniu. Wykonanie robót budowlanych opisane jest za pomocą dokumentacji projektowej zamawiającego, na którą składają się: a) Projekt budowlany, b) Projekt wykonawczy branży drogowej, c) Przedmiar robót i przedmiary robót-oferta, d) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych Projekt budowlany stanowi załącznik nr 2 do specyfikacji. Projekt wykonawczy branży drogowej stanowi załącznik nr 3 do specyfikacji Przedmiary robót i przedmiary robót-oferta stanowią załącznik nr 4 do specyfikacji. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych stanowi załącznik nr 5 do specyfikacji.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości 8.000,00 PLN.
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Wypełniony i podpisany formularz ofertowy - załącznik nr 6 do SIWZ; 2) Wypełnione i podpisane oświadczenie - załącznik nr 7 do SIWZ; 3) Wypełnione i podpisane zobowiązanie do udostępnienia zasobów - załącznik nr 9 do SIWZ (jeżeli dotyczy); 4) Wyceniony przedmiar robót–oferta, sporządzony w oparciu o załącznik nr 4 do niniejszej specyfikacji. Wycena polega na każdorazowym wpisaniu przez wykonawcę cen jednostkowych robót budowlanych i usług obejmujących koszty wykonania wszelkich czynności określonych w pkt 16 SIWZ, do kolumny pn. „Cena jedn.” lub „Cena” oraz wartości iloczynu ilości i ceny jednostkowej do kolumny pn. „Wartość” przedmiaru robót–oferta wycenianego przez wykonawcę. Ceny jednostkowe i wartość należy podawać w zaokrągleniu do pełnych groszy czyli do dwóch miejsc po przecinku przy czym końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza. W przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym wykonawcy, do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach