Przetargi.pl
Dostawa urządzeń spawalniczych na wyposażenie pracowni ZST w Turku oraz ZSR CKP w Kaczkach Średnich

Zarząd Powiatu Tureckiego ogłasza przetarg

 • Adres: 62700 Turek, ul. Kaliska
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 63 222 32 00 , fax. 63 278 83 19
 • Data zamieszczenia: 2018-09-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Powiatu Tureckiego
  ul. Kaliska 59
  62700 Turek, woj. wielkopolskie
  tel. 63 222 32 00, fax. 63 278 83 19
  REGON: 31101898200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.powiat.turek.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa urządzeń spawalniczych na wyposażenie pracowni ZST w Turku oraz ZSR CKP w Kaczkach Średnich
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń spawalniczych na wyposażenie pracowni ZST w Turku oraz ZSR CKP w Kaczkach Średnich wraz z przetransportowaniem, rozładowaniem, wniesieniem, zainstalowaniem tych elementów wyposażenia co do których instalacja jest wymaganai przeprowadzeniem instruktażu z zakresu użytkowania i obsługi poszczególnych elementów wyposażenia. stanowiących wyposażenie pracowni ZST w Turku oraz ZSR CKP w Kaczkach Średnich w ramach projektu Nowoczesne technologie w kształceniu zawodowym elementem rozwoju gospodarczego obszaru funkcjonalnego powiatów tureckiego i kolskiego", Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 „Infrastruktura dla kapitału ludzkiego”, Działanie 9.3 „Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej”, Poddziałanie 9.3.2 „Inwestowanie w rozwój infrastruktury kształcenia zawodowego”.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 42662000-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa szczegółowych warunków udziału w niniejszym postępowaniu dotyczących: kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej;
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających brak podstaw wykluczenia:1) oświadczenie Wykonawcy, składane na podstawie art. 25a ust. 1 pzp dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania - Załącznik nr 4 do SIWZ (dokument składany razem z ofertą pisemnie w formie papierowej)stosownie do przepisu art. 25a ust. 1 pkt 1 pzp do oferty wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert w/w oświadczenie. Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu.2) oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (załącznik nr 5 do SIWZ). (dokument składany w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego informacji z otwarcia ofert na stronie internetowej www.bip.powiat.turek.pl (art. 86 ust. 5 pzp). W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Ponadto do oferty należy załączyć pełnomocnictwo (w sytuacji, gdy ofertę podpisuje osoba, której prawo do reprezentowania Wykonawcy nie wynika z dokumentu rejestrowego). Pełnomocnictwo powinno zostać złożone albo w formie oryginału albo uwierzytelnionej notarialnie kopii; Oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia z dnia 26 lipca 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 1126), zwanym dalej „MR” dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a pzp oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców (art. 23 ust. 1 pzp), oświadczenie składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje brak podstaw wykluczenia (art. 25a ust. 6 pzp).7.Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentów, o których mowa w MR, innych niż oświadczenia, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną